👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hösten

Skapad 2019-09-20 15:02 i Skandinaviska stiftelsen för utbildning Fristående förskolor
Förskola
Vad händer i naturen på hösten? Varför får löven andra färger på hösten? Varför tappar träden löv? Vad gör djuren i naturen på hösten? Vad händer i vårt trädgårdsland?

Innehåll

Mål

Att skapa nyfikenhet på årstidsväxlingar och på naturens kretslopp samt ta tillvara på barnens frågor och reflektioner kring det som händer runt omkring oss på hösten. Varför får löven andra färger på hösten och varför tappar träden sina löv? Vad gör djuren i naturen på hösten? Hur tar vi människor hand om allt ätbart som finns i naturen och i vårt trädgårdsland på hösten.

Orsak till valt mål

Barnen reflekterar på olika sätt kring det som händer i naturen. Vi vill att barnen ska uppleva naturen som ett fantastiskt ställe att vistas i. Forskning visar att stressnivån sjunker hos oss människor när vi vistas i naturen. Och i den stressade värld vi lever i idag tror vi att barnen behöver få tillgång till just sköna roliga stunder i naturen. 

Så här planerar vi att arbeta för att nå målen

Utflykter i vårt närområde där vi upptäcker olika saker i naturen.

 Vi tittar på olika bladformer och använder då både de blad till tavlor.

Vi tittar på Skrutt tittar på hösten - ett program på UR. Vi läser böcker om djur och natur och reflekterar gemensamt över det vi läser. 

Vi plockar med oss olika naturmaterial på våra utflykter för skapande verksamhet på förskolan. 

Vi sjunger sånger och lär oss ramsor om hösten på våra samlingar. 

Så här kommer vi löpande att följa barnens lärprocesser

Vi dokumenterar olika aktiviteter och reflektioner tillsammans med barnen. Vi arbetar med barnens föreställningar - varför tror ni att det är så här? Vad tror ni kommer att hända? 

Experimenterar och tar reda på fakta tillsammans - reflekterar.

Det här resultatet förväntar vi oss

Vi förväntar oss att barnen ska få konkreta upplevelser och större förståelse för allt som händer i naturen på hösten - växter och djur. 

Vi förväntar oss att barnen ska bli nyfikna på att veta mer och bli medvetna om hur de kan söka kunskap. Att barnen med kunskap också ska bli rädda om och ta tillvara på det som naturen erbjuder i form av bär och svamp, naturmaterial till skapande samt att naturen är en fantastisk plats att vara i och njuta av. 

Så här kommer vi att utvärdera temat

Reflektion tillsammans med barnen och söka kunskap gemensamt för att hitta svar på barnens frågor. Reflektion och analys av vår pedagogiska dokumentation i arbetslaget. Vad visar barnen intresse för och hur går vi vidare?

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda matematik för att undersöka, reflektera över och pröva olika lösningar av egna och andras problemställningar,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18