👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering för utformandet av en hundraspråkig miljö, Horisonten/Vintergatan

Skapad 2019-09-20 16:42 i Kompassen Mariestad
Förskola
”Som barn träder jag in i en miljö som bestämmer vad jag har möjlighet att bli. Ett uttråkat, okoncentrerat barn eller ett barn som utforskar och undersöker. Vågar vi vuxna se den makt vi har över miljön och hur den i förlängningen påverkar barnets utveckling?” Kennedy (2004)

Innehåll

 

Utdrag ur Kompassens verksamhetsbeskrivning:

Att arbeta med miljön som en tredje pedagog innebär för oss att den ska vara utformad utifrån barnens intressen, där barnen självständigt kan lockas in i lek och utforskande. Miljöerna ska vara tydliga, inspirerande och utmana barnen i deras utveckling och lärande.

 

”Det är först när vi lyssnat på det barnen tänker och gör som vi kan skapa en meningsfull miljö som väcker barnens lust och nyfikenhet att söka kunskap i dialog med varandra. Vårt medvetna lyssnande är en förutsättning för att barnen ska kunna vara delaktiga i att forma miljön i sin egen vardag.”

 

Åberg & Lenz Taguchi (2007)

 

Vi iordningsställer miljöer för att skapa mötesplatser och dialog. Valet av material har därför som syfte att stimulera barnens fantasi och kreativitet och ge dem möjlighet att utforska sina tankar och idéer.  

 

 

 

Vart ska vi?

 

Kompassens utbildningsmål för läsåret -19/-20 är:

 

Verksamheten ska utveckla sina arbetsprocesser kring ekologi (läran om samspelet i naturen) genom estetiska uttryckssätt.

 

 

 

Vi ska diskutera och definiera vad långa tankar och långsamhet innebär i teori och praktik i utbildningen på Kompassens förskola.

 

 

 

Utbildningen ska utveckla arbetsprocesserna kring demokratiska strategier vid förhandling, problemlösning och konflikthantering.

 

 

 

Med dessa som utgångspunkt ska vi utforma miljöer som främjar ett arbete mot dessa mål. Här lutar vi oss mot både Vygotskij och Deweys teorier om lärande där vi ser samspelet och möten mellan barnen, mellan barn-vuxen och mellan barn-material som en förutsättning och där ”learning  by doing” också blir ett nyckeluttryck.

 

Vi vill utforma en miljö där barnen ges möjlighet till ”hundraspråkighet”; där de får möjlighet att uttrycka sig och fördjupa sig på många olika sätt, i en rik miljö med stor materialvariation. En miljö som ger barnen möjlighet till långsamhet, där de får möjlighet att återkomma och prova om och om igen.

 

Miljön ska utgå och utvecklas utifrån barnens intressen. Där projektet ska kunna ta en tydlig plats för att ge barnen möjlighet att fördjupa sina kunskaper genom ”de hundra språken”, att ge dem möjlighet att undersöka något med/ur olika perspektiv.

 

Då varje miljö ska främja möten mellan barnen, är det även vår intention att den ska ge möjligheter för oss att arbeta med demokratiska strategier med barnen på olika sätt.

 

 

 

Hur gör vi?

Vilka metoder, arbetssätt, förhållningssätt, miljö och material använder vi oss av?

Syfteserbjudanden? dokumentationer som vi reflekterar kring

 

 

 

Stödfrågor för reflektion

Skriv in veckoreflektion längst ner i avdelningens planering för avsnittet "reflektion och analys". Skapa en ny reflektion varje vecka. Var noga med att skriva en rubrik och vilken vecka det är på reflektionen.

 

Hur främjar vår miljö, ute och inne, barnens undersökande av ekologi?

Hur stödjer miljön och materialet barnens lärande?

 • Hur har vi gett barnen möjligheter att mötas kring olika saker på olika sätt ( hundraspråkligheten)?

https://www.youtube.com/watch?v=j2KN8Jwf8xY

 

 

 

Stödfrågor månadsreflektion/kvalitetsverktyg

Mål 1.

Verksamheten ska utveckla sina arbetsprocesser kring ekologi (läran om samspelet i naturen) genom estetiska uttryckssätt

 

Hur främjar vår miljö, ute och inne, barnens undersökande av ekologi?

 

Hur har vi gett barnen möjligheter att mötas kring olika saker på olika sätt ( hundraspråkligheten)?

 https://www.youtube.com/watch?v=j2KN8Jwf8xY

 

Hur främjar vårt projekt barnens relationsskapande med naturen?
 

Mål 2.

Vi ska diskutera och definiera vad långa tankar och långsamhet innebär i teori och praktik i utbildningen på Kompassens förskola

 

Vilka organisatoriska val har vi gjort för att främja långa tankar och långsamhet? Varför? (organisation av tid, grupper, miljö, material, pedagogens roll)

 

Främjande Mål.

Utbildningen ska utveckla arbetsprocesserna kring demokratiska strategier vid förhandling, problemlösning och konflikthantering

 

Kan vi se att våra strategier blir ett verktyg i demokratiarbetet? Hur?

 

Stödfrågor  för utvärdering och analys

Utvärdering

Var befinner vi oss nu?

Hur blev det?

Vad har fungerat bra/dåligt?

Vilka kunskaper/förmågor har vi sett att barnen har tagit till sig/utvecklat? Hur ser vi det?

Analys

Varför blev det som det blev?

Vad kan vi utveckla? Hur?

Hur går vi vidare?

 

Stödfrågorna är tänkta att vara en hjälp vi arbetet med reflektion, utvärdering & analys. Ni använder de frågorna som känns meningsfulla för er. Ni kan också lägga till egna i ert planeringsunderlag.

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18