👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska år 3

Skapad 2019-09-21 17:50 i Torsångs skola Borlänge
En terminslång planering i ämnet svenska för år 3.
Grundskola 3 Svenska som andraspråk Svenska
Materialet Nyckeln till skatten består av läsebok samt två arbetsböcker; arbetsboken som hör till läseboken och språknycklar. Vi kommer att arbeta med båda böckerna.

Innehåll

Syfte

Språk är människans främsta redskap för att tänka, kommunicera och lära. Genom språket utvecklar människor sin identitet, uttrycker känslor och tankar och förstår hur andra känner och tänker. Att ha ett rikt och varierat språk är betydelsefullt för att kunna förstå och verka i ett samhälle där kulturer, livsåskådningar, generationer och språk möts (ur Lgr 11).

Så här kommer vi att arbeta

Under läsåret kommer vi att jobba med läsförståelse, skrivregler, muntliga och skriftliga presentationer.

Du kommer att få:

- återberätta något du varit med om så att andra förstår.

- öva på att stava vanligt förekommande ord.

- träna dig att ta del av och förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

- delta i diskussioner där du får säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

- visa att du förstår innehållet i det du läser genom att återberätta det.

- träna dig att skriva läsligt för hand och på dator.

- läsa mycket för att på så vis få flyt i ditt läsande.

- skriva berättande texter med tydlig inledning, handling och slut.

- skriva och använda dig av stor bokstav, punkt och frågetecken.

- att jobba med dina skrivna texter och förbättra dem.

- ge kamratrespons.

Bedömning

Jag kommer att bedöma din förmåga att:

- förstå innehållet i det du läser och kunna återberätta det.

- skriva en berättelse med tydlig inledning, handling och avslutning.

- delta i diskussioner genom att säga vad du tycker och ställa frågor och ge kommentarer.

- berätta om något du varit med om på ett tydligt sätt.

- kunna stava de vanligaste orden som du själv ofta använder och som är vanliga i texter du läser.

- kunna diskutera text och relatera till egna erfarenheter.

- förstå muntliga och skriftliga instruktioner.

- använda stor bokstav, punkt och frågetecken.

- läsa elevnära texter med flyt och visa att du förstår vad du läst. 

- läsa och förstå faktatexter.

- skriva med tydlig handstil och på datorn.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer, och
  Sv
 • söka information från olika källor och värdera dessa.
  Sv
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan läsa bekanta och elevnära texter med flyt genom att använda lässtrategier på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Sv   3
 • Genom att kommentera och återge några för eleven viktiga delar av innehållet på ett enkelt sätt visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven föra enkla resonemang om tydligt framträdande budskap i texterna och relatera detta till egna erfarenheter.
  Sv   3
 • Eleven kan skriva enkla texter med läslig handstil och på dator.
  Sv   3
 • I texterna kan eleven använda stor bokstav, punkt och frågetecken samt stava ord som eleven själv ofta använder och som är vanligt förekommande i elevnära texter.
  Sv   3
 • De berättande texter eleven skriver har tydlig inledning, handling och avslutning.
  Sv   3
 • Eleven kan söka information ur någon anvisad källa och återger då grundläggande delar av informationen i enkla former av faktatexter.
  Sv   3
 • Genom att kombinera sina texter med bilder kan eleven till viss del förstärka och förtydliga sina budskap.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven utifrån givna frågor ge enkla omdömen om sina egna och andras texter samt utifrån respons bearbeta och förtydliga sina texter på ett enkelt sätt.
  Sv   3
 • Eleven kan samtala om elevnära frågor och ämnen genom att ställa frågor, ge kommentarer och framföra egna åsikter.
  Sv   3
 • När eleven berättar om vardagliga händelser beskriver eleven dem så att innehållet tydligt framgår.
  Sv   3
 • Dessutom kan eleven ge och ta enkla muntliga instruktioner.
  Sv   3