Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Omsorg, utveckling och lärande

Skapad 2019-09-23 08:30 i Myran Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Majoriteten av alla barn i Sverige vistas på förskolan innan de börjar på skolan. Små barnen i ålder (1 till 5)tillbringar större delen av sin tid i förskolan. Förskoleperioden har stor betydelse för barnens hälsa och framtid. I läroplanen(Lpfö 18) står det att ”Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet.”. Detta innebär att det är förskolans uppdrag att bidra med en bra miljö där barnen erbjuds en trygg omsorg och ökandet av lärandet i förskolan.

Innehåll

 

Syftet med undervisningen 

  Syftet med undervisning är att synliggöra  vikten av  omsorg, utveckling  och lärande aspekter i förskolan. Förskolan är en plats där alla aktörer möts, föräldrar, barn samt pedagoger. Människor i olika åldrar och från olika bakgrund möts i förskolan. Eftersom vi jobbar med läroplanens intentioner som strävar efter att förena pedagogik och  omsorg kommer vi att jobba med att integrera dessa två aspekter i barnens vardag.  

Genomförande och metod

 I Sverige och många andra länder börjar barnen förskolan i tidig ålder mellan ett och ett halv års ålder och de tillbringar nästan 6 till 8 timmer dagligen på förskolan. De vuxnas relation till barnet skapar barnets självbild. Det gör det viktigt att alla vuxna, föräldrar som pedagoger, ska skapa en god relation till barnet både fysiskt samt känslomässigt. Ett barn kan uppfatta om det är omtyckt på sättet det bemöts av andra. En god relation mellan barn och pedagog och mellan barnen bidrar till att barnet känner sig trygg på förskolan.

Vi  pedagoger lyssnar och engagerar oss i vad barnet har att säga på så sätt skapar vi en god relation till barnet vilket i sin tur får barnet att känna sig viktig. barnet känner sig som att den är en viktig person och att andra är viktiga för det. Omsorg aspekten utgör en stor och viktig del av barnens vardag på förskolan och därför är det väldigt viktigt att vi pedagoger erbjuder en bra omsorg så att barnen känner sig trygga. Vi erbjuder barnen en bra omsorg genom att ha fasta rutiner, fasta platser under vilan och  fasta platser vid mattbordet . Genom att ha fasta rutiner känner barnen sig trygga. Efter att barnen känner sig trygga börjar barnen lära och utveckla sig.  Genom våra planerade och spontanta aktiviteter kommer vi erbjuda barnen en lärande miljö. Barnen utvecklar och lära sig ständigt på förskolan.  inskolnings perioden är en viktig tid där barnen har stor behov av omsorg vilket skapar grunden för trygghet. 

Dokumentation

Vi  pedagoger dokumentetar för att synliggöra barnens utveckling och lärande. Vi dokumenterar genom att fotografera, filma, lärlogga i  unikum och anteckna vad barnen gör och vad de säger. Alltså är dokumentation ett verktyg som synliggöra barnens lärandeprocesser.

 

utvärdering och uppföljning 

 Vi utvärderar genom att samtala och reflektera  i arbetslaget under hela perioden. Vi diskuterar vissa frågor så som "hur fungerar barngruppen?" och "vad har gått bra respektive mindre bra?". 

_____________________________________________________________________ 

2. Reflektion

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

 • Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

   • Hur går det? Hur gick det?
   • Varför tror du att det blir/blev så?
   • Vad fångar barnens intresse?
   • Vilka lärstrategier använder barnen?
   • Vilka reflektioner gör barnen?
   • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
   • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
   • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

  _________________________________________________________________________________________

  3. Analys

  Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

  Analysfrågor att ställa er;

  • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

  • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

  • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

  ______________________________________________________________________________________

  4. Nästa steg

  Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

   • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
   • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
   • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
   • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
   • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
   • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
   • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

   

  Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: