Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Violen Blå HT 2019

Skapad 2019-09-23 10:09 i Kattfoten Dibber Sverige AB
Förskola
Vi arbetar med hållbar utveckling på olika sätt tillsammans med barnen. Återvinning, komposterar, besöker återvinningsstationen, skogen och pratar om allemansrätten. En fortsättning på projektet blir att arbeta med hur djuren påverkas utav vår miljö.

Innehåll

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)
  Vi vill att barnen ska få möjlighet att utveckla ett sunt tänk kring miljö, att vi måste hjälpas åt för att ta hand om vår planet. Vi arbetar med hållbar utveckling på olika sätt som tex. återvinning komposterar, vi odlar, (kartongmatchen), allemansrätten. 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)
  Syftet med undervisningen är att barnen ska få större förståelse för betydelsen att värna om miljön

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)
  Vi kommer genomföra undervisningen i små grupper, vid samlingen, i skogen, tillsammans med hemmet. Vi tänker att vi ska vara närvarande och medforskande pedagoger. 
 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 
  Reflektion kommer ske under samlingar och i de smågrupperna under tiden som barnen utforskar

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?
  Undervisningen är för barnen och kommande generationer

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  Arbetslaget

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)
  Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

   

  _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

 • Hur går det? Hur gick det? 
 • Varför tror du att det blir/blev så?
 • Vad fångar barnens intresse?
 • Vilka lärstrategier använder barnen?
 • Vilka reflektioner gör barnen?
 • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
 • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?
 • Hur påverkar ert förhållningssätt undervisningen?

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

 • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?
 • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?
 • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
 • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
 • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
 • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
 • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: