👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gamma Y - kapitel 1 och 2 ht-19

Skapad 2019-09-23 10:58 i Gottsundaskolan Uppsala
Grundskola 7 – 9 Matematik
Under ht kommer vi att arbeta med kapitel 1 - Tal och räkning och kapitel 2 - Multiplikation och division.

Innehåll

 

Det här ska vi lära!

 • naturliga, negativa tal, jämna och udda tal
 • tal i bråkform, blandad form och decimalform 
 • ta ut delar
 • de fyra räknesätten
 • positionssystem, utvecklad form, platsvärden
 • avrundningsregler
 • välja rätt räknesätt vid problemlösning.
 • multiplikation och division med stora/små tal
 • Division med 10, 100 och 1000
 • Multiplikation och division av tal i decimalform
 • Prioriteringsregler

Så här ska vi jobba!

 • du kommer att få lyssna på lärarledda genomgångar
 • du kommer att få möjligheten att förklara hur du tänkt på whiteboard tavlan.
 • du kommer att få arbeta med läromedlet Gamma Y och andra stenciler.
 • du kommer att få möjligheten att träna och utveckla dina färdigheter via NOMP och elevspel hemma.
 • du kommer att föra matematiska resonemang i par, grupp och i hel klass.
 • du kommer att få träna på problemlösningsuppgifter i grupp.
 • du kommer att få möjligheten att programmera.

Så här bedömer vi dig!

Vi kommer att ha provräkning, men det dagliga arbetet kring genomgångar, samtal och diskussioner ingår också i bedömningen. 

           Problemlösning

 • hur väl använder samband och generaliseringar.
 • val av strategi/metod för att lösa uppgiften.
 • hur väl du kan lösa en uppgift där lösningsmetoden inte är given i frågeställningen.

  Begrepp
 • I vilken grad du visar kunskaper om matematiska begrepp och samband mellan dessa.

  Metod
 • kvaliteten på metoder du använder (med metod menas genomförande av metod/procedur.), 
 • hur väl procedurer och beräkningar genomför. 

  Resonemang
 • Kvaliteten på dina slutsatser, analyser och reflektioner och andra former av matematiskt resonemang.

  Kommunikation
 • Kvaliteten på din redovisning och hur väl du använder matematiskt språk och uttrycksformer.

Datum

 

v. 34-41. Prov på kapitlet om tal och räkning v. 42.

v. 42-50 Prov på kapitlet om multiplikation och division v. 50.

Matriser

Ma
Kunskapskrav matematik åk 4-6

F (insats krävs)
E
C
A
Lösa problem med strategier & metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär.
Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer på ett välfungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med god anpassning till problemets karaktär.
Beskriva tillvägagångssätt & resonera om rimlighet
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan bidra till att ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett relativt väl fungerande sätt och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge något förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven beskriver tillvägagångssätt på ett välfungerande sätt och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen samt kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt.
Använda matematiska begrepp
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven har goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven har mycket goda kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i nya sammanhang på ett väl fungerande sätt.
Matematiska uttrycksformer
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett relativt väl fungerande sätt
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett väl fungerande sätt.
Växla uttrycksform & resonera om begreppens relation
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra enkla resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra utvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra välutvecklade resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Välja & använda matematiska metoder
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med tillfredställande resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med gott resultat.
Eleven kan välja och använda ändamålsenliga och effektiva matematiska metoder med god anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar och lösa enkla rutinuppgifter inom aritmetik, algebra, geometri, sannolikhet, statistik samt samband och förändring med mycket gott resultat.
Redogöra för & samtala om tillvägagångssätt
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett i huvudsak fungerande sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med viss anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med förhållandevis god anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ändamålsenligt och effektivt sätt och använder då bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer med god anpassning till sammanhanget.
Föra och följa matematiska resonemang
Eleven når ännu inte upp till alla delar i detta kunskapskrav för E.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
I redovisningar och samtal kan eleven föra och följa matematiska resonemang genom att ställa frågor och framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt och fördjupar eller breddar dem.