Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Grundverksamheten Korallen 2020/2021

Skapad 2019-09-23 15:25 i Kastellegården förskola Kungälv
Förskola
Utbildning i förskolan lägger grunden för ett livslångt lärande. Den ska vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Utbildningen utgår från en helhetssyn på barn och barnens behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet som vi kallar grundverksamhet. Grundverksamheten är diskuterad, överenskommen och nedskriven i arbetslaget. Grundverksamheten kompletteras av pedagogisk planering.

Innehåll

 

Grundläggande värden

Sammanfatta vilka värden barnen ska utveckla enligt läroplanen.

Förskolan ska aktivt och medvetet påverka och stimulera barnen att efterhand ta till sig vårt samhälles gemensamma värderingar :

  • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  • förmåga att ta hänsyn till  och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  • förmåga att upptäcka , reflektera över och ta ställning till etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna och
  • ett växande intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.

Beskriv hur ni undervisar för att ge barnen förutsättningar att utveckla dessa värden.

På Korallen arbetar vi för att alla ska känna sig välkomna och respekterade, och bli bemötta utifrån sina förutsättningar. Vi har ett medvetet normkritiskt förhållningssätt och synliggör olikheter utifrån ett positivt perspektiv. Vi använder vardagsinbäddad undervisning och synliggör  och utmanar barnen att reflektera kring etiska dilemman och som uppstår. och härmed lägger vi grunden för en hållbar utveckling.

Vi använder kommunikationsstöd som bilder, tecken, ritprat och kroppsspråk för att konkretisera känslor,händelser och andras perspektiv. 

Grunden i vårt arbete för att skapa lärande och en hållbar framtid är trygga barn som är delaktiga utifrån sina förutsättningar. Vi pedagoger är viktiga verktyg för att skapa trygghet så att alla barn kan känna tillit och förtroende för Korallen och Kastellegårdens förskola. 

Omsorgsrutiner

Sammanfatta hur läroplanen definierar en god omsorg. 

Förskolan ska erbjuda barnen en trygg omsorg och har en viktig roll för att bidra till och grundlägga barnens trygghet och självkänsla. Utbildningen ska präglas av omsorg om barnets välbefinnande och trygghet. Alla barn ska få uppleva den tillfredsställelse och glädje det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och vara en tillgång i gruppen. Förskolan ska ge barnen möjlighet att utveckla en positiv uppfattning om sig själva som lärande och skapande individer. 

 Beskriv vilka omsorgsrutiner ni har.

Rutiner och omsorgssituationer är viktiga tillfällen för att skapa trygghet och bygga relationer. Vi värnar om en tillitsfull omsorg för alla barn utifrån ett individ- och grupp-perspektiv. Utifrån barnens personligheter och förmågor fördelar vi oss pedagoger så att alla barn, i den mån det är möjligt, får den trygghet och omvårdnad hen behöver.

Alla har sina speciella platser vid matbordet, med en och samma pedagog under längre tid. Vid behov tex vid vikarie eller barns önskningar kan vi ändra platserna utifrån barns bästa som fokus. Vi försöker skapa en positiv matsituation för alla barn. 

De barn som sover gör det i egna vagnar, med egna trygghetssaker och tillbehör hemifrån. Det är alltid en för barnen känd pedagog som är med tills de har somnat, och vi tittar regelbundet till dem när de sover. Det är även en för barnen känd pedagog som lyfter upp dem ur vagnen och är med dem när de vaknar till.

Vid toalettbesök och blöjbyte är det alltid en ordinarie pedagog, som hjälper barnen. Vi är lyhörda för barnens önskan och värnar om deras rätt till sin kroppsliga och personliga integritet. 

 Lärmiljö

Sammanfatta hur läroplanen definierar en god lärmiljö.

Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så att de utvecklas så långt som möjligt. Utbildningen ska utgå från en helhetssyn på barn och barnets behov, där omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Kommunikation, språk, lärande och identitetsutveckling hänger nära samman och är en viktig del i vår lärmiljö.

Lek ska ha en central plats i utbildningen. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och utforska omvärlden samt stödja barnens kommunikation, lärande och lek. Alla barns ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga. Ansvaret för att detta ska kunna ske ligger hos oss pedagoger. Pedagogens roll ska vara aktiv och deltagande i lek, för att stödja och främja lek och kommunikation barn emellan, samt förebygga och hantera konflikter. 

Barnens intresse

Beskriv hur ni organiserar barngruppens lärmiljö.

Korallen ska vara tillgänglig, begriplig och hanterbar för alla barn, därför anväder vi schema och bildstöd. De har då möjlighet att påverka och känna delaktighet och samhörighet. Under dagen delar vi in barnen i mindre grupper där vi kan vara nära barnen. Vi är närvarande pedagoger som ser barnen och deras behov, och utmanar lärandet utifrån vår erfarenhet kring varje barn utveckling. 

Vi använder kommunikationsstöd i form av bilder, tecken och ritprat för att tydliggöra och ge barnen förutsättningar att fokusera på lärande.

Vi har ett medvetet tänk kring gruppindelningar för att alla ska komma till sin rätt. Pedagogens roll är avgörande för i att lyfta lärandeobjekt i vardagen, vi utgår ifrån barnets intresse och utmanar till vidare utveckling och lärande. Vår roll är också att stötta relationsbygge mellan barnen, samt vara med och och skapa förutsättningar till lek och samvaro. Vi ger barnen redskap för lek med bland annat "gemensamma lekmallar" (lek erfarenhet, upprepning). Vi har en tillgänglig "välja pärm" där barnen kan få förslag på vad vi har för material på korallen och vilka lekmallar som finns.Vi anpassar krav och miljö för att utmana barnen optimalt.

Ansvar och roller

Sammanfatta hur läroplanen definierar personalens olika ansvar och roller.

Riktlinjerna i läroplanen anger förskollärares ansvar för att undervisningen bedrivs i enlighet med målen i läroplanen. Riktlinjerna anger också uppdraget för var och en i arbetslaget, där förskollärare, barnskötare och annan personal kan ingå. Vårt uppdrag är att ge varje barn en trygg omsorg samt (optimalt) främja alla barns utveckling och lärande.

Alla som arbetar i förskolan ska följa de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidra till att genomföra förskolans uppdrag.

Som pedagogisk ledare och chef för förskollärare och barnskötare vid förskoleenheten har rektorn det övergripande ansvaret för att utbildningen som helhet inriktas mot nationella målen. Rektorn har ansvaret för förskolans kvalitet och har därvid, inom givna ramar, ett särskilt ansvar. 

Beskriv hur arbetslaget fördelar ansvar.

På Korallen arbetar vi i ett arbetslag där vi ger varandra förutsättningar och utrymme så att olika ansvarsuppgifter fördelas utifrån personlig och yrkesmässig kompetens. Vi strävar efter att ha en öppen arbetsmiljö där vi stöttar och vågar utmana varandra för att utveckla det pedagogiska arbetet.  

Det yttersta ansvaret ligger hos rektorn därför ger vi hen insyn i verksamheten genom uppdatering om nuläget. 

Delaktighet och inflytande

Sammanfatta hur läroplanen definierar barns delaktighet och inflytande

Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för att barnen ska förstå vad demokrati är. Barnens sociala utveckling förutsätter att de alltefter förmåga får ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan. Barn har rätt till delaktighet och inflytande. De behov och intressen som barnen själva på olika sätt ger uttryck för ska ligga till grund för utformningen av miljön och planeringen av utbildningen. Vi ska ge barnen förutsättningar för att utveckla sin förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin och andras situation.

 

Beskriv hur ni undervisar.

På Korallen lägger vi stor vikt vid att alla skall kunna göra sig förstådda, och bli förstådda, och där med kunna påverka verksamheten och sin egna situation. Vi utgår ifrån barnens intresse och frågor i undervisningen, för att utmana barns tankar så att det sker ett lärande. När vi planerar verksamhetens ramar gör vi det utan att ha ett färdighetsmål, utan har istället delmål så vi kan vara flexibla och ta vara på barnens nyfikenhet.

På Korallen använder vi kommunikationsstöd (teckenspråk, bildstöd som till exempel kommunikationsknippen, samtalskartor, ritprat, väljapärm). Detta för att alla barn ska få möjlighet att kunna påverka sin vardag, och få möjlighet att ta ansvar för sina handlingar och få en förståelse för demokratiska principer.  Vi  ser till att undervisningstillfällen ges i barnens vardag och ses som viktiga och förståeliga för barnet. Vi stödjer barnen i turtagning, samspel, avläsa kroppsspråk, för att få förståelse för hur andra kan tänka och känna. Vi utmanar barnen att resonera kring etiska dilemman på deras nivå.

Stöd och stimulans

Sammanfatta hur läroplan

 Förskolan skall särskilt uppmärksamma alla barn som av olika anledningar behöver mer ledning och stimulans eller särskilt stöd. Alla barn ska få en utbildning som är utformad och anpassad så de kan utvecklas så långt som möjligt. Barn som tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans ska få detta utifrån sina behov och förutsättningar. Utbildningen i förskolan ska lägga grunden för ett livslångt lärande och vara rolig, trygg och lärorik för alla barn. Barnen ska i förskolan möta respekt för sin person och sitt sätt att tänka och förstå sin omvärld. Alla som arbetar i förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla tillit och självförtroende. Miljön ska vara tillgänglig för alla barn och inspirera dem att samspela och att utforska omvärlden samt stödja barnens utveckling, lärande, lek och kommunikation.

Alla barn ska ges möjlighet att delta i gemensamma lekar utifrån sina förutsättningar och sin förmåga, Lpfö 18 beskriver den vuxnes aktiva roll för att  främja lek i att aktivt delta och genom att stödja kommunikationen barnen mellan.

För döva barn, barn med hörselnedsättning och barn som  av andra skäl har behov av teckenspråk ska språkutvecklingen främjas i det svenska teckenspråket.

Beskriv hur ni undervisar.

På Korallen ser vi alltid undervisningen ur ett  grupp och individperspektiv. Vi gör löpande en kartläggning över vilka barn det går i gruppen, vilka styrkor, intressen och behov de har. Utifrån Kartläggningen ser vi vad vi behöver tänka på för att barnen ska kunna ta till sig undervisning och utvecklas både individuellt och i grupp. Vi genomför en medveten undervisning inbäddad i vardagssituationer. Vi delar in barnen i mindre grupper under dagen, så att alla ska få komma till sin rätt. På Korallen tar vi hänsyn till om det är någon som just för dagen är i behov av mer stöd eller närhet till en pedagog genom vara medvetna om att inget är statiskt, och hela tiden vara beredda att möta upp skiftningar direkt. 

Vi använder AKK (alternativ kompletterande kommunikation) och bildstöd som ett verktyg i vår utbildning till alla barn. 

Samarbete med hemmen

Sammanfatta hur läroplanen definierar samarbetet mellan förskola och hem

För att skapa bästa möjliga förutsättningar för att barnen ska kunna utvecklas rikt och mångsidigt ska förskolan samarbeta på ett nära och förtroendefullt sätt med hemmen. Arbetslaget skall föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnets trivsel, utveckling och lärande samt genomföra utvecklingssamtal. Arbetslaget skall hålla sig informerade om barns personliga omständigheter med respekt för barns integritet.

Beskriv era rutiner

Vi arbetar medvetet för att alla föräldrar ska känna sig trygga med att  ha sina barn hos oss på Korallen, genom att ha täta avstämningar kring barnets trivsel och behov. Tillsammans med vårdnadshavare skapar vi lösningar för att möta upp behoven. Vi vill alltid veta vad som påverkat barnet innan de kommer till Korallen. Vi lägger stor vikt vid att överlämna hur vi upplever att barnet har haft det under dagen om något har hänt och kan ha påverkat deras känslor.

Vi erbjuder utvecklingssamtal 1 gång per år, tätare vid behov

Allt detta gör vi med barnens bästa i fokus

Hållbar utveckling

Sammanfatta hur läroplanen definierar hållbar utveckling

Var och en som verkar i förskolan skall främja aktning för varje människas egenvärde och verka för en hållbar utveckling. En positiv framtidstro skall prägla utbildningen på förskolan och ge barnen möjlighet att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin omgivande miljö, natur och samhälle. Barnen skall också ges möjligheten att utveckla kunskaper om hur de olika val som människor gör kan bidra till en hållbar utveckling - såväl ekonomisk och social som miljömässig.  

Beskriv hur ni undervisar

Kulturell mångfald

Sammanfatta hur läroplanen definierar Kulturell mångfald

I förskolans uppdrag ingår att överföra och utveckla ett kulturarv- värden, traditioner och historia, språk och kunskaper- från en generation till nästa. Förskolan ska också se till att olika kulturer synliggörs i utbildningen. Förskolan ska ge barnen förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald.

Beskriv hur ni undervisar

Jämställdhet

Sammanfatta hur läroplanen definierar jämställdhet

 

FORTSÄTTER 2021

 

 

 

 

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: