Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Fiolens fritidshem 2019

Skapad 2019-09-24 10:08 i Furuhällsskolan Härryda
Grundskola F – 5
Undervisningen i Fiolens fritidshem ska stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda eleverna en meningsfull fritid. Detta ska ske genom att undervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas behov, intressen och erfarenheter, men också att eleverna kontinuerligt utmanas ytterligare genom att de inspireras till nya upptäckter. I undervisningen ska eleverna erbjudas en variation av arbetssätt, uttrycksformer och lärmiljöer som integrerar omsorg och lärande.

Innehåll

 

Bakgrund 

 

Fritidsavdelningen Fiolen består av elever från klass 3a och 3b. Det är 52 inskrivna elever, dubbelt så många killar som tjejer.  

Fritidshemmets hjärta är ett stort rum med kök, soffhörna, bygghörna och bord för skapande och sällskapsspel. Eleverna har även tillgång till sina klassrum, ett av klassrummen är i huvudbyggnaden medan det andra klassrummet samt fritidsrummet är inhyst i en paviljong tvärs över skolgården. I anslutning till klassrummet i paviljongen finns ett litet grupprum som oftast används av eleverna då de vill vara ostörda. 

Utomhusmiljön erbjuder möjlighet för lek och rörelse på den nyanlagda skolgården och klättring och kojbyggen i “bergen”. Två fotbollsplaner möjliggör fotbollsspel och andra aktiviteter som kräver stora ytor. Det finns även möjlighet att elda och laga mellanmål utomhus, både utanför paviljongen men också vid vindskyddet i skolskogen.

Tre pedagoger, alla lärare i fritidshem ansvarar för verksamheten på Fiolen. Tillsammans med klasslärarna i arbetslaget ansvarar lärarna i fritidshem att eleverna ska få de bästa förutsättningarna att nå målen. 

 

Ett av skolans prioriterade mål är arbetsro vilket går hand i hand med vårt fokus på att bygga en trygg fritidsgrupp där både elever och pedagoger blir bemötta med respekt. Detta kommer vara ett övergripande mål som vi tänker arbeta med under hela läsåret. 

 

Vi lärare i fritidshem ser att ni som grupp behöver utmanas i samarbetsövningar, speciellt med nya kompisar, delta i aktiviteter som andra har valt och göra detta med en positiv inställning. Våga testa, våga prova något nytt!

Detta tränas genom samarbetsövningar i nya grupper samt aktiviteter som kanske är nya för er, vill man inte delta så är det ok att titta på för att sedan känna sig trygg i aktiviteten och vågar delta vid nästa tillfälle.

Vi kommer att arbeta med hur vi pratar med varandra, aktiviteter som tränar samarbetsförmåga och främjar grupptillhörighet. Vi vill att ni är delaktiga i att skapa en god stämning och kommer att arbeta mycket med hur varje enskild individ kan vara en del i det.   

Vi arbetar fram till jullovet så vi tillsammans med er gör en utvärdering hur det har gått och vilka förändringar vi behöver göra.

Vi använder oss av informationstavla med bildstöd där ni lätt kan se vad som händer under veckan. Vi strävar efter att du som elev tydligt ska se vad du ska göra, var du ska vara, hur länge aktiviteten varar och om alla måste delta. Det ska också vara tydligt för dig vem som ansvarar för aktiviteten. 

 

Vi gör detta genom våra dagliga aktiviteter på fritids såsom:

spelhåla

utedagar/utflyktsdagar

fritidsgympa 

skapande

högläsning

mellanmål på Fiolen

kompissamtal och fritidsmöten

 

 

I slutet på terminen kommer ni få göra en utvärdering och svara på några frågor genom det digitala verktyget "Mentimeter"  

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Skapande genom olika estetiska uttrycksformer, till exempel lek, bild, musik, dans och drama.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: