👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Nordan planering, Bornholm ht 19

Skapad 2019-09-25 10:07 i Barnabro förskola Varberg
Förskola
Planeringsmall för Siers, Barnabro och Skeppets förskolor

Innehåll

F1. Vilket lärandemål ska vi arbeta med?

a. Hänvisa till Lpfö-18

Se nedan.

b. Varför har vi valt detta mål?

 En ny barngrupp, språkutvecklingen är en bra förutsättning för att stimulera samspel och gemenskap.

2. Vilka kännetecken?
a. Utbildningen har lyckats med undervisningsuppdraget när vi har gett barnen förutsättningar att:

 • Bli medvetna om att ord rimmar
 • bli uppmärksamma på ljud/fonem, dvs hur orden låter snarare än vad de betyder
 • göra inferenser
 • Kunna återberätta sagan på olika sätt

 

3. Planerad tidsperiod:

Oktober-december 2019 

4. Vad ska utbildningen/undervisningen innehålla?

 - Introduktion:

 • samlas på röda mattan
 • presentera böckerna som ingår i undervisningen 

 - Lärmiljö:

 • Det ska märkas i lärmiljön inne och ute vad vi undervisar barnen i (synliggöra materialet/sångerna/böckerna på olika sätt, tex genom QR-koder eller uppsatta ramsor vid skötbord mm)
 • röda mattan
 • samma upplägg varje gång

 - Planerad undervisning:

 • Vi följer ”Före Bornholmsmodellen”; språksamling 1,2 och 3.

 - Spontan undervisning:

 • Böckerna finns tillgängliga hela tiden
 • tillgång till rimkort
 • använda aktiviteterna i undervisningen i övriga situationer under dagen
 • ta tillvara på barnens initiativ för att återkoppla till språksamlingarna

 

Tänk också på nedanstående områden när du planerar:

 

- Normer och värden

Skapar gemenskap genom undervisning i grupp. Respektera varandra, lyssna och våga uttrycka sina tankar.


- Inflytande och delaktighet. Demokratiuppdraget

Demokratiskt arbetssätt; fördelat talutrymme, lyssna och respektera varandra.

 

- Jämställdhet

 Utmana barnens tankar genom att förändra stereotypa roller i sagorna.

 

- Det kompensatoriska uppdraget

I den spontana undervisningen se till att de barn som behöver extra språkstöd får det mer genom tex högläsning.

- Digital kompetens

 QR-koder till de böcker vi arbetat med.

 

- Flerspråkighet

Upprepa undervisningen för de flerspråkiga barnen. Förenkla och förklara sagan. Använda sig av föräldrarna för att översätta återkommande ord/uttryck som finns i språksamlingarna.

 

 

Teori och vetenskaplig grund

Enligt skollagen 1 kap § 5 ska utbildningen i förskolan vila på vetenskaplig grund. Planeringen har stöd i:

Sterner, G och Lundberh, I Före Bornholmsmodellen, språksamlingarna i förskolan, Stockholm 2018.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18