👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Pedagoisk planering - Kompisbegreppet

Skapad 2019-09-26 10:15 i Väster Parks förskola (dag) Örebro
Förskola
Väster Parks förskola Lönnen Barnkonventionen - Kompisbegreppet

Innehåll

Skriv en övergripande Pedagogisk planering som sträcker sig över läsåret.

Målet med pedagogiska planeringen är att med utgångspunkt från barnkonventionen arbeta med läroplanens mål över normer och värden. I arbetet ska övriga läroplansmål inkluderas med utgångspunkt i barnens intressen och behov.

1.  Bakgrund:  Gå laget runt och berätta vad ni har med er från vårens utvärdering. Ha det i åtanke när ni gör er pedagogiska planering. 

 

2.  Nuläge

 - Förutsättningar , hur ser barngruppen ut? Barnens behov?

Ny barngrupp, vi ska lära känna varandra, skapa nya rutiner utifrån nya barngruppens behov.

 

-Hur ser miljön ut? Vilken fysisk miljö har vi? Vilka sociala förutsättningar skapar vi? Vilken pedagogisk miljö kan vi skapa ute och inne (tillgänglighet, material, inspiration)?

Vi har tillgång till vår avdelning, förskolans gårdar, nattis i viss mån, lekparker samt övriga utflyktsmål. Vi ska dela barngruppen i mindre grupper i olika konstellationer. Barnen har tillgång till material, synbart, de vet vilka lekar som erbjuds i de olika rummen.

 

- Vad har vi för kompetenser i arbetslaget och hur kan vi ta till vara på dessa?

Arbetslaget består av fyra pedagoger, ibland fem, vi tar tillvara på varandras erfarenheter och kompetenser samt intressen och planerar vår verksamhet utifrån det.

 

3. Mål 

- Vilket projekt (inriktning) väljer vi?

Vi ska med utgångspunkt från Barnkonventionens artiklar 2, 3, 6 och 12 arbeta med kompisbegreppet - hur är man en bra kompis?

Vi ska sätta upp gemensamma regler och förhållningssätt för hur vi vill vara mot varandra på Lönnen.

 

- Varför? Syfte? Förväntade effekter?

Barnkonventionen blir lag 2020 så vi vill implementera den i vår undervisning, att barnen ska få veta sina rättigheter men även skyldigheter. Vi vill skapa en trygg miljö där alla vågar vara den de är och säga vad de tänker, tycker och känner. Barnen har tillgång till material, synbart, de vet vilka lekar som erbjuds i de olika rummen.

 

4. Metod/ Arbetssätt 

 - Vilken struktur/rutin behöver vi för att nå målet?

Vi vuxna använder oss av vår kunskap, lyssnar in barnens tankar, idéer och kunskaper och bygger vidare på dem tillsammans. 

- Vilka metoder och uttrycksformer väljer vi att använda? (T ex  skönlitteratur, utemiljön, skapande, karaktärer)

Vi har lånat böcker från biblioteket med kompistema, vi skapar ett kompisträd, rörelse till Drill och Drull.

 -Vilka material kommer vi att använda oss av?

Papper, vattenfärg, våra kroppar,

 

5. Barnens inflytande

-Hur får vi med barnen i detta?

Genom samlingar presentera projektet och diskutera tillsammans med barnen.

Skapa material tillsammans

-Hur ska vi ta reda på vad barnen är intresserade av?

Vi lyssnar in barnen, frågar vad de gör och vad de vill, iakttar deras lekar.
   

6. Uppföljning/ Utvärdering/ Utveckling  
 Sker varje vecka på avdelningsplaneringen.

 Sker kontinuerligt på avdelningens lärlogg och kopplas till den pedagogiska planeringen. Kom ihåg att sätta etikett på inläggen.

 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • barnen får sina behov respekterade och tillgodosedda och får uppleva sitt eget värde,
  Lpfö 18
 • tillämpa ett demokratiskt arbetssätt där barnen aktivt deltar,
  Lpfö 18
 • utveckla normer och förhållningssätt för arbetet och samvaron i barngruppen
  Lpfö 18
 • stimulera barnens samspel samt hjälpa och stödja dem att bearbeta konflikter, reda ut missförstånd, kompromissa och respektera varandra,
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • aktivt inkludera ett jämställdhetsperspektiv så att alla barn får likvärdiga möjligheter till utvidgade perspektiv och val oavsett könstillhörighet, och
  Lpfö 18