👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Året

Skapad 2019-09-27 11:14 i Lövbrunna Dibber Sverige AB
Förskola
Jag vill lära mig om hur mallen fungerar

Innehåll

 

1. Undervisningsplanering

 

Varför?

 Testar mallen

 

Hur ska undervisningen genomföras?

Vi kommer att på studiedagen 27/9 gå igenom mallen och verktyget. Denna dag ska alla avdelningar ha gjort en undervisningsplanering i unikum, som är kopplad till den egna avdelningen.

Vi kommer att ta fram ett årshjul för pedagogernas arbete i unikum, där man lätt kan se vad som ska göras när under läsåret.

Under kommande apt-er kommer vi att repetera och logga aktiviteterna vi gjort som är kopplade till den undervisningsplanering ni gjort.

 

 

 

Hur ska reflektion tillsammans med pedagogerna organiseras? 

Under arbetet med implementering av UP i unikum så kommer vi tillsammans stämma av hur arbetet fortskrider. Detta kommer att ske på avd.planering, apt, studiedagar etc. Rektor loggar i denna UP de aktiviteter som vi gör under arbetets gång.

 

För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla pedagoger på förskolorna Lövbrunna, vallatorp och Marielund kommer att delta i detta arbete.

 

Vad är målet med undervisningen?

Alla pedagoger kan logga in i unikum.

Alla avdelningar har undervisningsplaneringar i unikum.

Alla pedagoger deltar aktivt i arbetet med  UP och loggar aktiviteter.

Alla pedagoger deltar i analysarbetet av UP.

Alla pedagoger deltar i  arbetet med att  skriva nya utvecklingsplaner som resultat av analysen. 

 

 

Uppföljning:

 

 

Resultat:

 

2. Reflektion

 

Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”.

  

 

3. Analys

 

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

 

 

 

 

4. Nästa steg/ Utveckling framåt

 

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys:

 

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • varje barns utveckling och lärande kontinuerligt och systematiskt följs, dokumenteras och analyseras för att det ska vara möjligt att utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål,
  Lpfö 18
 • dokumentation, uppföljning, utvärdering och analys omfattar hur läroplansmålen integreras med varandra och bildar en helhet i utbildningen
  Lpfö 18
 • kritiskt granska att de utvärderingsmetoder som används utgår från de grundläggande värden och intentioner som uttrycks i läroplanen,
  Lpfö 18
 • resultat från uppföljningar och utvärderingar systematiskt och kontinuerligt analyseras i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande, och
  Lpfö 18
 • kontinuerligt och systematiskt följa, dokumentera och analysera varje barns utveckling och lärande för att göra det möjligt att följa barns förändrade kunnande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera hur barnen har möjlighet till inflytande över utbildningen samt hur utbildningen tar tillvara barnens behov, intressen, uppfattningar och åsikter,
  Lpfö 18
 • följa upp och utvärdera vårdnadshavares möjligheter till inflytande, och 
  Lpfö 18
 • planera, följa upp, utvärdera och utveckla utbildningen systematiskt och kontinuerligt och därmed verka för ökad måluppfyllelse,
  Lpfö 18
 • genomföra det systematiska kvalitetsarbetet under medverkan av förskollärare, barnskötare och övrig personal samt säkerställa att barnens vårdnadshavare ges möjlighet att delta i kvalitetsarbetet
  Lpfö 18
 • förskolans arbetsformer utvecklas för att gynna barnens inflytande,
  Lpfö 18
 • förskollärare ges förutsättningar att ansvara för undervisningen,
  Lpfö 18
 • analysen används för att vidta åtgärder för att förbättra utbildningen.
  Lpfö 18
 • analysera resultaten av uppföljningar och utvärderingar i syfte att utveckla förskolans kvalitet och därmed barnens möjligheter till omsorg samt förutsättningar för utveckling och lärande. 
  Lpfö 18