Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kulturella veckan på TrollBacken 2019

Skapad 2019-09-27 11:27 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Den här mallen används för planering av Kulturellaveckan (fd.Internationella veckan). Anledningen till att vi byter namn på veckan är att vi vill lyfta kulturbegreppet på andra sätt än genom maten detta år. Kulturbegreppet är brett, och avdelningarnas arbete kommer att skilja sig åt i arbetsinriktningar, men alla kommer utgå från samma läroplansmål (se läroplansmål ett nedan). Målet med veckan är att uppmärksamma olika kulturer genom sång,skapande och bokläsning. Veckan ses även som en del av vårt arbete med vår gemensamma LiCa behandlingsplan (se mål två nedan).

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

I barngruppen finns ett stort intresse för att läsa böcker och vi tänkte under kulturella veckan sammanföra intresset för böcker med att lyfta de olika hemkulturer som barnen har. På detta sätt ger vi det enskilda barnet en möjlighet att på ett tryggt sätt stå i centrum för en stund om de väljer att delge oss delar och tankar om sin egen och andras hemkultur. 

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte -  Att utveckla tankar kring olika kulturer genom samtal, sång, skapande och bokläsning.

Mål -
Målet med veckan är att lyfta olika kulturer och stärka barnens känsla av sin egen hemkultur

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

Reflekterar över olika kulturer, utfrån pedagogiskt valt material
Visar intresse för olika kulturer

 

 

Metod - 

måndag - vi går till biblioteket och barnen får låna varsin bok

Tisdag - Idag och på efterföljande vilor efter lunchen denna vecka kommer vi att läsa böckerna som barnen lånat och reflektera över dem genom efterföljande boksamtal. Fokus i samtalen kommer att ligga på vilken hemkultur som finns hos karaktärerna i de olika böckerna. På förskolan har vi boken "i huset där jag bor" som vi även kommer att utgå ifrån

onsdag - idag lyssnar vi på musik efter barnens önskemål om vad de tycker om att lyssna på och dansa till hemma. Vi frågar föräldrarna till de barn som ännu inte utvecklat sitt verbala språk tillräckligt mycket för att kunna förmedla vilka sånger de brukar lyssna på för att kunna möta även dessa barn

torsdag - idag på utflykten kommer vi att gå på ordjakt tillsammans med hela gruppen. Vi kommer att hitta ord på saker som finns i skogen och som har med hösten att göra. Dessa ord kommer att finnas på fyra olika språk (de olika modersmålen som finns i barngruppen): Persiska, somaliska, engelska och svenska. Kulturella veckan kommer att vara starten på arbetet med vår ordvägg. Efter denna vecka övergår ordsamlandet till temat.

fredag - om vi har tid och möjlighet kommer vi att baka en kanelbullekladdkaka då det är kanelbullens dag.

Förutsättningar - v.40 under förmiddagar och lunchvilor

Dokumentation - vi fotodokumenterar samt använder smartboarden för att anteckna barnens tankar och funderingar. Dokumentationen kommer att synliggöras på unikum samt skrivas ut och sättas upp på avdelningen

Förberedelser, ipad, smartboard, högtalare och spotify samt ingredienser till den eventuella kakan

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

Sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering - kan ses som startskottet för vidare planering med området flerspråkighet.

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

  • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
    Lpfö 18
  • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
    Lpfö 18
  • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
    Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: