👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Arbetsplan

Skapad 2019-09-27 13:10 i Skärhamns förskola Tjörn
Förskola
Arbetsplan för Holmen och Kobben läsåret 2019-2020

Innehåll

 

Arbetsplan 

 


Innehåll

  4

 

1             Normer och värden

 

Mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla.

 

 • Förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja hjälpa andra

 • Ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling                       

   

Likabehandling

 

Mål.

 

Vi har fokus på att finnas nära barnen i barngruppen.

Vi skall vara goda förebilder. Vi samtalar med barnen i det dagliga arbetet om hur man är och gör mot varandra.

På ett medvetet sätt arbeta för att alla barn har tillgång till allt material och kunna delta på lika villkor.

Vi bemöter alla barn med respekt och ser till att alla fått uppmärksamhet och blivit lyssnade till under dagen.

 

Trygghet och förhindra kränkningar

 

Mål

 

Att arbeta för att barnen skall bli trygga med sig själva, varandra och med oss pedagoger.

Dela barnen i mindre grupper och vara närvarande pedagoger som ser och lyssnar.

 

Hemvistens arbete // Åtgärder för utveckling kommande läsår:

 

Vi anpassar inskolningsperioden till det enskilda barnets behov. Vi strävar efter att minska antalet vuxenkontakter barnet möter under dagen. 

Att ge barnen en inbjudande lärmiljö att vistas i som främjar lek och lärande. Detta gör vi genom att vara observanta på hur miljöerna används men också genom att vara närvarande i leken. Vi ser över och ändrar lekmiljöer och material så att det passar barnens växande behov.
 

Vi skapar rutiner som ger trygghet i vår dag på förskolan tex fasta platser vid matborden och att rutiner och struktur ser lika ut från dag till dag. Vi använder oss av bildstöd och TAKK för att tydliggöra dagsschemat.

 

Så här analyserar och bedömer vi området

 

Dokumentation genom observationer i text och foton bildar grund för utvärdering och planering.

Analys sker vid våra gemensamma möten då arbetslaget reflekterar, följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten.

 

2             Utveckling och lärande

 

Mål

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla

 

 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet.

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära.

 • Förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld.

   

  Hemvistens arbete // åtgärder för utveckling inför kommande läsår:

  Pedagogernas arbetssätt/förhållningssätt utgår ifrån att uppmuntra och ta tillvara barnens nyfikenhet, vetgirighet och upptäckarglädje. Detta är en förutsättning för att barnen skall få nya kunskaper.

  Vi vill använda oss av lek, sagor, rim och ramsor, bildstöd och TAKK i vår verksamhet för att stimulera språkutvecklingen.

  För de yngsta barnen är Babblarna ett spännande och givande material. Vi vill använda oss av detta för att utmana barnens språkliga förmågor och ge tillfälle till sång och rörelse.

  Vi gestaltar sånger och sagor med sagolådor och sångpåsar.

   

 

Så här analyserar och bedömer vi området

 

Dokumentation genom observationer i text och foton bildar grund för utvärdering och planering.

Analys sker vid våra gemensamma möten då arbetslaget reflekterar, följer upp, utvärderar och utvecklar verksamheten.

 

3             Barns inflytande

 

Mål

 

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

 • Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation.

   

  Hemvistens arbete // åtgärder för utveckling inför kommande läsår:

  Vi är observanta på barnens lek och utformar lärmiljön utifrån deras intressen.

  Vi vill vara närvarande pedagoger som ställer sig frågorna: Vad? Hur? och Varför?

 

Så här analyserar och bedömer vi området

 

Vi observerar barnens lek och hur lekmiljöerna används. Vi utvärderar och utvecklar lärmiljöerna på vår gemensamma möten.

 

4             Förskola och hem

 

l

 

Förskolan skall ge varje barn förutsättningar att utveckla:

 

 • En tillitsfull relation mellan förskolan och hemmen

 • Föra fortlöpande samtal med barns vårdnadshavare om barnets trivsel utveckling och lärande

   

  Hemvistens arbete // åtgärder för utveckling inför kommande läsår:

  Vi vill ge varje barn och förälder en god introduktion i förskolan  enligt informationsfoldern till nya föräldrar. Vi i arbetslaget tar också ansvar för att utveckla en tillitsfull relation mellan förskola och hem där vi kan ha en öppen och ärlig dialog.

  Genom den dagliga kontakten vid hämtning och lämning möter vi varje förälder individuellt och flexibelt.

  Vi bjuder in till föräldramöten och drop-in.

   

Så här analyserar och bedömer vi området

 

Vid föräldrasamtal och föräldramöten får vi uppfattning om barnets och vårdnandshavarnas trivsel och trygghet på förskolan.