👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering Nordstjärnan 2019-

Skapad 2019-09-27 14:34 i Tofta förskola Helsingborg
Förskola
Nordstjärnans planering 2019

Innehåll

Planering Nordstjärnan 19/20

 

 Datum: 17/9-19

Avdelning/Grupp: Nordstjärnan

Ta tillvara barnens intressen och erfarenheter

 

Detta projekt har vi valt: Arbete med barns inflytande och delaktighet med fokus på hållbar utveckling.

 

Dessa intressen/erfarenheter ser vi att barnen har med sig sedan tidigare och så här tänker vi arbeta vidare med dessa:

Vi har samma barngrupp som förra året. Förra årets projekt handlade mycket om matematik, ”Stor och liten”. Detta var ett uppdragsbaserat projekt och detta är ett arbetssätt som vi tänker fortsätta med då vi ser att barnen fångas av det.

Vi ser att vår barngrupp utforskar sin omvärld genom rollekar som ofta handlar om att resa någonstans, som är en fysisk plats eller en plats i fantasin. I och med det påbörjade arbetet med hållbar utveckling förra terminen hade vi introducerat Sopsamlarmonster som barnen visar ett stort intresse för. Vi ska veva in barnens intresse för resor tillsammans med hållbar utveckling (sopsamlarmonster).

Vi ser ett behov i gruppen av att arbeta mer medvetet med demokratiska frågor.

 

 

Undervisning

 

Detta/dessa läroplansmål har vi valt att arbeta mot:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla:

-          Intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så de kan påverka sin situation

-          Förmåga att ta ansvar för sina handlingar och för miljön i förskolan

-          Förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem

 

 

Vi har valt detta/dessa mål för att:

 Vi har valt dessa mål för att demokrati och hållbar utveckling går hand i hand. Med hjälp av dessa mål vill vi försöka förstå hur förskolans omvärlden, demokratin och hållbar utveckling hänger ihop med varandra. På så sätt kan vi väva in barnens behov med intressen. 

 

 

De här målkriterierna har vi satt upp för vårt/våra mål:

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så de kan påverka sin situation.

-          Våga stå på sig och stå upp för sina val (av ex. en roll i leken)

-          Svara på frågor och motivera sina val

- Barnen tar initiativ till olika lekar

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan.

-          Barnen kan lösa konflikter på ett konstruktivt sätt (prata, samspela, komma på lösningar)

-          Barnen plockar undan efter sig (ex. sina kläder, efter sig på toan, det man har suttit och lekt med) utan uppmaningar från oss ped

-          Barnen sopsorterar och vet vilket material som ska slängas i vilka kärl.

 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för demokratiska principer (lyssna, ta ansvar och vara delaktig) och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.

-          Barnen lyssnar aktivt på varandra. 

- Barnen tar hänsyn till andras åsikter.

-          Barnen tar ansvaret för samspelet mellan dem (samarbeta, dela med sig, bjuda in till lek osv.) utan en pedagog som förmedlar alltid.

 

 

 

Så här ska vi arbeta mot målen, i såväl den planerade som den spontana undervisningen. Dessa metoder, arbetssätt och strategier tänker vi använda oss av:

Vi kommer att fortsätta med EPA (Enskild, Par, Alla) som är en metod för diskussion i gruppen samt barn-barn under samlingarna/träffarna som ett led i målen kring barnens delaktighet, där de ska lyssna aktivt på varandra (två och två) samt lyssna på vad de andra har pratat om.

 

Vi kommer att gå utanför förskolan minst 1 gång/ veckan för att lära känna närmiljön men också för att barnen ska få en positiv relation till miljön/naturen.

 

Vi kommer att introducera sopsamlarmonstrena (vi kommer att fokusera på dem som finns på avdelningen/sophuset) en och en. 

 

Vi kommer låta barnen få duka själva. Vi kommer också att ha 2-3 barn som sitter vid ett enskild litet bord till maten, utan en vuxen för att ta mer ansvar. 

 

Vi kommer att använda oss av uppdrag där vi utgår från barnens intresse för olika resemål/ resor. Vi kommer att använda appen “My talking pet” för att levandegöra figurerna, där de kommer med uppdrag till barnen. Vi kommer att utforska “Stop Motion Studio” appen  också för att skapa små filmsnuttar med samma syfte.

 

Lärmiljö

Så här ska vårt projekt synas i vår lärmiljö:

Ta in vågen/genomskinlig måttkanna + en visuell mätningsmetod (som t ex stapeldiagram) som synliggör för barnen  hur mycket mat vi skrapar från våra tallrikar vid måltiderna (mellanmål också) och hur utvecklingen sker. 

 

Vi kommer att dela ut ansvaret för ena rummet till barnen(“terminalen”) där de kan själva ta dit det materialet de behöver/vill ha i leken. De kan på så sätt anpassa rummet till deras lek. “Stommen” kommer att bestå, men är ändå flexibel. För att förtydliga kommer vi att visa max antalet barn som får finnas i rummet via emoji symboler och en lista på vilka dessa barn är. 

 

Göra en station till sopsortering som är mer synlig och tillgänglig på avdelningen. 

Göra kompost tillsammans med barnen.

 

Vi behåller de små stationerna där  barnen får mötas och samarbeta kring olika aktiviteter som de själva får välja (vi begränsar inte barnen genom att vi bestämmer vad som ska göras vid vilket bord): sackosäcken, de små borden.

 

 

Det här behöver vi pedagoger tänka särskilt på i vårt förhållningssätt och agerande:

Samtala mer med barnen om deras önskemål/tankar kring hur de vill påverka sin vardag.  

 

Säga JA istället för Nej och se vart det leder = Börja alltid med att svara Ja på barnens frågor, motivera om det är något som gör att det inte går att genomföra det de vill göra just då. Se till att det görs vid första tillfälle. 

 

Ge barnen mer ansvar genom att t ex  de delar ut/delar själva frukten vid fruktstunden.

 

Samtala med barnen och prata om vad begreppen: ansvar, delaktighet, samarbete, demokrati innebär för dem, samt använda begreppen i vardagssituationer som t ex att man ansvarar för hur ett rum ser ut när man lämnar det. Använda oss av bildschema/bildstöd och TAKK i vardagssituationer samt vid möten/samlingar.

 

Använda oss av demokratiska val, även om det ibland handlar bara om att välja mellan två alternativ - målet är att barnen ska våga säga sina åsikter och förstå att de blir lyssnade på oavsett om det de har valt blir eller inte blir av just då, det viktiga är att aktivt DELTA  i ett val.

 

Arbeta aktivt med böcker som handlar om just delaktighet och inflytande, så som : “De som bestämmer”, “ Vad orättvist!”

 

 

 

Vårdnadshavarnas delaktighet

Så här ska vi göra vårdnadshavarna delaktiga i vårt arbete:

Vi kommer att upprätthålla en bra kontakt med vh-are genom samtal vid hämtning/lämning där vi och barnen hjälps åt att sätta ord på det vi gjort under dagen. 

Vi kommer att bjuda in till ett föräldramöte under höstterminen.

En eller två “Instagram” - liknande bilder  i Unikum med korta texter för att ge en inblick i vardagen, med fokus på våra mål. Ett större inlägg en gång i månaden där vi berättar mer om det vi har gjort och hur vi kommer att fortsätta. 

 

 

 Dokumentation

 

Så här ska vi dokumentera arbetet mot målen:

  • ett “ögonblicksbild” i veckan med vad vi har gjort(fokus på målen)

  • ett större inlägg i månaden/månadsbrev/info där vi berättar varför vi har gjort det vi har gjort under våra undervisningstillfällen

  • inlägg i barnens individuella lärlogg: vi kommer att fokusera på två barn under en veckas tid för att kunna följa deras utveckling och se hur vi kan vidare utmana dem i deras proximala utvecklingszonen.

 

Vi kommer att dokumentera med: foton, korta filmer, samt anteckna. Vi kommer att bjuda in barnen att själva dokumentera när tillfälle ges.

Reflektion och analys

De här avstämningsfrågorna behöver vi arbeta med på vår puta:

 

Frågorna för reflektion och analys på våra Put-a. De ska baseras på gruppens dokumentation, samt de individuella barnets som har varit i fokus i respektive vecka. 

 

  •    Var är vi?

  •    Vart ska vi?

  •  Hur gör vi?

  • Hur blev det?

  • Hur går vi vidare?

 

PUT fokus på: inlägg i barnens individuella lärlogg utifrån de dokumenterade lärprocesser  och som vi diskuterat tillsammans på PUTA; litteratur läsning/fördjupning; olika förberedelser inför undervisnings tillfällena. 

 

 

Den här kunskapen/litteraturen/teorierna behöver vi skaffa oss/fördjupa oss i:

 Fördjupa oss mer i vad demokrati i förskolan är med hjälp av litteratur.

Vi har artiklar och forskningar om hållbar utveckling.