👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Raketen undervisningsmall ht 19 - karlavagnen

Skapad 2019-09-30 13:13 i Karlavagnen Dibber Sverige AB
Förskola
tema hållbar framtid och kompis och veckans bokstav

Innehåll

Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

hållbar framtid:

1. håll sverige rent, allemansråtta(saga),  skräpplockardagen. vi startar upp med att titta på barr och pinne naturhjältar 

2. källsortering, öka medvetenheten hos barnen genom att aktivt få vara med i sortering/tömning, samarbeta med kometen genom att gå in och      titta samt slänga i deras sortering. vi  gör en egen inne på avdelningen i mindre version- papper, plast och matavfall. 

3. hälsa och välbefinnande så som rörelser i dans och lek, mat och dryck, återhämtning  

Kompis:

1. Jaget, vem är jag, hur är jag mot andra, var bor jag, hur bor andra osv....( behandla andra så som du själv vill bli behandlad.)

2. värdegrundsarbete genom samlingar och samtal, stjärnor/ uppåt puffar. födelsedagar.

 

Språk och kommunikation:

1. att lära sig skillnader på olika bokstäver och olika uttrycksformer.  (barnen har själv uttryckt sig i att vilja det)

2. TAKK  och Stopp, öka barnens förståelse för varandras olikheter samt likheter i språket.

 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

hållbar framtid:

öka förståelse för hur vi själva påverkar vår miljö, djur/natur etc

 

hälsa, välbefinnande:

öka barnens förståelse för hur mat och miljö påverkar oss som människor.

 

kompis:

öka barnens förståelse för allas lika värde, öka empati känslan och sin egen självkänsla.

 

språk och kommunikation:

för att alla barnen ska ha möjligheten till att uttrycka sig och göra sig förstådd. känna igen skriftspråket.

 

 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

hållbar framtid:

vi introducerar materialet tillsammans med barnen och observerar deras intresse och formar undervisningen utefter det.

 

hälsa välbefinnande:

vi har utflykter 2 ggr i veckan, fredags disco/gympa för alla barnen på förskolan. Hanna serverar hemlagad/varierad kost. vi samtalar kring kroppen och dess behov.

 

kompis:

Vi samtalar kring dagens händelser på tex samlingar, uppåtpuffar i form av stjärnor på ett diplom (belöningssystem), kompisblommor.

 

språk och kommunikation:

vi introducerar veckans bokstav varje måndag genom att alla barn på äldre sidan får titta på bokstavslandet. Vi gör en stor bokstav.  barnen får prova göra bokstaven på olika sätt. barnen får på samlingen berätta vilka ord som börjar på bokstaven. De som vill får även ta med en sak hemifrån som börjar på bokstaven.  Vi avslutar veckan på torsdagen med något kul som börjar på bokstaven. vi uppmuntrar barnen att prova skriva sitt namn själva. 

TAKK: Vi har dukvärdar varannan vecka som får presenterar maten med hjälp utav teckenstöd. Vi tecknar även bokstäver och färger med. vi har också bilder på avdelningen som stöds av ett tecken. 

 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Vi använder oss av våra samlingar till reflektion. genom samtal och dokumentation/video som vi går igenom. Barnens ord är viktiga.

 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

För barnen på Raketen

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)
  arbetslagen med ledning av förskollärare 

 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

   

  Vi strävar efter att alla barn ska känna sig trygga, nyfikna och vilja lära sig och få ökad förståelse för sig själv och sin omvärld. 

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18