👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Ondskan

Skapad 2019-10-01 08:33 i Söndrumsskolan Halmstad
Grundskola 9 Svenska
Du kommer att läsa boken ”Ondskan”, skriven av Jan Guillou. Under tiden du läser kommer du att besvara frågor och diskutera i mindre grupper samt helklass. Du kommer att kunna välja mellan att läsa originalversionen eller en lite mer lättläst variant.

Innehåll

Ondskan - Jan Guillou 

Du kommer att läsa boken ”Ondskan”, skriven av Jan Guillou. Under tiden du läser kommer du att besvara frågor och diskutera i mindre grupper samt helklass. Du kommer att kunna välja mellan att läsa originalversionen eller en lite mer lättläst variant. 

Du kommer du att få arbeta med frågor till boken för att testa läsförståelsen och du kommer även att få göra skrivuppgifter med kopplingar till boken. När vi läst ut boken kommer vi gemensamt  titta på filmen, där du kommer att få skriva en uppsats om likheter och skillnader mellan bok och film. 

Planering 

Syfte

Syftet med detta arbete är att du ska få möjlighet att läsa en skönlitterär bok och diskutera de olika teman som finns i den. Tanken är även att du ska få se en film och jämföra hur man framställer samma historia i en film och i en bok.

 

Undervisning

Du kommer att få en kort presentation av Jan Guillou
Du kommer att få läsa antingen den lättlästa versionen av Jan Guillous Ondskan, eller originalet.
Du kommer att få se filmen Ondskan
Du kommer att få göra en jämförelse av filmen och boken
Du kommer att få svara på frågor som rör textens innehåll, dels sådant som du kan hitta i texten och även frågor där du måste läsa mellan raderna och dra egna slutsatser.
Du kommer att få skriva längre texter som berör olika teman i texten och filmen, där du kan föra fram dina egna tankar och idéer och koppla dem till texten/filmen och omvärlden.

 

Tidsplanering:

Du kommer att få tid i skolan men behöver även arbeta hemma.

Vecka 40: Läs fram till s. 81. 

Vecka 41: Läs fram till s. 146. 

Vecka 42: Läs fram till s. 219. 

Vecka 43; Läs fram till s. 283.  

Vecka 45: Skrivuppgift och diskussioner. 

Vecka 46: Film och jämförelse mellan bok och film. 

 

Bedömning

Jag kommer att bedöma hur väl du svarar på frågorna till texten och om du kan läsa mellan raderna och dra egna slutsatser med hjälp av egna erfarenheter och texten du läst.

Jag kommer även att bedöma dina texter dels språkligt, men framförallt hur väl du utvecklar dina egna tankar och erfarenheter kring de olika teman som berörs och om du kan dra slutsatser och jämföra med liknande situationer i omvärlden.

 

Jag kommer att bedöma hur väl du deltar i de olika diskussionsmomenten. 

 

 

 

Uppgifter att besvara skriftligt och individuellt. Lämna in via Showbie innan lektion.

 

Vecka 1; sidorna. 5-81

 

 1. ”Det hela byggde på att ta fram den rädsla som måste finnas någonstans”, tänker Erik på sidan 28, när han planerar hur han ska misshandla Boxarn. Hur gör Erik när han tar fram rädslan hos sin motståndare? Varför är det så viktigt för Erik att bygga sitt angrepp på rädsla?

 

 1. Eriks far misshandlar honom ofta efter maten. Varför gör han det? Hur går det till och hur står Erik ut? Eriks far misshandlade tidigare också familjens hundar. Varför attackerade hundarna inte sin husse?

 

 1. På sidan 40 säger Erik att han inte respekterar lärare och rektorn kräver en förklaring. Hur lyder Eriks förklaring? Hur skulle du förklara vad det innebär att ha respekt för någon? Vilka har du respekt för?

 

 1. Både Pierre och Erik vill tro att det går att göra motstånd mot rådsmedlemmarna och fjädringarna utan våld. Vilka sätt skulle kunna vara möjliga?

 

 1. Ta reda på vilken klass i dagens skola som motsvarar läroverkets tvåfemman som Erik går i när romanen börjar? Gör en källhänvisning.

 

 

Vecka 2; sidorna 81-146

 

 1. ”Våldet sitter i huvet”, säger Erik till Pierre på sidan 104. Vad menar han med det? Stämmer det, tycker du? Resonera och motivera.

 

 1. Erik och Pierre lusläser skolans ordningsregler. Det enda som är viktigt för Erik är att inte bli relegerad. Varför är det så oerhört viktigt?

 

 1. ”Du är oantastlig”, säger idrottsläraren Tosse Berg när Erik frågar vad som händer om han vinner i simtävlingarna. Var det rätt av idrottsläraren att uppmuntra Erik att vinna för att visa att ”idrotten är demokratisk”? Motivera ditt svar. Vad tycker du om idrottsläraren, Tosse Berg?

 

 1. Välj ut minst 10 ord vars betydelse du är osäker på. Ta reda på betydelsen och skriv upp som en gloslista.

 

 

Vecka 3; sidorna 146-219

 

 1. Vilka är rådets uppgifter på Stjärnsberg? Hur går sammanträdena till? Hur är rådsmedlemmarna utvalda? 

 

 1. ”Sätt igång och skålla svinet!” beordrar Silverhielm fyra av Eriks klasskamrater på sidan 214. De tömmer varsin hink med hett eller iskallt vatten över Erik. Varför lyder de? Hur skulle du ha gjort? Resonera och motivera.

 

 1. ”Du måste lyda dom i fortsättningen” säger Syster när hon tittar till Erik efter skållning. Vad får du för bild av skolsköterskan? Hur hjälper och stödjer hon eleverna på skolan? Finns det något mer som du tycker att hon skulle ha kunnat göra?

 

 1. Många av skolans traditioner var från den bruna tiden, står det på sidan 153. Ta reda på vad som menas med den bruna tiden? Källhänvisa ditt svar.

 

 

Vecka 4; sidorna 219-283

 

 1. Om Erik slutar att peppisvägra ska trakasserierna mot Pierre upphöra. Borde Erik ha gått med på överenskommelsen? Resonera och motivera din åsikt.

 

 1. Flera avsnitt i boken är kursiverade, Vad handlar dessa avsnitt om? Varför är de kursiverade?

 

 1. Vad betyder fraternisera? (s.268) Välj ut ytterligare 9 ord som du inte riktigt vet vad de betyder. Ta reda på betydelsen och gör en gloslista.

 

 1. Formulera bokens budskap, så som du uppfattar det.

 

 

Att skriva en resonerande text:

I en resonerande text 

 • beskriver du hur något är
 • resonerar (diskuterar) du med dig själv
 • jämför du olika saker med varandra och tar upp för- och nackdelar
 • har du med egna åsikter, tankar och erfarenheter
 • styrker (bevisar) du att det du säger är rätt med exempel

 

Inledning

I inledningen ska du alltid presentera det ämne eller de frågor som du ska diskutera i den kommande texten.
Du kan börja din text på olika sätt.Du kan t ex:

börja med en kort bakgrund – historik
ge exempel som visar det som uppsatsen ska handla om
ställa en fråga till läsaren
göra en kort sammanfattning av innehållet i texten
börja med ett citat

Huvuddelen

I mittdelen ska du fördjupa ämnet/frågorna som du tog upp i inledningen.
Det kan du göra genom att:

Fråga och svar – Resonera med dig själv, ställ frågor som du sedan besvarar, väg argument mot varandra och gör dem tydliga med hjälp av exempel. Skriv ner det du har upplevt och hur du har reagerat på det.
För och nackdelar – Jämför olika saker med varandra och ta upp vilka för och nackdelar som finns.
Orsak och verkan – Beskriv vad någon/du gör och vad som blir resultatet av detta

Gör texten levande – måla upp bilder, gärna oväntade och humoristiska. Visa med exempel som läsaren känner igen.
Var personlig (tala om vad DU tycker) i dina upplevelser, exempel och kommentarer.

Avslutning

Du kan avsluta din text på olika sätt. Du kan t ex:
knyta samman texten genom att upprepa det viktigaste
upprepa din huvudtanke och tala om vad du har kommit fram till i ditt resonemang
lämna över till läsaren, vanligtvis med hjälp av en fråga eller uppmaning, så han eller hon själv kan bilda sig en egen uppfattning
återknyta eventuellt till inledningen

 

Stödstrukturer och hjälpfraser att använda i ditt skrivande:

 • Å ena sidan……. Å andra sidan
 • Först och främst…
 • Nackdelen/  Fördelen
 • Likheten
 • Om jag jämför
 • Om jag hade varit i samma situation…
 • När jag läser om …. kommer jag att tänka på…
 • Följaktligen
 • Konsekvensen av..
 • Dessutom
 • Min slutsats
 • Slutligen
 • För att sammanfatta mitt resonemang

 

 

 

Rubrik

När du skrivit klart ska du sätta en rubrik på din text. Den ska helst vara intresseväckande och samtidigt tala om vad du skrivit om.

 

 

Välj en av nedanstående uppgifter att skriva en resonerande text om:

Kom ihåg att det är dina egna reflektioner  som är det viktiga. Det handlar om att du ska visa att du kan tänka till om det du läst och kunna koppla ihop det med den värld du lever i.

 

 1. Idrottens positiva kraft. Skriv om idrottens betydelse för Erik under Stjärnbergstiden. Fortsätt sedan med dina egna tankar och erfarenheter. Avsluta med att diskutera idrottens betydelse för samhället.
 2. I ”Ondskan” på sidan 199 säger Erik: ”Man måste slåss mot ondskan. Man måste alltid göra det, man kan inte säga att man ska göra det någon annan gång och någon annanstans när man finns här och nu” Har han rätt? Ja? Nej? Varför? Om han har rätt borde det ju gälla alla, överallt. Vad är ”ondska” i din verklighet idag? Kan du ”slåss” mot det? På vilket sätt i så fall?

 

 1. Våld. Beskriv våldet i boken och Eriks olika sätt att bekämpa våldet. Reflektera över våldet (skolan, film, samhället) Hur ska man bekämpa våldet?

 

 1. Godhet. Boken heter Ondskan. Dess motsats är godhet. Vad är det enligt dig. Hur vill du beskriva en god människa? Är det svårt att vara god?

 

 1. Grupptryck. Hur fungerar grupptrycket på Stjärnsberg? Vad känner du igen från verkligheten? Vad kan man göra för att stå emot grupptryck? Är grupptryck alltid negativt?

 

 1. Lärare. Hur är lärarna på Stjärnsberg? Hur är lärarna på läroverket? Hur bör lärare vara?

 

 

 

 

FILMEN OCH BOKEN – EN REFLEKTION KRING OLIKA MEDIER OCH DERAS UTTRYCKSSÄTT, MED ”ONDSKAN” SOM UTGÅNGSPUNKT 

Skriv ned dina tankar och reflektioner kring rubriken ovan. Ta hjälp av följande frågor: 

• Vad tycker du om filmen respektive boken? Vilken anser du är bättre och varför? 

• Vad fastnade du för i filmen/vad var dåligt i filmen? 

• Vad fastnade du för i boken/vad var dåligt i boken? 

• Filmen och boken skiljer sig åt på olika sätt. Förklara och ge exempel. 

• Tycker du att bilden man får av Erik som huvudperson i boken, respektive filmen skiljer sig åt? I sådant fall, på vilket sätt? 

• Vad anser du generellt om filmen som medium och boken som medium? Vad kan och vill en film förmedla/inte förmedla? Vad kan och vill en bok förmedla/inte förmedla? Vad föredrar du generellt och varför?

• Har du erfarenheter från andra sammanhang av att både ha läst en bok/sett filmen? Jämför dessa erfarenheter med ”Ondskan”. 

• Regissör eller författare – vad föredrar du och varför? 

 

 

Lycka till...!!!