Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Planering - Mellanmål

Skapad 2019-10-01 10:35 i Spängerskolan Kristianstad
Grundskola F – 1
Pedagogisk planering för mellanmålet på fritidshemmet.

Innehåll

PLANERING AV FRITIDSHEMSVERKSAMHETEN PÅ:

 Lilla fritidsSå här arbetar vi med: Mellanmålet

Planeringen gäller för  perioden: Ht 19 Vt 20

 

Ansvarig för planering, uppföljning och utvärdering är: Anna, Samuel och Micke

 

Nulägesbeskrivning/ kartläggning

Enligt läroplanen ska eleverna lära sig om normer och regler som kan finnas i en vardag. Varför vissa regler finns och varför den normen behövs etc..Eleverna ska också lära sig att använda olika sorters språkformer dvs exempelvis låg ljudvolym i ett bibliotek för att inte störa de som läser.

Eleverna ska även få ta del av de demokratiska principer, arbetssätt, processer och värderingar vårt samhälle är uppbyggt på genom att vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.

 

Vi pedagoger ansåg efter att elever har kommit med klagomål kring hur det är i matsalen, att de var lämpligt att införa ordningsregler i matsalen kring mellanmålet då där behöver det vara lugnt och stilla i matsalen för att alla ska kunna känna matro.

 

I undervisningen ska eleverna också ges möjlighet att utveckla förtrogenhet med demokratiska principer, arbetssätt och processer genom att de får vara delaktiga, utöva inflytande och ta ansvar i verksamheten.” (Skolverket, 2011, Kap 4 under Syfte)

 

“Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att kunna tänka, lära och kommunicera i olika sammanhang och för skilda syften.” (Skolverket, 2011, Kap 4 under Syfte)

 

 

Konkretisering av målen:

 • Eleverna ska följa de ordningsregler som vi har satt upp tillsammans med eleverna.

 • Eleverna samtalar och diskuterar med varandra men i låg ljudvolym så att känslan för matro inte blir påverkad.

 • Eleverna diskuterar och för fram sina tankar kring olika texter.

 

 

Aktiviteter/metoder

 

Tillsammans med eleverna har vi kommit fram till gemensamma regler som skall gälla i matsalen.

Reglerna som vi har diskuterat fram med eleverna är:

 • Tvätta händerna med tvål och vatten

 • Stå snyggt och prydligt i kön

 • Gå inne i matsalen

 • Hålla låg ljudvolym vid diskussioner vid samma bord

 • Sitta som man ska på en stol

 • Enbart diskutera med de vid samma bord

 • Plocka iordning efter sig och torka av sin plats och sedan sätta upp stolen.

Syftet är att eleverna ska lära sig hur det exempelvis kan se ut på en restaurang och att man endast där pratar med sitt eget bord och att man pratar med låg ljudvolym. 

 

Eleverna får då tillfälle att lära sig vilken norm som kan finnas i en matsal/restaurang och veta vad som gäller när de själva åker med föräldrar eller liknande till en restaurang ute i samhället. Detta även för att förbereda eleverna för framtiden och hur man ska bete sig i ett sådant sammanhang. 

 

Vi har även introducerat högläsning i matsalen på mellanmålet för att ge eleverna något att fokusera på för att lättare få ner ljudvolymen i matsalen.

Vi använder oss utav en app som heter Polyglutt och i denna app finns många böcker där vi väljer ut böcker med olika syften. 

Exempelvis kan vissa ha specifika teman eller moraler i böckerna som vi sedan diskuterar kort efteråt.

Därefter är det diskussioner med låg ljudvolym som gäller. 

 

Detta kommer kontinuerligt utvärderas tillsammans med eleverna på våra stormöten.

 

Hur mäter vi det vi vill uppnå?

 

 • Genom observationer

 • Genom samtal och diskussioner med eleverna (Mer spontana lite beroende på hur det går)

 • Genom utvärderingen på våra stormöten med eleverna.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • tar avstånd från att människor utsätts för diskriminering, förtryck och kränkande behandling, samt medverkar till att hjälpa andra människor,
  Gr lgr11
 • kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen, och
  Gr lgr11
 • visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.
  Gr lgr11
 • kan lösa problem och omsätta idéer i handling på ett kreativt och ansvarsfullt sätt,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om samhällets lagar och normer, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar i skolan och i samhället,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om förutsättningarna för en god miljö och en hållbar utveckling,
  Gr lgr11
 • har fått kunskaper om och förståelse för den egna livsstilens betydelse för hälsan, miljön och samhället,
  Gr lgr11
 • genom egen ansträngning och delaktighet, utifrån sina förutsättningar, tar ansvar för sitt lärande och för att bidra till en god arbetsmiljö,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • visar respekt för och hänsyn mot skolans personal och andra elever som en del av det gemensamma ansvaret för arbetsmiljön i skolan.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • ta hänsyn till personliga behov av balans mellan aktivitet och vila,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Samtala, lyssna, ställa frågor samt framföra egna tankar, åsikter och argument om olika områden, till exempel etiska frågor och vardagliga händelser.
  Gr lgr11  -
 • Samtala om olika typer av texter.
  Gr lgr11  -
 • Ord och begrepp som uttrycker behov, känslor, kunskaper och åsikter. Hur ord och yttranden kan uppfattas av och påverka en själv och andra.
  Gr lgr11  -
 • Normer och regler i elevernas vardag, till exempel i lekar och spel, och varför regler kan behövas.
  Gr lgr11  -
 • Demokratiska värderingar och principer, i sammanhang som är bekanta för eleverna. Hur gemensamma beslut kan fattas och hur konflikter kan hanteras på ett konstruktivt sätt.
  Gr lgr11  -
 • Livsstilens betydelse för hälsan, till exempel hur kost, sömn och balansen mellan fysisk aktivitet och vila påverkar det psykiska och fysiska välbefinnandet.
  Gr lgr11  -
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: