Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Gymasiearbetet 2019-2020 samt tidsplanen.

Skapad 2019-10-02 07:35 i Hagagymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Gymnasiearbete
Tidsplanen för Gymnasiearbetet 2019-2020

Innehåll

Gymnasiearbetet i gymnasieskolan

 

Ett godkänt gymnasiearbete om 100 poäng är obligatoriskt för att få ett examensbevis inom gymnasieskolan. Poängen visar på omfattningen av elevens arbetsinsats. 

Gymnasiearbetet ska vara ett kvitto på att du är förberedd för högskolestudier.

 Gymnasiearbetets koppling till examensmålen är tänkt att förstärka helhetssynen på utbildningen. Det är hela utbildningens innehåll som sammantaget spelar roll för att du ska få gymnasieexamen.

 I förberedelserna för högskolestudier ingår att du tränar ett erfarenhetsbaserat och vetenskapligt grundat arbetssätt. Det handlar till exempel om att d successivt utvecklar förmåga att planera, genomföra och utvärdera arbeten och att ge, beakta och värdera respons.

 Det handlar också om att du utvecklar sin problemlösningsförmåga och lär sig förhålla sig kritiskt och självständigt till källor. I högskoleförberedelsen ingår dessutom att eleven utvecklar sin kommunikationsförmåga, såväl skriftligt som muntligt. När det blir dags att genomföra gymnasiearbetet och visa upp sina kunskaper, ska alltså eleven vara redo och ha med sig de verktyg som behövs.

 

Examensmålen styr

Gymnasiearbetet ska utgå från de centrala kunskapsområden som beskrivs i examensmålen för samhällsvetenskapsprogrammet. Dessa är: samhällsfrågor och samhällsförhållanden, samhällens strukturer, verksamheter och funktioner, samspelet mellan individ och samhälle, människors livsvillkor samt mediernas och informationsteknikens förutsättningar och möjligheter.

 

Idén till ett gymnasiearbete kan komma från eleven men det är också tänkbart att den ansvariga läraren eller arbetslaget utformar ett tema eller område för gymnasiearbetet som gäller för flera elever.

 

Fakta och förståelse

I sitt gymnasiearbete visar eleven

• relevanta kunskaper om det valda kunskapsområdet med utgångspunkt i den avgränsade

frågeställningen,

• kunskaper om relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder inom det valda

kunskapsområdet, samt

• kunskaper om relevanta källor och om hur man bedömer deras relevans och trovärdighet.

 

Färdigheter

I sitt gymnasiearbete visar eleven

• färdigheter i att avgränsa sin frågeställning,

• färdigheter i att använda relevanta begrepp, teorier, modeller och metoder för att

hantera sin frågeställning,

• färdigheter i att använda lämplig teknik och metod för att söka information och

samla in och bearbeta underlag,

• färdigheter i att presentera resultatet i en skriftlig rapport som uppfyller genrens

grundläggande krav på språkriktighet och formell struktur, eller i relevanta fall i en

medieproduktion eller på annat lämpligt sätt,

• färdigheter i att muntligt sammanfatta och presentera gymnasiearbetet på ett sätt

som är anpassat till situationen och målgruppen, samt

• färdigheter i att kort sammanfatta resultatet skriftligt på engelska med ett ämnesadekvat

språk.

 

Värderingsförmåga och förhållningssätt

I sitt gymnasiearbete visar eleven

• förmåga att ta initiativ och ansvar för att anpassa planering och arbetssätt efter de

situationer och krav som uppstår under arbetet,

• förmåga att kritiskt värdera och förhålla sig självständigt till valda källor,

• förmåga att belysa frågeställningen ur olika perspektiv,

• förmåga att värdera och dra slutsatser om sina resultat utifrån val av metod och

källor samt utifrån egna arbetsmetoder och egen arbetsinsats, samt

• förmåga att ge, beakta och värdera saklig respons.

 

E eller F i betyg

Eleven kan uppnå betyget E eller F, där E betyder godkänt och F icke godkänt.

 

 Tidsplan under läsåret 2019/2020

 Vecka 37-39. Fokus på inledning: syfte, frågeställningar och förslag på källor ska lämnas in. Eleven söker återkommande respons från den ansvariga läraren. Läraren går igenom arbetet tillsammans med elev.

 

Vecka 40-43. Fokus på inledning: 1.1 - 1.4 + avgränsning. Eleven söker återkommande respons från den ansvariga läraren. Läraren går igenom arbetet tillsammans med elev.

 

Vecka 43. Inledningen: 1.1 - 1.4 + avgränsning, ska vara inlämnade.

 

Vecka 45. De elever som inte lämnat in enligt tidsplanen skall få en F-varning i detta läge.

 

Vecka 45-48. Fokus på resultat: insamling av underlag till resultat + koppla ihop tidigare forskning och egen undersökning. Eleven söker återkommande respons från den ansvariga läraren för att kunna färdigställa rapportens alla delar. Läraren går igenom arbetet tillsammans med elev.

 

Vecka 48-51. Fokus på diskussion. Eleven söker återkommande respons från den ansvariga läraren för att kunna färdigställa rapportens alla delar. Läraren går igenom arbetet tillsammans med elev.

 

Vecka 2. Eleven har skrivit rapporten, (bakgrund, syfte, frågeställningar, metod och material, resultat, diskussion, slutsats samt källförteckning) och lämnar in detta till ansvarig lärare.

 

Vecka 4. Eleven har gjort gymnasiearbetets framsida (titelsida), sitt abstract (på engelska), innehållsförteckningen och fixat layout (enligt mall).

 

Vecka 5. Eleven lämnar två papperskopior av sin rapport till ansvarig lärare och mejlar in sin rapport via Urkund till sin lärare.

 

Eleven skall ha bestämt titel för gymnasiearbetet som meddelas ansvarig lärare. Max 60 tecken. Titel kommer att framgå i examensbevis/studiebevis.

 

Eleven gör en beskrivning av innehållet i gymnasiearbete som på max 250 tecken som lämnas till ansvarig lärare. Beskrivningen kommer att framgå i examensbevis/studiebevis.

 

Vecka 8-10. Handledare ger opponenterna ena papperskopian.

Vecka 10–13. Opponering av gymnasiearbeten. Schemabrytande aktivitet för årskurs 3. Datum ej fastställt.

 

Vecka 15–16. Tid för eventuella ändringar av arbetet. Därefter lämnas slutversionen av gymnasiearbetet in i form av papperskopia till den ansvarige läraren. Betygssättning sker genom att medbedömare och ansvarig lärare för en kontinuerlig diskussion kring arbete och betyg.

 

 

OBS! Det är möjligt att genomföra UF inom ramen för Gymnasiearbetet: Då kan UF ha en annan tidsplan inom UF-konceptet.

 

 

Uppgifter

  • V4 nu det sista på rapporten

  • V3 ni ska ha skrivit rapporten delar

  • Referenser enligt Harvard

  • Första inlämningen V43, 1.1 till och med 1.4+avgränsning

  • V49 tis, inlämning resultat .

  • V51 inlämning diskussion

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: