👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk Mångruppen HT2019 VT2020

Skapad 2019-10-03 08:19 i Förskolan BarnaSinnet LiCa förskolor
Förskola
Snipp, snapp, snut så var sagan slut. Men sagorna tar ju aldrig slut! I Mångruppen kommer vi läsa extra mycket böcker det här läsåret tack vare Veckans bokvärd och Veckans bok.

Innehåll

 Nuläge

Vad är intressant för barnen? 

Bokstäver, min första bokstav, böcker, sagor och berättelser, gåtor. Något som fångar alla barn är det fria berättandet t.ex. Bockarna Bruse.

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger

Arbetslaget reflekterar kring detta. 

Vilka lärprocesser är barnen inne i- vad är det barnen försöker förstå?

Barnen kommunicerar med varandra dagligen, muntligt och utforskar kommunikation med varandra. Intresse för bokstäver, min första bokstav, mitt namn finns också. Barnen verkar utforska vad språket betyder, vad vi kan göra med språk (berätta, upprepa vad kompisen sa, nynna, sjunga, säga sin åsikt, fråga). Det finns såklart olika lärprocesser, barnen är olika individer. Viktigt att vi individanpassar utöver det som vi gör i helgrupp. T.ex. "Sagovindshäftet" om ett intresse finns. 

 Vi kommer tillbaka till dessa frågor vid observationer, planering och utvärdering.

Syfte och mål, vart ska vi?

Vi har valt att arbeta med barnens trygghet i fokus och grundläggande demokratiska värderingar. Vi vill uppnå en verksamhet i vilken alla barn upplever trygghet och ges möjlighet till att uttrycka sig och på så sätt påverka vad vi gör på förskolan.  Vårt arbete med målområdet Språk är nära sammankopplat med vårt arbete med Värdegrunden. Detta läsår får barnen möjlighet att vara Veckans bokvärd under en vecka. Bokvärden får ta extra ansvar för att låna hem en bok (som blir Veckans bok) från biblioteket. På förskolan får bokvärden presentera boken och berätta varför hen valde just den boken. Vi läser Veckans bok under veckan och har boksamtal med barnen. Se särskilt dokument för boksamtal i samlingsrummet. Vi dokumenterar individuellt med en Unikum lärlogg för Veckans bokvärd. Vi dokumenterar för hela gruppen med ett kollage med barnens kommentarer om boken till samlingsrummet. Där kan barnen lättare se, minnas och prata om böckerna vi har läst. 

Verksamheten ska vidare erbjuda barnen rikligt med tillfällen där språket är i fokus på ett sätt som är anpassat för barnen. Vi vill erbjuda barnen en stimulerande språkmiljö med varierade språkaktiviteter.

 

Se kopplingar till läroplanen!

Målkriterier

 

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 

- Rimmar, ramsar, sjunger eller på annat sätt leker med språket.

 

- Berättar/pratar om Veckans bok (Individuell språkobservation vid Veckans bokvärd) 

 

- Pratar eller på annat sätt deltar i samtal på samlingar.

 

- Provar skriva/rita bokstäver, symboler, siffror eller sitt namn.

 

- Känner igen sin namnbild, enstaka bokstäver, siffror eller på annat sätt reflekterar kring symboler. 

 

- Berättar, förklarar vad de har ritat.

 

- Återberättar/berättar samtidigt som pedagog vid läsning/ berättande av saga eller berättelse.

 

 Metod, och material, hur gör vi?

- Veckans bokvärd (muntligt berättande).
- Språksamling med flanosaga eller konkret material t.ex. Bockarna Bruse, Petter och hans fyra getter, Sagan om Vanten.
- Språksamling med munmotorik - "mungymnastik" med särskilt material och övningar.
- Boksamtal varje dag innan mellanmålet.
- Aktiviteter utifrån barnens intresse och läroprocesser. 
- Barnen utvärderar med hjälp av smileys eller tumme upp/tumme ner.
- Även i andra samlingar och aktiviteter  har vi med Språk t.ex. leksamling (instruktioner, muntligt språk) eller Dramadag och Sångsamling.

 

Enligt Skolverket (2017-01-18) kan förskolan bidra till barns språkutveckling genom att:

 

 • Planera in att läsa och samtala kring bilder mer än en gång per dag, och när barnen är pigga och utvilade.
 • Ersätt ordet "läsvila" med något som antyder att det är en aktiv aktivitet, snarare än passiv.
 • Iaktta barnens läshandlingar och uppmärksamma och bekräfta verbalt att de läser, och att de får göra det på sitt eget sätt.
 • Visa respekt och intresse för barns experimenterande av språk i olika former och modalitetersom verbalt, skriftspråk, kroppsligt, dans, och bild.
 • Erbjud barnen en pedagogisk verksamhet där deras egna motiv och intressen är utgångspunkten (det kräver en medveten och reflekterande hållning där pedagogerna hittar former för att synliggöra barnens språkliga processer, och där det som synliggörs blir en grund för dialoger och fortsatt arbete).
 • Iscensätt en miljö och material där barns olika språkliga aktiviteter kan ta plats.
 • Använd digitala medier tillsammans med barnen
 • Sträva efter att finna barnets intresse, exempelvis genom populärkultur eller genom barnets egna frågeställningar, vilka ofta kan vara abstrakta och svåra att få fatt i
 • Undvik att förenkla och anpassa språkliga aktiviteter alltför mycket.

 

(http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/amnen-omraden/spraklig-kompetens/tema-las-och-skrivinlarning/hur-kan-forskolan-bidra-till-barns-sprakutveckling-1.157367#)

 

Förutsättningar -  Höstterminen 2019, Vårterminen 2020

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? Med lärplattan (foto, om barnen vill) och anteckningar vid Veckans bokvärd. Detta blir enskild dokumentation till Unikum som lärlogg. Vi gör även ett kollage med bild på boken samt barnens kommentarer från boksamtalet. Observation med fokus barns intresse och lärprocesser (som ovan - Nuläge) för att utveckla och komma vidare i språkarbetet. Dokumentation även i andra aktiviteter som t.ex. Värdegrundsarbetet. Utskrifter av utvalda inlägg på Unikum för hela gruppen. Dessa i barnens höjd så att barnen kan samtala om bilderna och vad vi gjorde på bilden.

 

Förberedelser  -  Sker fortlöpande

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • både det svenska språket och sitt modersmål, om barnet har ett annat modersmål än svenska,
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18