Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Motorik, kroppsuppfattning, matematik och skapande med hjälp av boken "Petter och hans fyra getter",

Skapad 2019-10-03 13:11 i Skogsgläntans förskola Hörby
Förskola
Motorik, kroppsuppfattning, matematik och skapande med hjälp av boken "Petter och hans fyra getter", där vi genom sagogestaltning kommer göra en spännande resa tillsammans med barnen där de får vara med och bestämma vad vi ska jobba vidare med och hur.

Innehåll

 

Läroplansmålen...…..

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.

Lpfö 18

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,

 

Dessa mål fokuserar vi på att dokumentera i vår pedagogiska planering.  

-

Syfte:
Varför gör vi detta? Detta vill vi utveckla

Vi fokuserar på och vill utveckla barnens motorik, kroppsuppfattning, matematik och skapande i vår verksamhet denna termin. Språk och språklig medvetenhet har vi alltid med i vårt arbete med barnen, att utgå från en bok är en del i språklig medvetenhet. 

Att skapa och kommunicera med hjälp av olika uttrycksformer såsom bild, sång, musik, drama, rytmik, dans och rörelse liksom med hjälp av tal och skriftspråk utgör både innehåll och metod i förskolans/vår strävan att främja barnens utveckling och lärande. Detta inbegriper även att forma/konstruera och nyttja olika sorters material och tekniker. 

Undervisning, utforskande, nyfikenhet, och lust att lära ska utgöra grunden för vår verksamhet på Lönnen. Den ska utgå från barnen, deras erfarenheter, intressen och åsikter. Verksamheten vill vi genomföra så att den stimulerar och utmanar deras utveckling och lärande.

Så ser vi utvecklingen hos barnen.

-Filmar

-Fotograferar 

-Kontinuerlig dokumentation och reflektion

-Fortlöpande diskussioner i arbetslaget

-Sätter upp och visar barnens alster

Vi visar barnen bilder och videofilmer som vi kan berätta kring. Vi har en kontinuerlig dokumentation på vår bildskärm, på en central plats i hallen där barnen kan återbesöka det dom varit med om. Vi ser när vi gör återbesök på detta sätt, eller genom lärplattan att det blir en mötesplats för kommunikation där dom yngsta barnen förmedlar sej genom att peka. Detta vill vi jobba mer med, och utöka denna reflektion tillsammans med barnen. Vi har använt projektor som ett digitalt verktyg, och ser att barnen visar stort intresse.

Processen, skapandet, samspelet, dialogerna, samtalen, upplevelserna under vårt tema arbete är viktigast!    De kompetenser barnen utvecklar under vårt arbete tar de med sig in i sitt livslånga lärande.

Genom att barnen visar ökat intresse och förståelse för och vill utforska, utmana sig själv och lära mer inom de läroplansmål som vi fokuserar på. 

Genom att barnen och pedagogerna  pratar om och har vårt tema med oss i vardagen. 

Genom att barnen frågar efter och önskar aktiviteter som är kopplade till vårt tema och "våra mål" och visar glädje för detta.

 

 

 

 

Innehåll:
Vad ska undervisningen innehålla?

 

Motorik, kroppsuppfattning, matematik och skapande med hjälp av boken "Petter och hans fyra getter", där vi genom sagogestaltning kommer göra en spännande resa tillsammans med barnen där de får vara med och bestämma vad vi ska jobba vidare med och hur. Vi är lyhörda för barnens tankar, funderingar och intressen utifrån boken, och i vardagen på förskolan. Detta fördjupar vi oss i och utforskar tillsammans med barnen och undervisar om/ i på olika sätt med ett skiftande material.

Vår värdegrund från Läroplan för förskolan har vi med oss i allt vi gör på förskolan. I vardagen, leken och andra aktiviteter. Hur vi bemöter varandra, samspelar , lyssnar på varandra är mot varandra. Detta tränar vi genom att vara aktiva närvarande pedagoger som lyfter och synliggör det positiva när vi är tillsammans på förskolan.

 

Så här ska det gå till

Vi kommer att börja jobba utifrån boken Petter och hans fyra getter, sen lite längre fram kanske vi även introducerar boken Memo och Mysen söker efter färger för att vidareutveckla och föra projektet vidare.

Vi börjar projektet med att en pedagog klär ut sig till Petter och kommer in och besöker oss under en samling. Petter förklarar då vem han är och att han har fyra getter som har försvunnit. Petter berättar även att han har en bok med sig som handlar om honom och hans getter som han ska visa för barnen på projektorn så alla kan se och lyssna. Detta upprepar vi sen genom att olika pedagoger klär ut sig till Petter, så han inte blir låst till en viss person och så att alla barnen får träffa honom och känner till hans getter. För efter det så börjar vi arbetet med att vi ska hjälpa Petter att hitta hans getter och måla egna tillsammans.

Vi erbjuder även barnen boken Petter och hans fyra getter och utifrån vad barnen fastnar för och visar intresse för i boken och projektet arbetar vi sen vidare med och fördjupar oss i det under HT 2019 och ev. även VT 2020.

Vi försöker kontinuerligt lyssna in och prata med barnen om hur de vill fortsätta vårt arbete kring boken om Petter och hans fyra getter. Det kan även vara vi pedagoger som presenterar en idé till barnen utifrån något vi vill utmana och undervisa barnen i. Eller ett område/ämne där vi ser  möjligheter att utveckla/utmana/undervisa om något som är aktuellt i barngruppen.

 

Boken om Petter och hans fyra getter. Vad hittar barnen och vi, som är intressant att arbeta vidare med och fördjupa oss i?

 

Värdegrund

Värdegrundsarbetet ligger precis som ordet antyder, till grund för allt vi gör. Eller snarare både över, runt om  och mittemellan. Det behövs inget specifikt projekt för att ”lära” barnen värdegrundsfrågor, utan det vävs in i hela verksamheten utifrån en medvetenhet om hur vi pratar med barnen och med varandra, hur vi lyssnar och låter barnen bli synliga, hur vi låter deras röster bli hörda och hur de på olika sätt kan få reelt inflytande över de sammanhang de befinner sej i.

 

Det handlar också om hur vi utformar en pedagogisk miljö i samspel med barnen där dom får en chans att bli omsorgsfulla och ta hand om varandra och miljön. Vi kan inte lära barnen en förmåga som empati genom att överföra vår kunskap till dem, utan de behöver få uppleva empati i ett sammanhang. Det behöver vara ständiga samtal kring hur vi kan bedriva vår verksamhet i demokratiska former där solidaritet och tolerans grundläggs. Även om Värdegrundsarbetet ständigt pågår och finns med i varje del av verksamheten finns det också tillfällen då vi ser behov av att gå på djupet inom vissa delar.

 

Då är det en hjälp att konkretisera dem med hjälp av sagan. Barn tillägnar sig etiska värden och normer främst genom konkreta upplevelser. Vuxnas förhållningssätt påverkar barns förståelse där de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle och därför är vuxna viktiga förebilder. Konflikter är ständigt närvarande både i förskolans vardag och i hela samhället. En viktig del i pedagogrollen handlar om att finnas nära barnen för att kunna stötta dom i olika former av konfliktsituationer. Hos oss är konfliktlösning och att prata om konflikter med hjälp av sagofigurer ett komplement till kommunikationen. Att få träffa sagofigurer och bistå dem i en konfliktsituation hjälpar barnen att sätta ord på det svåra. När barnen inte är mitt i det hela, utan kan se det lite utifrån, kan de träna på att att lösa konflikter med hjälp av kommunikation.

(Källa: Barnbokens Magi, Lärande i Sagans värld. Av Marie Eriksson)

I vårt uppdrag ingår att dagligen arbeta mot diskriminering och kränkande behandling, därför är det något som alltid finns med i det dagliga arbetet.

Några av läroplansmålen som är riktade mot detta är:

-öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande

-förmåga att ta hänsyn till, och leva sej in i andra människors situation samt viljan att hjälpa andra.

-sin förmåga att upptäcka, reflektera över och ta ställning till olika etiska dilemman och livsfrågor i vardagen.       

-respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna....  

 

 

Reflektion och Analys

Hur blev det?

 

När vi satt och åt frukt klädde en pedagog på sig Petters kläder när barnen såg på. pedagogen blev Petter!

Petter berättade att  han har fyra getter en röd, en blå, en vit och en gul. Han berättade också att han blivit av med sina getter! Petter pratade lite med barnen och visade sedan att han har en bok som handlar om honom och hans fyra getter.

- Vill ni att jag berättar/läser den för er i kuddrummet? med projektorn så att alla kan se?

- Ja, det ville barnen!

Petter visar bilderna på väggen och läser boken på rim. (ganska fort så att alla barnen orkar sitta med och lyssna.) Alla barn är med och tittar och lyssnar och efteråt stanna några av de lite äldre barnen kvar och pratar lite om Petter. Några barn vill titta i pappersboken och sätter sig med den och tittar och pratar lite om vad som finns på bilderna. några barn går ut några stannar inne för att leka.

 

Nästa dag kommer Petter tillbaka ( nu är det en annan pedagog som gestaltar Petter, vi ska inte fastna i någon speciell roll. Alla pedagoger ska kunna gestalta de olika figurerna i sagan). Petter gör ungefär som dagen innan. Vi går in i kuddrummet och berättar sagan. Efteråt låter vi en bild på Petter och getterna vara kvar på väggen. Barnen får gå fram och känna på, peka på och uppleva sina skuggor tillsammans med sagofigurerna på väggen!  

Petter och hans fyra getter är presenterad och introducerad för barnen!! 

 

Analys.  

Vi upplever att barnen var intresserade och nyfikna på Petter och boken. De satt koncentrerat och tittade och lyssnade på sagan. Barnen har pratat om Petter och getterna under veckan. Boken om Petter har barnen bett oss läsa många gånger och flera av barnen sitter ofta och tittar i boken. De frågar vad de olika figurerna heter, pekar på dem, berättar - den är stark...….många packeter….hungrig.....äter ost...tar den...….trappa....o.s.v. 

 

 

Hur går vi vidare?

Vi fortsätter läsa boken så ofta barnen vill och vi har två böcker om Petter ifall mer än ett barn vill läsa samtidigt och eller kan man läsa tillsammans. 

Nästa vecka kommer Petter igen  (ny pedagog). Då vill han ha hjälp att leta upp den röda geten som har gömt sig någon stans på avdelningen. Barnen får sedan måla en stor röd get tillsammans med ljummen fingerfärg...  

 

 

….Vart det tar vägen beror sedan på vad barnen och vi fastnar för i boken och vill utveckla och arbeta med våra mål kring......spännande!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

  

 

 
 

 

 

 

 

  

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: