Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Genetik åk 9

Skapad 2019-10-08 14:06 i Stordammens skola Uppsala
Grundskola 9 Biologi
Genetik är ett annat ord för ärftlighetslära, och handlar om hur gener går i arv. Hälften av alla dina gener har du fått från din mamma och den andra hälften har du fått från din pappa. Det är generna som styr vilka egenskaper vi får. I det här arbetsområdet kommer du att undersöka hur genetik kan användas, till exempel med korsningsscheman. Du kommer även att få ta reda på hur ditt eget DNA ser ut.

Innehåll

Syftet med arbetsområdet är att eleverna ska lära sig vad genetik innebär och hur genetik kan användas. Genom att läsa och bearbeta texter om gener, kromosomer och DNA får eleverna en grund till att förstå vad genetik är.

Kunskapen kommer eleverna sedan att använda i aktiviteter, som bland annat handlar om korsningsscheman och om att få se sitt eget DNA. Eleverna kommer även att diskutera hur kunskap om DNA kan användas och huruvida det är rätt att lagra information om DNA. 

Tid v.39-v.42

Du ska kunna

 • veta vad en cell är och kan använda ord som cellkärna, cellmembran....

 • berätta hur arv och miljö påverkar utvecklingen av våra egenskaper.

 • ge exempel på hur ett anlag ärvs med hjälp av ett korsningsschema 

 • berätta om  hur DNA är uppbyggt.

 • diskutera några av genteknikens för- och nackdelar, risker och möjligheter

Viktiga begrepp:

 • Arvsanlag 
 • Dna-molekyl 
 • Gen 
 • Kromosom 
 • Könskromosomer x och y 
 • Mutation 
 • Dominant anlag / recessivt (vikande) anlag 
 • Genteknik
 • GMO, Genmodifierad organism
 • Stamcell
 • Kloning 
 • Homozygot / heterozygot 
 • Reduktionsdelning

Bedömning:

Skriftligt redovisning/prov. Då ska alla uppgifter i Clio och på Unikum vara klara.

Eget/Grupparbete i klassrummet

  

 

 

 

Uppgifter

 • Labbrapport DNA

 • Biologi åk 9 Genetik

 • Biologi åk 9 Genetik

Matriser

Bi
Kunskapskrav biologi 7-9

Förmågan att granska information och ta ställning i frågor som för hälsa, naturbruk och ekologisk hållbarhet

F
E
C
A
Framföra och bemöta åsikter och argument
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt.
I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som för diskussionerna framåt och fördjupar eller breddar dem.
Söka information och kritiskt granska källor
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Använda information i diskussioner och texter
Eleven kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Eleven kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.

Förmågan att använda och förstå begrepp och modeller.

F
E
C
A
Ha kunskaper om biologiska sammanhang och använda biologiska begrepp, modeller och teorier
Eleven har grundläggande kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om evolutionsteorin och andra biologiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av biologins begrepp, modeller och teorier.
Resonera om samband i människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på enkelt identifierbara samband som rör människokroppens byggnad och funktion
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på förhållandevis komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Eleven kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom, sexualitet och ärftlighet och visar då på komplexa samband som rör människokroppens byggnad och funktion.
Beskriva och förklara naturvetenskapens upptäckter
Eleven kan ge exempel på och beskriva några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: