Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Yoga & avslappning

Skapad 2019-10-10 12:56 i Marielund Dibber Sverige AB
Reflektion- och analysmaterial
Förskola
Under rörelsen erbjuder vi olika typer av aktiviter, såsom Mini-rörig, olika sorts dans, lekar, hinderbanor m.m Yoga och avslappning är också en del utav det.

Innehåll

 Dibbers planeringsmall för undervisning

1. Undervisningsplanering 

En undervisningsplanering ska besvara alla dessa frågor

 

 • Vad ska läras ut? (Vilka läroplansmål siktar ni mot? Max 2-3 mål per pedagogisk planering)

Yoga och avslappning 

 • Varför? (Syfte med undervisningen)

Syftet är att barnen ska få prova på att stretcha kroppen och träna på olika yoga positioner. Att träna på att andas och finna ett lugn i en annars ganska fartfylld dag på förskolan. 

 • Hur ska undervisningen genomföras? (Didaktik, metod, vilka teorier lutar ni er emot?)

Vi delar upp barnen i arbetsgrupperna, så att endast 4-5 st åt gången yogar med en pedagog. Vi släcker ner och spelar lugn musik på IPad eller projektor. Vi skapar stämning och lugn genom att tala tyst och lugnt. Vi följer en bild med yoga positioner som heter ”Yoga för barn” eventuellt följer en video via Youtube. Passet avslutas alltid med några minuters avslappning, då vi bara ligger ner på golvet, slappnar av och lyssnar till musiken. 

 • Hur ska reflektion tillsammans med barnen organiseras? 

Efter avslutat pass pratar vi med barnen om hur det kändes, vad var bra, vad var inte bra, kan vi göra annorlunda? 

 • För vem/vilka ska undervisningen genomföras?

Alla barn på Marielunds förskola, alla gör efter sina egna förutsättningar

 

 • Av vem? (Vem ansvarar för genomförande, dokumentation med mera)

Alla pedagoger ansvarar. Maria ser till att Yoga för barn - bilden finns på både Solen och Månen 

 • Vad är målet med undervisningen? (mål/delmål som är mätbara)

 • Att barnen ska på ett lekfullt sätt hitta en aktivitet som inger lugn
 • _____________________________________________________________________ 

  2. Reflektion

  Reflektion är att lägga alla tankarna på ”bordet”

Reflektionsfrågor att utgå ifrån – välj ut de som är relevanta för detta tillfälle;

  • Hur går det? Hur gick det?

De flesta barn uttryckte att det var både skönt och avslappnade med yoga. De flesta barnen deltog efter sina egna förutsättningar. Vi använde oss av lugn musik, vi släckte ner i rummet för att skapa en avslappnad atmosfär. En del hade svårt att komma till ro.

  • Varför tror du att det blir/blev så?

Barnen har ett stort behov av få slappna av i en annars så fartfylld dag på förskolan. Alla är olika och har olika behov och förutsättningar.

  • Vad fångar barnens intresse?

Att få prova något (för det flesta) nytt, övningar, träna andning och att bara vara här och nu.

  • Vilka lärstrategier använder barnen?
  • Vilka reflektioner gör barnen? Barnen har uttryckt att det är skönt att vila, de kommer ofta och vill ha vila/avslappning/yoga.
  • Vilka tecken ser vi på att barnen lär sig det avsedda?
  • Var det något som begränsade barnens val, intresse och lärande? (pga kön, könsindentitet, funktionsvariation, etnisk tillhörighet, ålder, trosuppfattning eller sexuell läggning?

Alla fungerar olika, har olika behov, vissa är inte lika intresserade av lärarledda aktiviteter.

_________________________________________________________________________________________

3. Analys

Analys är att se mönster och dra slutsatser utifrån reflektionen ”det som ligger på bordet”

Analysfrågor att ställa er;

 • Vilka generella mönster kan vi se utifrån ”det som ligger på bordet” - reflektionen?

Barnen är i stort behov av vila/avslappning.

 • Vad har vi uppnått i förhållande till uppsatta mål?

Barnen har fått uppleva yoga/avslappning.

 • Vad behöver utvecklas för att öka måluppfyllelsen?

Fler stunden på dagen till vila/avslappning.

______________________________________________________________________________________

4. Nästa steg

Svaren på dessa frågor blir en del av underlaget för fortsatt undervisningsplanering utifrån er analys

  • Vad blir ett meningsfullt nästa steg för barnen utifrån nuläget?

Att fortsätta erbjuda vila i olika former. Även erbjuda olika sensoriska upplevelser.

  • Vilka fler uttryckssätt kan vi erbjuda barnen?

Meditation.

  • Hur kan vi utmana ytterligare med material och lärmiljö?
  • Hur säkerställer vi att alla barn får inflytande över och utrymme i utbildningen?
  • Vad/vilken kunskap behöver pedagogen söka för att komma vidare?
  • Hur kan vi få vårdnadshavarna delaktiga i förskolans utbildning?
  • Hur kan vi förändra våra undervisningsmiljöer? 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: