👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Lek!!!!!!

Skapad 2019-10-10 17:51 i Riala fritidshem Norrtälje
Östansbo/Lorensbergas fritidshem erbjuder lek, rekreation och skapande verksamhet i syfte att främja och stimulera elevers utveckling, ur ett socialt perspektiv.
Grundskola F – 6
Lek och skoj hela dagen gör dig gott i både själ och magen.

Innehåll

Varför fri lek?

Eleverna har möjlighet att uppleva fritiden som meningsfull när verksamheten är trygg och stimulerande, samt formas utifrån deras ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. En förutsättning för att eleverna ska uppleva meningsfullhet är att de görs delaktiga och får inflytande över utformningen av verksamheten.
Leken har i fritidshemmets verksamhet en central plats då den bidrar till att skapa meningsfullhet för eleverna.

Syfte - förmågor och kunskaper som ska utvecklas

Vi vill att eleverna skall utveckla:

 • ett demokratiskt förhållningssätt.
 • sin förmåga att samarbeta med andra.
 • sin initiativförmåga och sitt ansvarstagande.
 • sin sociala kompetens.

Utvärderingen - vad och hur

Utvärderingen kommer att ske genom:

 • de dagliga samtalen mellan elever och pedagoger.
 • reflektionssamtal mellan pedagoger.
 • samlingar, där elevernas röster gör sig hörda med fokus på att planera, utvärdera och utveckla verksamhetens innehåll.
 • trivselenkäten.

Undervisning och arbetsformer

Eleverna tränar dessa förmågor genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga verksamheten. Detta sker spontant samt strukturerat vid samlingar.

Eleverna får möjlighet att välja aktiviteter inom verksamhetens ramar, utifrån sina egna behov.

Fritidsverksamheten har några gemensamma aktiviteter i olika miljöer varje vecka där elevernas samarbets- och empatiförmåga tränas.

Kopplingar till läroplanen

 • respekterar andra människors egenvärde,
  Gr lgr11
 • kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga,
  Gr lgr11
 • har kunskap om demokratins principer och utvecklar sin förmåga att arbeta i demokratiska former.
  Gr lgr11
 • Syfte
 • pröva och utveckla idéer, lösa problem och omsätta idéerna i handling,
  Gr lgr11
 • skapa och upprätthålla goda relationer samt samarbeta utifrån ett demokratiskt och empatiskt förhållningssätt,
  Gr lgr11
 • kommunicera med språkliga uttrycksformer i olika sammanhang och för skilda syften,
  Gr lgr11
 • Centralt innehåll
 • Initiera, organisera och delta i lekar av olika slag.
  Gr lgr11  -
 • Utevistelse under olika årstider, samt närmiljöns möjligheter till vistelse i naturen och på andra platser för fysisk aktivitet och naturupplevelser.
  Gr lgr11  -