👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Samhällsekonomi åk 9 2019 Bäckahagen

Skapad 2019-10-10 22:51 i Bäckahagens skola Stockholm Grundskolor
Kort arbetsområde kopplat till samhällsekonomi och lite religionskunskap i form av etik.
Grundskola 9 Samhällskunskap
Ekonomi betyder hushållning. När man hushållar ser man till att de resurser man har räcker till det de ska räcka till. Vi kommer att beröra ekonomi i olika sammanhang: privat-, företags- och offentlig ekonomi, samt nationalekonomi. Vi kommer att studera bankernas roll i ekonomin, hur pengar får ett värde och hur det kan förändras av olika orsaker. Vi kommer att titta på hur länders, regioners och hela världens ekonomi förändras över tid och vad det gör med människornas ekonomi och möjlighet att behålla eller få ett jobb. För att förstå sig på ekonomi måste man hänga med i snacket. Det finns ett stort antal ord och begrepp som man nästan bara använder för att prata och skriva om ekonomi. Ett antal av dem kommer du att få lära dig under arbetets gång.

Innehåll

SYFTE

Undervisningen i samhällskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om hur individen och samhället påverkar varandra.

Genom undervisningen ska eleverna ges möjlighet att utveckla en helhetssyn på samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Undervisningen ska ge eleverna förutsättningar att se samhällsfrågor ur olika perspektiv.

Genom undervisningen ska ge eleverna verktyg att hantera och kunskaper om hur man söker och värderar information från olika källor.

Genom undervisningen ska eleverna också ges förutsättningar att utveckla kunskaper om hur man kritiskt granskar samhällsfrågor och samhällsstrukturer.

Eleverna ska vidare ges möjlighet att utveckla kunskaper om samhällsvetenskapliga begrepp och modeller. (Kursplanen Sh Lgr 11)

  

 Under detta arbetsområde ges du förutsättningar att utveckla förmågan att

 *  Reflektera – delta i diskussioner kring hur individer och samhällen formas, förändras och samverkar.

*   Analysera och beskriva mallen för vårt ekonomiska kretslopp. Visa med exempel hur hushållen, företagens och det offentligas ekonomi hänger samman och vilka effekter det kan få för individer och grupper.

*    Använda samhälleliga begrepp – ekonomiskt kretslopp, brutto- nettoinkomst, förlust, konkurs, hög- och lågkonjunktur, välfärdssamhälle, olika bidrag, BNP/HDI, marknads- och planekonomi, riksbanken m.m

 

 

ARBETSSÄTT

Vi utgår från läroboken Samhällskunskap 7-9 s. 123–139, 140-147. Läser gemensamt, diskuterar och antecknar. Vi använder dator för att söka information och för att ge fler perspektiv. Du tränar på för området aktuella begrepp (quizlet), ser ekonomiska frågor ur olika perspektiv, tränar på att se samband mellan olika aktörer, gör överväganden och tar ställning.

 Du visar din kunskap vid ett prov som genomförs under vecka v. 41

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar utifrån etiska begrepp och modeller, och
  Re
 • Centralt innehåll
 • Vardagliga moraliska dilemman. Analys och argumentation utifrån etiska modeller, till exempel konsekvens- och pliktetik.
  Re  7-9
 • Etiska begrepp som kan kopplas till frågor om hållbar utveckling, mänskliga rättigheter och demokratiska värderingar, till exempel frihet och ansvar.
  Re  7-9

Matriser

Sh
Samhällsekonomi åk 9

Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Analysera, beskriva, förklara det ekonomiska kretsloppet och se samband mellan de olika aktörerna.
Du visar grundläggande kunskaper om hur det ekonomiska kretsloppet är uppbyggt och fungerar. Du visar att du har grundläggande förståelse och ger något exempel på hur hushållen, företagens och det offentligas ekonomi påverkar och samverkar med varandra.
Du visar goda kunskaper om hur det ekonomiska kretsloppet är uppbyggt och fungerar. Du tar upp några exempel som visar på samband mellan de olika aktörerna. Du ger konkreta exempel på effekter dessa samband kan få för individer och/eller grupper.
Du visar mycket goda kunskaper om hur det ekonomiska kretsloppet är uppbyggt och fungerar. Du tar upp flera tydliga exempel som visar på samband mellan de olika aktörerna. Du ger konkreta exempel på effekter dessa samband kan få för individer och/eller grupper.
Beskriva och förklara samhälleliga begrepp
Du visar grundläggande kunskaper kring begreppen och kan sätta in dem i ett sammanhang.
Du visar goda kunskaper kring begreppen och kan ge exempel samt föra relativt väl utvecklade resonemang kring dessa.
Du visar mycket goda kunskaper kring begreppen och kan ge tydliga exempel samt föra välutvecklade och nyanserade resonemang kring dessa.
Se samhällsekonomiska frågor ur olika perspektiv, göra överväganden och ta ställning.
Du kan föra enkla resonemang om hur individer och de olika aktörerna i samhället påverkas och påverkar varandra.
Du kan föra relativt väl utvecklade resonemang om hur individer och de olika aktörerna i samhället påverkas och påverkar varandra.
Du kan föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur individer och de olika aktörerna i samhället påverkas och påverkar varandra.
Ny aspekt
Etiska överväganden, moraliska dilemman i samband med ekonomi.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett i huvudsak fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett relativt väl fungerande sätt.
Eleven kan resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang och använda etiska begrepp och modeller på ett väl fungerande sätt.