Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kap 2 Algebra 8c ht19

Skapad 2019-10-12 22:35 i Torpskolan Lerum
Matte Direkt år 8, kap.3 Algebra
Grundskola 8 Matematik
Inom algebra använder man bokstäver och symboler för att förenkla och lösa problem. Algebran är ett eget område inom matematiken, men också ett hjälpmedel inom många matematiska och naturvetenskapliga områden. Med hjälp av algebra kan man förutspå väder, skicka upp satelliter runt jorden och konstruera avancerade datorer. I detta kapitel kommer du att använda symboler för att tolka vardagliga situationer och lösa problem. Du kommer också att lära dig mer om mönster, ekvationer och problemlösning.

Innehåll

Mål

Förekommande begrepp :               Avsnitt

                                                                                  2.1 Mönster sid,  48     v.42  Måndag  och onsdag

 • Algebra                                                           2.2 Mönster och formel   sid 51  vecka 43 Måndag  och onsdag   och tisdag 
 • Mönster                                                          2.3 Uttryck med parenteser sid 55                                                                                                                                                            2.4 Multiplikation med en parentes sidan   59     vecka 45      
 • Formel                                                                    Historia  och samhälle sid  63 Tisdag  vecka 46
 • Numeriska uttryck                                         2.5 Ekvationer sid 65     vecka  47    Måndag  och     onsdag  
 • Algebraiska uttryck                                       2.6 mer om ekvationer  sid 67      vecka 48 
 • Variabel                                                       2.7  Problemlösnin med ekvationer sid 71 vecka 49   Måndag och tisdag 
 • Förenkla                      
 • Aritmetisk talföljd                                             Problem,Resonemang och Kommunikation
 • Geometrisk talföljd                                           sidan 76-77
 • Likhet                                                              Begrepptest
 • Ekvation                                                         Kapiteltest     kapitel test vecka 49 måndag 2/12                                                                ulfvilhelm.se 
 • Obekant
 • Prövning                                                          Prov  v 49  onsdag 4/12

Arbetsgång

 • Genomgångar, diskussioner och spel i grupp och individuellt.
 • Enskilt och parvis arbete i Matematik Prio, kap.2 och övningsblad parallell med kapitel avsnitt
 • Kapiteltest    
 • Skriftligt prov  

Bedömning

 • Bedömningen avser din förmåga att använda ditt matematiska kunnande för att tolka och hantera olika slag av uppgifter och situationer, reflektera över och tolka dina resultat samt bedöma deras rimlighet.
 • Självständighet och kreativitet är viktiga bedömningsgrunder liksom klarhet, noggrannhet och färdighet.
 • En viktig aspekt av kunnandet är din förmåga att uttrycka dina tankar muntligt och skriftligt med hjälp av det matematiska symbolspråket.
 • Din förmåga att välja lämplig metod vid problemlösning.
 • Din förmåga att följa, förstå och pröva matematiska resonemang.
 • Din förmåga att skriftligt redovisa dina tankegångar.
 • Din förmåga att muntligt följa och delta i diskussioner och genomgångar.

Kopplingar till läroplanen

 • Centralt innehåll
 • Innebörden av variabelbegreppet och dess användning i algebraiska uttryck, formler och ekvationer.
  Ma  7-9
 • Algebraiska uttryck, formler och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  7-9
 • Metoder för ekvationslösning.
  Ma  7-9
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer och olika ämnesområden.
  Ma  7-9
 • Enkla matematiska modeller och hur de kan användas i olika situationer.
  Ma  7-9

Matriser

Ma
Matematikmatris kunskapskrav lgr11 7-9

Problemlösning

Formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Problemlösning
Hur elev löser problem i bekant situation.
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt genom att välja och använda strategier och metoder med VISS anpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt och välja och använda strategier och metoder med FÖRHÅLLANDEVIS GOD anpassning till problemets karaktär
Eleven kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett VÄL fungerande sätt och välja och använda strategier och metoder med GOD anpassning till problemets karaktär
matematiska modeller
Hur elev kan formulera enkla matematiska modeller.
Eleven kan BIDRA TILL ATT FORMULERA enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan FORMULERA enkla matematiska modeller som EFTER NÅGON BEARBETNING kan tillämpas i sammanhanget.
Eleven kan FORMULERA enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Resonemang om strategi
Hur elev resonerar kring val av tillvägagångssätt (strategi)
Eleven för ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om val av tillvägagångssätt
Eleven för UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om tillvägagångssätt
Eleven för VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om tillvägagångssätt
Resultatets rimlighet
Hur elev resonerar kring resultatets rimlighet. (värderar svaret)
Eleven för ENKLA OCH TILL VISS DEL underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för UTVECKLADE OCH RELATIVT VÄL underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Eleven för VÄLUTVECKLADE OCH VÄL underbyggda resonemang om resultatens rimlighet i förhållande till problemsituationen.
Alternativa tillvägagångssätt
Hur elev kan ge förslag på alternativa tillvägagångssätt (strategier)
Eleven kan BIDRA TILL att ge NÅGOT förslag på alternativt tillvägagångssätt
Eleven kan GE NÅGOT förslag på alternativt tillvägagångssätt.
Eleven kan ge FÖRSLAG på ALTERNATIVA tillvägagångssätt.

Begrepp

Använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Att använda matematiska begrepp
Hur elev använder matematiska begrepp
Eleven har GRUNDLÄGGANDE kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i VÄLKÄNDA sammanhang på ett I HUVUDSAK fungerande sätt.
Eleven har GODA kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i BEKANTA sammanhang på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt.
Eleven har MYCKET GODA kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i NYA sammanhang på ett VÄL FUNGERANDE sätt.
Beskriva begrepp
Hur elev beskriver begrepp i sitt sammanhang samt ser samband mellan dem
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett I HUVUDSAK fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra ENKLA resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett RELATIVT VÄL fungerande sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra UTVECKLADE resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.
Eleven kan även beskriva olika begrepp med hjälp av matematiska uttrycksformer på ett VÄL FUNGERANDE sätt. I beskrivningarna kan eleven växla mellan olika uttrycksformer samt föra VÄLUTVECKLADE resonemang kring hur begreppen relaterar till varandra.

Metoder och rutinuppgifter

Välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom matematikens olika delområden.
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Metodanvändning
Hur elev väljer och använder metoder
Eleven kan välja och använda I HUVUDSAK FUNGERANDE matematiska metoder med VISS anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra och geometri med TILLFREDSSTÄLLANDE resultat.
Eleven kan välja och använda ÄNDAMÅLSENLIGA matematiska metoder med RELATIVT GOD anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra och geometri med GOTT resultat.
Eleven kan välja och använda ÄNDAMÅLSENLIGA OCH EFFEKTIVA matematiska metoder med GOD anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom aritmetik, algebra och geometri med MYCKET GOTT resultat.

Resonemang och kommunikation

Föra och följa matematiska resonemang och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Matematiskt resonemang
Hur elev resonerar kring beräkningar skriftligt och muntligt, och att delta i matematiska diskussioner
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som TILL VISS DEL FÖR resonemanget framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som FÖR resonemanget framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som FÖR resonemanget framåt OCH FÖRDJUPAR ELLER BREDDAR DEM.

Kommunikation

Föra och följa redogörelse (redovisning) och använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser
Betyg E
Betyg C
Betyg A
Kommunikation och redovisning
Hur elev redogör om tillvägagångssätt (strategi) och hur elev använder matematiska uttrycksformer.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ETT I HUVUDSAK FUNGERANDE sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med VISS anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ÄNDAMÅLSENLIGT sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med FÖRHÅLLANDEVIS GOD anpassning till sammanhanget.
Eleven kan redogöra för och samtala om tillvägagångssätt på ett ÄNDAMÅLSENLIGT OCH EFFEKTIVT sätt och använder då symboler, algebraiska uttryck, formler, grafer, funktioner och andra matematiska uttrycksformer med GOD anpassning till sammanhanget.

Ma
Bedömningsmatris Matematik 7-9 (Algebra år 8)

Ej visat
E
C
Problemlösning
Formulerar och löser problem med hjälp av matematik.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett i huvudsak fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med viss anpassning till problemets karaktär samt bidra till att formulera enkla matematiska modeller som kan tillämpas i sammanhanget.
Du kan lösa olika problem i bekanta situationer på ett relativt väl fungerande sätt genom att välja och använda strategier och metoder med förhållandevis god anpassning till problemets karaktär samt formulera enkla matematiska modeller som efter någon bearbetning kan tillämpas i sammanhanget.
Begrepp
Använder och analysera matematiska bergrepp och samband mellan begrepp.
Du har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i välkända sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du har goda kunskaper om matematiska begrepp. Du visar det genom att använda dem i bekanta sammanhang på ett relativt väl fungerande sätt.
Metoder
Kunna välja lämpliga matematiska metoder för beräkningar.
Du kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med tillfredsställande resultat.
Du kan välja och använda ändamålsenliga matematiska metoder med relativt god anpassning till sammanhanget för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter inom sannolikhet med gott resultat.
Resonemang
Kan föra och följa matematiska resonemang, och
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som till viss del för resonemangen framåt.
I redovisningar och diskussioner för och följer eleven matematiska resonemang genom att framföra och bemöta matematiska argument på ett sätt som för resonemangen framåt.
Kommunikation/Redovisning
Använder matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett i huvudsak fungerande sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som till viss del för resonemanget framåt.
Du använder matematiska symboler och andra uttrycksformer på ett ändamålsenligt sätt. Dina redovisningar innehåller matematiska argument som för resonemanget framåt.
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: