Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Historia: Vasatiden och stormaktstiden

Skapad 2019-10-13 12:14 i Pilevallskolan F-9 Trelleborg
Grundskola 5 Historia
Historia: Vasatiden och stormaktstiden.

Innehåll


Bedömning: 

Bedömningsuppgift: Skriv om en historiskperson.

Prov

Deltagande under lektioner

Diskussioner

Tidsplan / Lektionsplanering:
V. 41-4

Språkmål:

Resonera, redogöra och diskutera kring historiska skeenden och personer samt hur dessa har påverkat oss idag.

 

Digitala aktiviteter
Google classroom

 

Uppgifter

 • En historisk person

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • reflektera över sin egen och andras användning av historia i olika sammanhang och utifrån olika perspektiv, och
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • Centralt innehåll
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Den svenska statens framväxt och organisation.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Eleven har goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
  Hi  C 6
 • Eleven visar det genom att föra utvecklade och relativt väl under­ byggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  C 6
 • Eleven visar också hur någon av ut­vecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med utveck­lade och relativt väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  C 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra utvecklade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händel­ser, personer och tidsperioder.
  Hi  C 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett relativt väl fungerande sätt.
  Hi  C 6
 • Eleven har mycket goda kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och gestal­ter under olika tidsperioder.
  Hi  A 6
 • Eleven visar det genom att föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  A 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjer­na har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  A 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra välutvecklade och ny­anserade resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  A 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
  Hi  A 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då utvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  C 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då välutvecklade resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  A 6

Matriser

Hi
Historia: Vasatiden och stormaktstiden

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Begrepp
Exempel: Vasatiden, Stormaktstiden, Trettioåriga kriget, Stånd, envälde.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan enkelt förklara de olika ämnesrelevanta begreppen.
Du kan förklara och diskutera kring de olika ämnesrelevanta begreppen.
Du kan förklara och resonera kring de olika ämnesrelevanta begreppen. Du kan sätta in begreppen i nya sammanhang. Du kan relatera olika begrepp till varandra.
Redogöra för personer
Du kan enkelt redogöra för historia personer
Du kan utvecklat redogöra för historiska personer
Du kan utvecklat redogöra för historiska personer och hur dessa har påverkat vår nutid.
Redogöra skeenden
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan enkelt redogöra för historia skeenden.
Du kan utvecklat redogöra för historiska skeenden.
Du kan utvecklat redogöra för historiska skeenden och hur dessa har påverkat vår nutid.
Analysera och resonera
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Du kan föra enkla diskutera kring olika historiska personer och skeenden.
Du kan föra utvecklade diskussioner kring olika historiska personer och skeenden. Du kan se hur vår dåtid har påverkat vår nutid.
Du kan föra utvecklade diskussioner kring historiska personer och skeenden. Du kan analysera hur vår dåtid har påverkat vår nutid. Du kan föra diskussioner kring hur vår dåtid påverkat vår nutid.

Hi
En historisk person

Insats krävs
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Väl utvecklade kunskaper
Källor
Eleven redovisar de källor som använts i arbetet
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven redovisar de källor som använts i arbetet
Eleven redovisar de källor som använts i arbetet och motiverar varför just de källorna har använts.
Eleven redovisar de källor som använts i arbetet, motiverar varför de källorna använts och analyserar varför de är pålitliga.
Historiska händelser
Viktiga historiska händelser.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven har enkla kunskaper om någon historisk händelse och kan redogöra kortfattat om denna.
Eleven har något utvecklade kunskaper om några historiska händelser. Eleven kan redogöra något utvecklat om dessa.
Eleven har utvecklade kunskaper om några historiska händelser. Eleven redogör utvecklat om dessa.
Historisk person
Viktiga personer för Sveriges/Europas historia.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven har enkla kunskaper om någon historisk person och kan redogöra kortfattat om denna.
Eleven har något utvecklade kunskaper om några historiska personer. Eleven kan redogöra något utvecklat om dessa.
Eleven har utvecklade kunskaper om några historiska personer. Eleven redogör utvecklat om dessa.
Följer instruktioner
Följer uppgiftens instruktioner.
Eleven har ej uppnått målet för godtagbart
Eleven följer uppgiftens instruktioner.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: