Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Varför finns det bokstäver?

Skapad 2019-10-14 09:56 i Förskolan Fröstugan Fristående förskolor
En baklängenplanering utifrån Ann S. Pihlgren och Gunilla Vigert.
Förskola
Skalmans mamma Lotta reser vidare i världen och skickar nya brev till oss. Nu ska vi fokusera på språk.

Innehåll

1.                        MÅLOMRÅDE

 

 

VAD o VARFÖR?

1a. SYFTE – GENERATIV FRÅGA        

Språk och bokstäver.

Språk är en viktig del i det sociala samspelet och för att kunna fungera ute i samhället. Genom att utforska språk hjälper vi barnen att stärka deras självkänsla och förmåga att fungera ute i samhället. Det hjälper barnen i sin vardag att kunna känna igen bokstäver och sitt namn. Det är viktigt för barnen att introduceras till det då det ligger till grund för läs- och skrivkunskaperna. Enligt läroplanen hänger språk, lärande och identitetsutveckling nära samman och därför känns det extra viktigt att väcka barnens nyfikenhet för bokstäver.

 

 

 

Övergripande mål

1b. MÅL ur Lpfö 18      

 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften.
 • Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sitt intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap.

 

 

 

 

BARNENS INTRESSE, KUNSKAPER, ERFARENHETER och BEHOV

1c. BARNENS FÖRFÖRSTÅELSE 

Barngruppens intresse och förförståelse är väldigt varierad. Alla har däremot samma behov av att lära sig känna ingen olika bokstäver och så småningom om även sitt namn. Några av barnen känner igen olika bokstäver, men vet inte vad den heter. Andra har svårt att skilja på bokstäver och siffror. 

 

 

 

 

 

Specifika mål

1d. BARNENS FÖRSTÅELSE

 • Förståelsen för bokstäver och symbolers betydelser samt vad man kan göra med dessa.

 

 

 

 

1e. BARNENS FÖRMÅGOR

 • Känna igen bokstäver.
 • Leka med ord.

 

 

 

 

1f. BARNENS BEGREPP

 • Skilja bokstäver från siffror och fokusera på vad begreppet "bokstäver" är. 
 • Lära oss hur rim fungerar och vad begreppet "rim" betyder. 

 

 

 

1g. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS FÖRHÅLLNINGSSÄTT

Vi pedagoger kommer att sträva efter att ha ett scaffoldingstöttande förhållningssätt, vilket innebär att vi kommer stötta barnen i deras lärandeprocesser. Att vara närvarande pedagoger och utforska tillsammans med barnen. Vi kommer arbeta efter att nyttja barnens egna förkunskaper och idéer.

 

Den allmänna undervisningsmiljön innebär att man som pedagog presenterar något barnen känner igen sedan tidigare och sedan tar fram ny kunskap. Barnen och pedagogen övar/pratar om det nya och lär sig av det. Sedan summerar pedagogen hur det har gått.

 

Vi kommer mestadels använda oss av metakognitiva frågor, exempelvis ”hur gjorde du för att det skulle bli så?”. Och faktafrågor, exempelvis ”vilken bokstav är det där?”.

 

Vi arbetar i mindre grupper och stöttar upp i diskussioner så att alla får möjlighet att höras. Alla barns individuella behov tas tillvara så att vi får en jämställd utbildning.

 

 

 

 

1h. FÖRSKOLLÄRARNAS OCH BARNSKÖTARNAS KUNSKAP OM ÄMNESOMRÅDET

 

Pedagogernas förkunskaper om bokstäver, rim och ramsor är mycket bra. Vi ska tillföra lite material för att stödja vårt arbete samt eventuellt lära oss nya ramsor.

Vi kan även en del om Italien, men kan behöva leta information på vägen beroende på vad som dyker upp.

 

 

 

2.                        UTVÄRDERING

 

 

Hur vet vi att vi nått våra mål, när temat är avslutat?

2a. KRITERIER

Vi kommer att använda oss av pedagogisk dokumentation via Unikum och en matris.

 

 

 

 

2b. UTVÄRDERINGSSÄTT

Vi delutvärderar kontinuerligt när vi har förbestämda utvärderingstider och i barngrupp tillsammans med barnen. Slututvärderingen för språk görs i slutet av december. Vi använder oss av utvärderingsmallar, de kommer ske muntligt och skriftligt.

 

 

 

 

 

3.                        AKTIVITETSPLAN

 

 

Hur ska vi börja? … och hur skulle vi kanske kunna fortsätta?

3a. STARTAKTIVITET

Vi kommer att introducera språk genom att mamma Lotta skickar ett brev till oss från Italien. I brevet kommer Lotta att berätta att hon varit på en restaurang och ätit pasta och pizza. Barnen kommer sedan få skapa sina namn alternativt olika bokstäver med pasta genom att klistra fast på ett papper. 

 

 

 

Hur följer vi upp så att barnens idéer får påverka fortsättningen?

3b. FORMATIV UPPFÖLJNING

Genom film, foto och anteckningar samlar vi information till vår uppföljning. Det görs vid projekttillfällena.

 

 

 

 

Hur skapar vi ett meningsfullt sammanhang?

3c. LÄRANDEMILJÖ

Avdelningen är iordninggjord för att materialet ska anpassas efter vårt tema. Vi har satt upp bokstäver på väggen samt samlat in litteratur och samlingsmaterial. Vi har dagligen högläsning för barnen i en aktiv läsning. Våra olika rum hjälper oss att arbeta i mindre grupper för att kunna stötta barnen bättre i sin utbildning.

Vi har mycket material som främjar språkande och utforskande. Vi har alltid böcker tillgängliga för barnen så att de själva kan titta eller be en vuxen läsa. Olika böcker beroende på vad behovet är. Vissa har exempelvis fler bilder, andra har rim och ramsor. Det finns även bokstavsmagneter och lego att skriva sina egna ord med och utforska.

 

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: