👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Modersmål franska

Skapad 2019-10-14 13:48 i Enheten för flerspråkighet Stenungsund
Skrivning och läsförståelse, Samtala, tolka och förstå Traditioner och högtider
Grundskola 1 – 6 Modersmål
Vi kommer att ha mest fokus på att läsa, skriva, förstå och att uttrycka oss muntligt. Eleverna kommer att få möjlighet att träna på att utveckla sina förmågor att läsa, skriva, förstå och uppleva texter av olika slag.

Innehåll

 

 

Syfte

Modersmålet är av avgörande betydelse för den personliga och kulturella identiteten. Utbildningen i modersmål syftar dessutom till att främja elevernas utveckling till flerspråkiga individer med flerkulturell identitet. Utbildningen ska också bidra till att eleverna utvecklar ett jämförande förhållningssätt till kulturer och språk.

 

Centralt innehåll

Undervisningen innehåller följande moment:

 

 • Olika typer av texter, att hitta budskapet
 • Skönlitteratur, poesi, sagor
 • Olika typer av skrivande, muntliga presentationer
 • Modersmålets struktur
 • Ordböcker och andra hjälpmedel; synonymer och motsatsord
 • Identitetsfrågor, skolgång i språkområdet

 

Viktiga begrepp

 

 • ord för olika känslor och åsikter på modersmålet
 • ord som tillhör olika traditioner på modersmålet
 • texttyper / genre
 • textstruktur/textens uppbyggnad
 • texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.             
 • ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
 • synonymer och motsatsord
 • ordklasser, genus - femininum / maskulinum, numerus - singular, plural

 

Konkretisering av målen

 • Eleven ska kunna läsa olika texter på sitt modersmål.
 • Eleven ska kunna reflektera och samtala om texter/filmer/samhällsfrågor…, koppla till sin egen erfarenhet, sina egna tankar och känslor

 • Elever ska kunna skriva olika typer av texter med korrekt grammatik och anpassade uppbyggnad och språkliga drag.

 • Eleven ska lära sig om olika traditioner och skolgång i fransktalande områden.

 

Arbetssätt.

 • Vi kommer att läsa olika typer av texter och skapa diskussion om det vi läst för att stärka läsförståelse och för att förstå hur texterna skiljer sig i struktur och språkliga drag.

 • Vi kommer att skriva olika typer av texter som dialoger, berättelser, fakta, brev, vykort, recept ... först tillsammans sen ensam. Läraren kommer att modellera skrivprocessen och vi kommer att använda olika modeller.

 • Vi kommer att reflektera över våra åsikter och tankar samt koppla texterna/ämnet till våra egna upplevelser.

 • Vi kommer att öva på att göra muntliga presentationer.

 • Vi kommer att jobba med synonymer och motsatsord för att öka elevernas ordförråd.

 • Vi kommer att analysera språkets struktur: ordföljd, hur verbet böjas efter personen och tempus, hur substantiv böjas efter genus och numerus.

Elevinflytande

 • Eleven har möjlighet att ibland vara med och bestämma arbetssätt, arbetsuppgifter.
 • Eleven kan välja vilket innehåll / tema vissa skriftliga uppgifter eller muntliga redogörelser ska ha.
 • Eleven kan utvärdera sitt arbete och lärande med hjälp av självskattningsmodellen – Framhålla, Förbättra, Förändra.

Bedömning

 

I slutet av Åk 6 ska eleven:

 

 • kunna läsa, förstå och tolka åldersanpassade berättelser och texter.
 • kunna återberätta och diskutera det man har läst.
 • kunna skriva olika slags texter.
 • kunna stavningsregler för vanliga ord.
 • kunna berätta muntligt om bekanta ämnen för andra i gruppen.
 • kunna ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter.
 • kunna traditioner och skolgång från fransktalande områden.

 

Uppgifter

 • Outils grammaire - sons - temps

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • urskilja språkliga strukturer och följa språkliga normer,
  Ml
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften, och
  Ml
 • reflektera över traditioner, kulturella företeelser och samhällsfrågor i områden där modersmålet talas utifrån jämförelser med svenska förhållanden.
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både det uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Ml  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag.
  Ml  4-6
 • Modersmålets grundläggande struktur i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  4-6
 • Muntliga presentationer för olika mottagare.
  Ml  4-6
 • Uttal, betoning och satsmelodi samt uttalets betydelse för att göra sig förstådd.
  Ml  4-6
 • Modersmålets uttal i jämförelse med svenskans.
  Ml  4-6
 • Berättande texter och poetiska texter för barn och unga i form av skönlitteratur, lyrik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Berättande och poetiska texter som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  4-6
 • Berättande och poetiska texters typiska språkliga drag samt deras ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Beskrivande, förklarande och instruerande texter för barn och unga med anknytning till traditioner, företeelser och språkliga uttryckssätt i områden där modersmålet talas.
  Ml  4-6
 • Texternas innehåll och deras typiska ord och begrepp.
  Ml  4-6
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning.
  Ml  4-6
 • Synonymer och motsatsord.
  Ml  4-6
 • Seder, bruk och traditioner i områden där modersmålet talas i jämförelse med svenska seder, bruk och traditioner.
  Ml  4-6
 • Skolgång i områden där modersmålet talas i jämförelse med skolgång i Sverige.
  Ml  4-6