Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Projekt "Bokstäver, skriftspråk och symboler"

Skapad 2019-10-14 16:26 i 223391 Förskolan Kajen Stockholm Hägersten-Älvsjö
Förskola
Att fånga upp, bekräfta och stimulera barnens intresse för bokstäver, symboler och skriftspråk och inspirera till läs- och skrivutveckling.

Innehåll

Inledning

Gemensam inledning kopplat till Lpfö - (under utveckling, skrivs av ledning)

 

 I våra observationer har vi sett följande…..

Alla barn på Masten har på olika sätt visat att de är nyfikna på bokstäver och skriftspråket. Alltifrån att känna igen bokstäverna i sitt eget förnamn – till att vilja skapa egna sagoböcker. Vi märker att självkänsla och vetskap om vilka bokstäver som ingår i sitt namn och hur man skriver sitt eget namn har ett starkt samband. När vi är ute och promenerar i närområdet vill barnen kommentera text eller symboler de ser på olika skyltar, de frågar vad det står på dem och vad de betyder. Intresse för litteratur.

 

 

 Utifrån det har vi kommit fram till att kommande projekt är……

Vi har döpt projektet till: "Bokstäver, skriftspråk och symboler".

Innehåll:

- rim och ramsor

- stärkande av barnens självkänsla kring sitt eget namn

- leka med bokstäver i form av ordlekar, ordjakter mm (gruppstärkande)

- litteratur och högläsning (bokpåse)

- ordburkar (skriva och samla egna ord)

 

 Varför ska vi arbeta med det? - syfte

- Oavsett vart det enskilda barnet befinner sig i sin utveckling vill vi uppmuntra barnens intresse och nyfikenhet inom området.

- För att vi vet att högläsning och samtal om olika typer av text samt leken främjar barnens språkutveckling. Det utvecklar barnens fantasi, föreställningsförmåga, talspråk och ordförråd, berättande, förmåga att uttrycka känslor, tankar m.m.

- Att känna igen (bokstäverna i) sitt namn stärker självkänslan.

- Skolförberedande. 

 

 

 Vad vill vi att barnen ska lära sig/ ta del av? (Begrepp, material m.m)

- Skriftspråkets användningsområden - berättande, fakta, information, kommunikation.

 

 

 Vad i Förskolans läroplan stödjer vi oss på? - utifrån läroplanens första del.

 ”Barnen ska erbjudas en stimulerande miljö där de får förutsättningar att utveckla sitt språk genom att lyssna till högläsning och samtala om litteratur och andra texter.”

 

(Förskolans läroplan Lpfö-18)

 

 

 Hur ska vi introducera projektet för barnen?

- Genom att uppmärksamma och bekräfta barnen på att och när vi ser att de visar intresse och nyfikenhet

- Introducera bokpåsen på en samling

- Utveckla projektet när vi märker att barnen behöver fler utmaningar

 

 

 

 Vad tar vi med oss från föregående projekt?

Nytt arbetslag, ny sammansatt barngrupp. Vi har startat ett nytt projekt och baserar oss inte på något föregående. Däremot föregående erfarenheter av att ha arbetat projektinriktat i andra sammanhang.  

 

 

 Vad har barnen för förförståelse inom området?

 Skriv här

 

 

 

 

 

Uppföljning och analysfrågor 

Klistra in frågorna i rutan Reflektion och Analys - bara för personalen och besvara de tillsammans i arbetslaget. Underlaget för era analyser är alla lärloggar ni skapar under den bestämda tidsperioden. 

 

Deluppföljning - Reflektion (görs vanligen en gång per termin, förslagsvis i samband med WKI)

Följer vi planeringen? Vad ser vi?

Behöver vi ändra/lägga till något i planeringen?

 

Slutanalys (görs vanligen en gång per år, ofta i samband med kvalitetsredovisningen)

Hur har vi arbetat med utbildningsplanen?

Hur blev det? Resultat

Hur har barnen varit delaktiga?

Vad har barnen lärt sig? - övergripande

Vad kan vi dra för slutsatser?

Hur tar vi tillvara resultatet och hur bidrar det till fortsatt utveckling?

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: