Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Matematik åk 1- Vt

Skapad 2019-10-15 20:37 i Fruängens skola Stockholm Grundskolor
Grundskola 1 Matematik
Matematikens logiska arbete fortsätter under vårterminen, där vi kommer att fortsätta arbeta med: - Matematikboken "Favorit matematik 1B" - Färdighetsträna genom praktiska övningar, matematiska spel, stenciler (uppgifter), arbete i par m.m. - Programmering

Innehåll

Vad vi ska lära oss:

       Du ska få lära dig:

 • Räkna addition och subtraktion inom talområdet 13-20
 • Klockan (analog) hel- och halvtimme
 • Addition och subtraktion med tiotalsövergång
 • Ramberättelse (matematiska uppgifter med bild)
 • Sambandet mellan addition och subtraktion
 • Geometriska former
 • Symmetri
 • Mäta med enheten centimeter
 • Dubbelt och hälften
 • Udda och jämnt
 • Talmönster
 • Lära oss siffror/tal 0-100

 

Hur ska vi lära oss detta?

        Du ska lära dig genom att:

 • arbeta laborativt
 • diskutera och resonera matematik
 • färdighetsträna i boken och utgivna uppgifter (stenciler), samt digitalt
 • du kommer också att få titta på olika avsnitt ur "Mattelandet"
 • samarbeta och prata matte
 • programmera (anpassad uppgift till årskursen) 

 

Vad som kommer att bedömas:

Du ska visa att du kan:

 • använda och känna till likhetstecknets betydelse.
 • känna igen och skriva talen 0-100.
 • visa förståelse för sambandet mellan addition och subtraktion
 • klockan (analog) hel- och halvtimme
 • räkna med tiotalsövergång (ex. 15+6= eller 15-6=)
 • huvudräkning
 • geometriska former
 • symmetri
 • mäta i centimeter
 • dubbelt och hälften
 • udda och jämna tal
 • rita samt lösa en ramberättelse (uppgift med bild)

 

 

Hur du kan synliggöra dina kunskaper :

Du kan bland annat visa dina kunskaper genom:

Ditt dagliga arbete där du ska vara aktiv, delta på lektionerna, både enskilt och i grupp.

Genom att göra den summativa diagnosen "Vad har jag lärt mig?" samt summativt prov efter varje kapitel.

Du får också göra Skolverkets (bedömningsstöd) muntliga+ skriftliga diagnos i matematik för åk 1 Vt.

Andra diagnosmaterial t. ex Diamant AG 1- test

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Naturliga tal och deras egenskaper samt hur talen kan delas upp och hur de kan användas för att ange antal och ordning
  Ma  1-3
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal, vid huvudräkning och överslagsräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  1-3
 • Rimlighetsbedömning i vardagliga situationer
  Ma  1-3
 • Matematiska likheter och likhetstecknets betydelse.
  Ma  1-3
 • Hur enkla mönster i talföljder och enkla geometriska mönster kan konstrueras, beskrivas och uttryckas
  Ma  1-3
 • Grundläggande geometriska objekt, däribland punkter, linjer, sträckor, fyrhörningar, trianglar, cirklar, klot, koner, cylindrar och rätblock samt deras inbördes relationer. Grundläggande geometriska egenskaper hos dessa objekt.
  Ma  1-3
 • Vanliga lägesord för att beskriva föremåls och objekts läge i rummet.
  Ma  1-3
 • Symmetri, till exempel i bilder och i naturen, och hur symmetri kan konstrueras.
  Ma  1-3
 • Jämförelser och uppskattningar av matematiska storheter. Mätning av längd, massa, volym och tid med vanliga nutida och äldre måttenheter.
  Ma  1-3
 • Slumpmässiga händelser i experiment och spel.
  Ma  1-3
 • Olika proportionella samband, däribland dubbelt och hälften.
  Ma  1-3
 • Strategier för matematisk problemlösning i enkla situationer.
  Ma  1-3
 • Hur positionssystemet kan användas för att beskriva naturliga tal. Symboler för tal och symbolernas utveckling i några olika kulturer genom historien.
  Ma  1-3
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan lösa enkla problem i elevnära situationer genom att välja och använda någon strategi med viss anpassning till problemets karaktär.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om matematiska begrepp och visar det genom att använda dem i vanligt förekommande sammanhang på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Ma   3
 • Eleven kan beskriva begreppens egenskaper med hjälp av symboler och konkret material eller bilder.
  Ma   3
 • Eleven kan även ge exempel på hur några begrepp relaterar till varandra.
  Ma   3
 • Eleven har grundläggande kunskaper om naturliga tal och kan visa det genom att beskriva tals inbördes relation samt genom att dela upp tal.
  Ma   3
 • Dessutom kan eleven använda grundläggande geometriska begrepp och vanliga lägesord för att beskriva geometriska objekts egenskaper, läge och inbördes relationer.
  Ma   3
 • Eleven kan välja och använda i huvudsak fungerande matematiska metoder med viss anpassning till sammanhanget för att göra enkla beräkningar med naturliga tal och lösa enkla rutinuppgifter med tillfredställande resultat.
  Ma   3
 • Eleven kan använda huvudräkning för att genomföra beräkningar med de fyra räknesätten när talen och svaren ligger inom heltalsområdet 0-20, samt för beräkningar av enkla tal i ett utvidgat talområde.
  Ma   3
 • Eleven kan även avbilda och, utifrån instruktioner, konstruera enkla geometriska objekt.
  Ma   3
 • Eleven kan hantera enkla matematiska likheter och använder då likhetstecknet på ett fungerande sätt.
  Ma   3

Matriser

Ma
Matris Matematik åk 1

TALUPPFATTNING OCH TALS ANVÄNDNING

På väg att uppnå kunskaper
Uppnått kunskaper
Väl uppnådda kunskaper
Anger talens grannar upp till 20
Ramsräknar till 100
Använder ordningstalen upp till tionde
Delar upp tvåsiffriga tal i tiotal och ental med hjälp av visuellt material
Ramsräknar tiotalen upp till 100
Räknar ut additioner i talområdet 0-20, utan tiotalsövergång
Räknar ut subtraktioner i talområdet 0-20, utan tiotalsövergång
Anger, utan att räkna, en siffras 10-kamrat
Mynt och sedlars värde upp till 100
Förstår vad som skiljer jämna och udda tal
Delar upp tal upp till 10

GEOMETRI

På väg att uppnå kunskaper
Uppnått kunskaper
Väl uppnådda kunskaper
Avläser klockan analogt, hel och halv timme
Enheterna m och cm, t.ex. veta sin längd
Använder grundläggande begrepp för jämförelse med hjälp av visuellt material t.ex. fler, färre, stor,liten, hög,låg, tung, lätt, lång, kort
Beskriver ett föremåls placering med hjälp av lägesord, t.ex. ovanför, under, först, sist
Namnger, beskriver och jämför kvadrat, rektangel, cirkel och triangel
Kan avgöra om en figur är symmetrisk

STATISTIK

På väg att uppnå kunskaper
Uppnått kunskaper
Väl uppnådda kunskaper
Förstår och kan tolka ett stapeldiagram

ALGEBRA, SAMBAND OCH FÖRÄNDRINGAR

På väg att uppnå kunskaper
Uppnått kunskaper
Väl uppnådda kunskaper
Förstår likhetstecknets som, ”är lika mycket som”
Fortsätter ett enkelt geometriskt mönster

PROBLEMLÖSNING

På väg att uppnå kunskaper
Uppnått kunskaper
Väl uppnådda kunskaper
Löser enkla problem
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: