Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kreativt skapande av japansk kultur: Anime

Skapad 2019-10-16 11:38 i Enheten för flerspråkighet grundskola Uppsala
Grundskola 9 Modersmål
Under detta moment kommer eleverna få arbeta med ett kreativt grupprojekt gällande ämnet: Anime. Eleverna kommer att tillsammans skapa en berättelse för deras Animefilm och sedan skapa ett kreativt arbete med målet att marknadsföra filmen. Marknadsförningen för filmen kan ske genom olika metoder, t.ex. att skapa en trailer, en affisch, eller något annat kreativt som eleverna föreslår. Målet är att eleverna ska jobba självständigt tillsammans, kunna ta egna initiativ i grupparbetet och kunna ta eget ansvar.

Innehåll

 学習プランの考え方

 今回の学習プランは、日本語の学習能力を高めることは当然のこと、

 義務教育の最終学年の生徒として母国語としての日本語学習における責任を生徒自身が持つということを

 以下の三つのポイントで学習体験し、今後の日本語学習継続への意欲につなげることを大きな目標と考えています。

 1.自主性 意見やアイデアを積極的に発言し、具体的に説明する。

 2.責任 全員で作業計画を立て作業を期限までに行う。

 3.尊重 互いの意見やアイデアに耳を傾け、話し合いをする。

 

 授業の進め方

 1.オリジナルストーリーをつくるための下準備。

  ストーリーの方向性、テーマの選定。

  主人公たちの性格、年齢設定などキャラクターづくり。他の登場人物設定。

  起承転結のあるストーリーをつくるためのアイデアラッシュ。

 2.あらすじをつくる。

 3.フィルムのセールスポイントを考える。

  他のアニメフィルムとの差別化。

 4.アニメフィルムのイメージラフスケッチをつくる。

  主な登場人物のヴィジュアル、世界観の共有。

 5.トレーラーフィルム、ポスター、フィルム紹介記事(新聞、雑誌、ネットニュース、ツイッター等各種媒体)などの

  宣伝制作物のいずれかを選択し、制作する。共同制作または個人制作。

 

 トレーラーフィルムを選択した場合

 1)参考になるトレーラーフィルムの分析。

 2)フィルムのためのシナリオを書く。

 3)トレーラーフィルムの絵コンテを作成する。

 4)トレーラーフィルムを作成する。

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Ml
 • använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande,
  Ml
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Ml
 • Centralt innehåll
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord och bild samspelar.
  Ml  7-9
 • Ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse.
  Ml  7-9
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare. Anpassning av språk, innehåll och disposition efter syfte och mottagare.
  Ml  7-9
 • Skönlitteratur för ungdomar och vuxna, lyrik, dramatik, sagor och myter från olika tider och områden där modersmålet talas. Skönlitteratur som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor.
  Ml  7-9
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud och deras språkliga och dramaturgiska komponenter. Hur uttrycken kan samspela med varandra, till exempel i tv-serier, teaterföreställningar och webbtexter.
  Ml  7-9
 • Ord och begrepp för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter. Ords och begrepps nyanser och värdeladdning. Bildspråk och idiomatiska uttryck.
  Ml  7-9
 • Kulturella uttrycksformer från områden där modersmålet talas, till exempel bildkonst, musik och arkitektur.
  Ml  7-9

Matriser

Ml
Modersmål- Uppsalas bedömningsmatris åk 7-9

Syfte:

Använda sitt modersmål som ett medel för sin språkutveckling och sitt lärande
Kvalité I
Kvalité II
Kvalité III
Språkfärdighet
Hörförståelse
Eleven lyssnar, följer med och förstår huvudinnehållet i olika muntliga framställningar/ presentationer (av berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande karaktär) under förutsättning att ämnet är bekant
Eleven förstår muntliga framställningar/presentationer som kombinerar ord, bild och ljud och reflekterar och diskuterar dem
Eleven förstår skillnader i språkanvändning beroende på i vilket sammanhang, med vem och i vilket syfte man kommunicerar Eleven förstår nyanserat och värdeladdat språk med inslag av idiomatiska uttryck och deras roll i budskapet
Muntlig interaktion/ produktion
Eleven kan samtala om och diskutera på ett vardagsrelaterat och ämnesrelaterat språk Eleven jämför uttal, betoning och satsmelodi med svenskan samt olika talade variationer av modersmålet
Eleven tar aktiv del i diskussioner, förklarar och framför sina åsikter, argumenterar tydligt Eleven förbereder och genomför muntliga redogörelser med tydlig struktur Eleven gör jämförelser med egna erfarenheter och förhållanden i Sverige och drar slutsatser
Elevens muntliga presentationer är väl strukturerade med inledning, röd tråd i innehållet och avslutning. De är anpassade till syfte och mottagare Eleven för resonemang kring kunskapsområden/samhällsfrågor med anknytning till modersmålet och områden där modersmålet talas
Läsförståelse
Eleven läser med flyt, förstår och analyserar samtida nivåanpassad skönlitteratur (lyrik, prosa, drama) Eleven läser och förstår sakprosatexter (instruerande, argumenterande, tidningsartiklar)
Eleven kan förstå texternas budskap, både det uttalade och det som står mellan raderna Eleven läser olika slags texter och förstår deras typiska språkliga och strukturella drag, samt deras ord och begrepp
Eleven analyserar och diskuterar texternas budskap (ex. sådant som belyser människors villkor, identitets- och livsfrågor) Eleven jämför modersmålets grundläggande struktur, ordbildning och meningsbyggnad med svenskans Eleven förstår ords och begrepps nyanser och värdeladdning, bildspråk och idiomatiska uttryck
Skriftlig produktion
Eleven skriver olika typer av texter (berättande, beskrivande, förklarande och argumenterande) med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag Eleven skriver sammanhängande och klart, har en röd tråd i texten Eleven bygger meningar korrekt och omväxlande, använder ord för samband, orsak, följd osv. Eleven utnyttjar textuella markörer (skiljetecken, stor bokstav, markering för stycken) och stavar i stort sätt korrekt Eleven använder ordböcker och andra hjälpmedel för stavning och ordförståelse
Eleven anpassar sitt skrivande efter olika syften, mottagare och sammanhang Eleven hittar träffande exempel, beskriver detaljer som passar till hela berättelsen Eleven gör textöversättningar mellan modersmålet och svenska Eleven för underbyggda resonemang om likheter och skillnader mellan modersmålet och svenska avseende språkets struktur, ordbildning, meningsbyggnad
Textens disposition och styckeindelning underlättar och förtydligar innehållet Eleven medvetet väljer språkliga och stilistiska medel/effekter (bildspråk, dialog, utrop, frågor etc.) för att skapa intresse och förhöja läsupplevelsen Eleven använder ord och begrepp, idiomatiska uttryck och bildspråk för att uttrycka känslor, kunskaper och åsikter
Kultur och samhälle
Eleven känner till och diskuterar aktuella samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer , såsom bildkonst, musik, arkitektur
Eleven kan berätta om samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer i områden där modersmålet talas
Eleven för underbyggda resonemang om samhällsfrågor och kulturella uttrycksformer i jämförelse med liknande frågor i Sverige
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: