Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Veckoreflektion Östergården - Naturens årstidsförändringar

Skapad 2019-10-17 07:36 i Bettorps förskola Örebro
Se titel.
Förskola
Barnen har visat ett intresse för årstidsskiftningen nu på hösten. De pratar mycket om löven, hur de ändrar färg, faller ner till marken och de leker mycket med löven. Vi vill ge vår barngrupp förutsättningar att på ett lekfullt och utforskande sätt upptäcka och ge dem möjligheter att kunna reflektera över naturens årstidsskiftningar.

Innehåll

 Projekt

Startaktivitet: Några barn ville gå till en dunge och plocka de röda löven och vi bestämde att den dungen fick bli vår naturruta som vi ska följa under terminen. Den ligger nära vår förskola vilket gör den lättillgänglig. Vi dokumenterar det vi hittar i naturrutan genom att fotografera, undersöka med "ägget" och ta med löv hem till avdelningen.

Bakgrund: De frågar en del om när de fyller år, vilket gör att vi kommer in på samtal om årshjulet som hänger i vår matsal och naturens årstidskiftningar. Barnen leker mycket i löven på gården och i skogen genom att sopa, samla i högar, kasta i luften och använda som rekvisita i leken. De pratar mycket om löven, hur de ändrar färg, faller ner till marken och de leker med löven. Barnen har berättat för oss att de gärna vill pyssla med löven och använda dem till olika sorters skapande. De har även uppmärksammat att det ibland är frost och is ute på morgonen när de kommer tillförskolan vilket leder samtalen vidare till vintern. Vi upplever att barnen har ett intresse för naturens årstidsskiftningar.

Syfte: Vi vill ge vår barngrupp förutsättningar att på ett lekfullt och utforskande sätt upptäcka och ge dem möjligheter att kunna reflektera över naturens årstidsskiftningar.

 

 

Vad utmanar vi barnen i att utforska vidare? 

Vi utmanar barnen i att samtala, reflektera och utforska material som de hittar i naturen och undersöka hur det förändras under året.

Varför har vi gjort detta val?

För att vi på ett lustfyllt sätt vill få in flera läroplansmål i vår undervisning på förskolan

Vilket uttryckssätt använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättningar för lärandet?

Vi använder oss främst av skapande, matematik, språk, naturvetenskap, teknik, hållbar utveckling.

 

 

Dagordning för ......... reflektion.

Alla i arbetslaget ansvarar för att dagordningen följs och att det dokumenteras. Fördela tiden väl mellan punkterna. 
Reflektionerna utgår alltid ifrån Lpfö/18 samt vårt analysverktyg Processens röda tråd.

 En gång i veckan

 1. Följ upp projektet i pedagogiska planeringen (1-1/2 tim)

A)    Kolla igenom föregående veckas reflektions och observations protokoll

B)    Reflektera utifrån observationsprotokollet (bilder, filmer annan dokumentation)

C)    Veckan som kommer: fördela arbetsuppgifter utifrån projektet med hjälp av dokumentet Didaktiska val / Varje vecka

 1. Annat arbete utifrån behov exempelvis

A)    Hur stöttar vi individen och barngruppen?

B)    Hur arbetar vi med kommunikation och teckenspråk?

En gång i månaden

 1. Dokumentera i processens röda tråd med hjälp av Lpfö/18
 2. Använder er av dokumentet Reflektionsstruktur
 3. Trygghetsarbete; Gör aktivitetsplan i pappersform (finns på intranätet, Lillåns förskolor) och följ upp
 4. Unikum, Kolla över barnens individuella lärlogg, publicera inlägg 1-2 ggr/termin

Tilldela dagordningen till er avdelning. Kopiera sedan texten och klistra in under fliken reflektion och skriv där, gör så varje vecka.

Uppgifter

 • Observationsprotokoll

 • Didaktiska val

 • Reflektionsstruktur

Kopplingar till läroplanen

 • ett växande ansvar och intresse för hållbar utveckling och att aktivt delta i samhället.
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta,
  Lpfö 18
 • förståelse för samband i naturen och för naturens olika kretslopp samt för hur människor, natur och samhälle påverkar varandra,
  Lpfö 18
 • förståelse för naturvetenskap, kunskaper om växter och djur samt enkla kemiska processer och fysikaliska fenomen,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
 • förmåga att bygga, skapa och konstruera med hjälp av olika tekniker, material och redskap.
  Lpfö 18
 • förståelse för hur människors olika val i vardagen kan bidra till en hållbar utveckling,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: