Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kommunikation KO R.M

Skapad 2019-10-17 08:03 i Lingenäs grundsärskola Kristianstad
Grundsärskola F – 3 Kommunikation
Genom undervisningen i ämnet/ämnesområdet ska eleven ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att: Undervisningen inom ämnesområdet kommunikation ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap i att samspela med andra och en tilltro till sin förmåga att aktivt påverka sin situation. Eleverna ska ges förutsättningar att kommunicera i olika sammanhang och kunna uttrycka sig med tydliga avsikter i tal och andra kommunikationsformer. Därigenom ska undervisningen bidra til att eleverna utvecklar sitt språk och sin identitet. Vidare ska undervisningen stimulera elevens vilja att ta emot och tolka kommunikation. På så sätt ska eleven ges möjlighet att utveckla sin förmåga att lyssna, samtala och förstå.

Innehåll

Konkretisering

Undervisningen ska lära dig att:

Morgonlektion och Avslutningslektion - Eleven kan samspela med andra genom att prata om vilka som är i skolan under skoldagen.  Eleven får möjlighet att se en helhet över dagen och få ett samband mellan morgonen och avslutningen på dagen. Under dessa lektioner ges eleven förutsättningar för ökad delaktighet i sociala sammanhang och samspel med vuxen och klasskamrater.      

Bokstund - Läsa kapitelbok - Elevens val - Eleven ska ges möjlighet att lära sig och delta i att samspela, tala och samtala kring bokens innehåll och genom bokval fördjupa sig i de ämnesområden vi arbetar med. Under några tillfällen varje vecka får man in läsning, lyssnande under veckan. 

Måltider – Lunch och mellanmål - Vid måltider pratar vi om maten, vad vi äter, färg, smak, varmt/kallt, välja, be om mer, -Vill du ha mer? Eleven ges möjlighet att dagligen få upplevelsen och kommunikationen att samtala i olika sammanhang och miljöer. Under måltiden sker ett naturligt samspel.

Dator - Individuell undervisning vid dator och - eller Ipad där eleven erbjuds valsituationer och ges möjlighet att via alternativ kommunikation visa vad eleven väljer att vilja arbeta med i kombination med redan utarbetade program som t.ex Avaz. 

Fotokalender - Tillsammans med den vuxne arbetar man med att använda ord, begrepp, symboler och andra uttrycksformer för kommunikation. Samtalar om de olika aktiviteter vi gjort under dagen och miljöer vi vistas i. Vad man kan ha lärt sig i samband med den film man ser av dagens innehåll. Får en repetition av dagen.

 

Arbetssätt

I undervisningen kommer du att:

Morgonlektion och Avslutningslektion - När eleven kommer till skolan startar dagen med att alla elever och personal samlas i ett och samma rum för att ha en gemensam genomgång vilka som är här genom att visa foto och samtala kring dag, datum, väder, beskriva dagens aktiviteter och vad som ska hända. Pratar om vad vi ska arbeta med idag och avslutar med musiken: Morrning has Broken med Cat Steves. 

Under avslutningslektionen samtalar man om dagens olika aktiviteter, vad vi gjort och lärt. Varje morgon och avslutningslektion genomförs efter samma mall för att starta en tydlig start och avslut med ett igenkännande. Vill genom starten på dagen skapa förutsättningar att samspela med sina klasskamrater och oss vuxna, få ett igenkännande. 

Schema – bildkommunikation om vad som ska hända under skoldagen/fritidstiden. Eleven har ett bildschema för att få en överblick av dagen. Man ser symbolen/bilden på vad som ska hända och går till det rum/plats där aktiviteten ska utföras. När det är avslut får man ett transitkort som symboliserar att man ska gå till schemat för att se vad nästa aktivitet är som man ska göra. Vissa bilder följer med till den aktivitet man utför och ett schema med Först - Sedan är som en hjälp, om man behöver stöd på väg till / från schemat. 

Arbeta 1 -1 – Eleven arbetar ensam mitt emot en vuxen i 1-1 rummet med olika former av pedagogiskt material som handlar om att utföra en uppgift, träna koncentrationsförmågan, hitta vägar för att genomföra en uppgift, få vägledning att exempelvis lära sig lägga ett pussel, träna bokstäver, lägga lika på lika, räkna, antalsuppfattning träna färger, spela spel för att få in turtagning och regler för att sen göra det med andra skolkamrater.

Bokstund – Bok med ljud / Läsa kapitelbok - Elevens val – Den vuxne läser ur boken med inlevelse, lugn, reflektion och återkoppling av det som lästs genom frågor och påståenden eller bara repition. Texten kan förstärkas genom bilder och ljud. Boken kan vara relaterad till ett ämnesområde eller bara en bra en bok som fångar intresse. Valet är elevens tillsammans med vuxenstöd om så behövs eller i vissa sammanhang bara den vuxne. Ett steg i tillvägagångssättet att fånga intresset är att även gå till biblioteket för att göra sitt bokval. Denna aktivitet kan göras med med en annan klasskamrat eller självständigt. Genom läsning ska vi arbeta för att skapa delaktighet och spontanitet i bokläsandet. 

Måltider - Eleven äter i det första köket efter klassrummet tillsammans med sina klasskamrater. Eleven äter/smakar på den maträtt som erbjuds. Den vuxne samtalar kring maträtten genom att själv smaka och föra en dialog om det upplevs som starkt, surt, mild mat. Pratar om färger, konsistens och lukt. Lunchen är även ett tillfälle till ett socialt sammanhang där man fångar upp ett samspel med övriga kring bordet i köket på skolan. Målet är att skapa kommunikation i olika sammanhang och miljöer. 

Dator / Ipad - Individuell/eller tillsammans med klasskamrat sker undervisning vid dator och - eller Ipad där eleven erbjuds valsituationer och ges möjlighet att via alternativ kommunikation visa vad eleven väljer att vilja arbeta med i kombination med redan utarbetade program. Eleven söker information från olika källor och gör informationen levande. Tillsammans med den vuxne arbetar man med att använda ord, begrepp, symboler och andra uttrycksformer för kommunikation. Tittar på informationsfilmer t.ex på Youtube, musikfilmer, sagofilmer. Arbetar med kommunikationsprogrammet Avaz på sin Ipad där man få vägledning till kommunikation genom bild, ord, tal. 

Fotokalender - Eleven deltar i vad som hänt under dagen och samtalar kring bilder, filmer och upplevelser från sin egen erfarenhet och intresse. Detta görs efter lunchen i köket i klassrummet. Under processen tolkar personalen olika former av kommunikativa uttryck. Tillsammans med den vuxne arbetar man med att använda ord, begrepp, symboler och andra uttrycksformer för kommunikation. 

Kommunikation kommer in under så många fler ämnesområden eftersom det genomsyrar hela skoldagen från morgon till avslut genom samspel, samtal, tolkningar, förståelse av ord, begrepp, film och symboler. Man samtalar vad man gör, vad eleven får uppleva t.ex. vid av och påklädning, i naturen, i simbassängen, i musikaktiviteten, under slöjden, vid gymnastiken och vid dans. Vill genom kommunikation skapa delaktighet kring att hitta olika uttrycksformer, samspel, hitta och fördjupa sig i fakta.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • samspela med andra,
  KOM
 • tolka olika former av kommunikativa uttryck,
  KOM
 • söka information från olika källor, och
  KOM
 • använda ord, begrepp, symboler och andra uttryckssätt för kommunikation.
  KOM
 • Centralt innehåll
 • Grundläggande kommunikativa mönster och strukturer, turtagning, att initiera och avsluta samspel eller samtal.
  KOM  1-3
 • Kommunikation i olika sammanhang, till exempel under raster eller med digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Känslor, hur de kan uttryckas och tolkas.
  KOM  1-3
 • Kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Bok- och bildsamtal. Berättande texter och poetiska texter för barn: rim, ramsor, sånger, bilderböcker och sagor.
  KOM  1-3
 • Tolka kommunikativa uttryck, till exempel kroppsspråk, tecken eller tal.
  KOM  1-3
 • Ordbilder utifrån elevens erfarenhet och intresse.
  KOM  1-3
 • Information i vardagssituationer, till exempel scheman och symboler, såväl med som utan digitala verktyg.
  KOM  1-3
 • Ord, begrepp och symboler inom ämnesområdet kommunikation till exempel för att samspela med andra.
  KOM  1-3
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: