Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dingens aktionsforskningsfråga.

Skapad 2019-10-18 09:31 i Brudhammar Stenungsund
Förskola
Hur skapar vi goda lekrelationer för alla barn?

Innehåll

 

 

Innehåll

Vart ska vi! 

 Vi vill förändra innemiljön för att skapa goda lekmiljöer för alla barn utifrån drama, skapande samt dokumentation  som uppmuntrar till samtal.

Vi vill ge barnen verktyg in i leken genom att vara en närvarande pedagog. 

Förändra/förbättra:

Ge alla barn möjligheter att delta i det sociala samspelet och värna om goda samtal mellan barn-barn.

 

Aktionsforskningsfråga

Hur skapar vi goda lekrelationer för alla barn?

 
Vilket/vilka utvecklingsområden ska utvärderas

Det sociala samspelet barn emellan och leken i den fria leken i alla rum. Vi ger barnen verktyg att lösa konflikter verbalt så att leken kan fortskrida.

 

Hur gör vi?  

Process: Vi utgick ifrån en bok som vi märkte fängslade alla barn "Piraterna och regnbågsskatten" Läste och hade goda bokprat om båtar, djur i havet och pirater. Vi vill förändra innemiljön utefter barnens tankar. Dela upp i mindre grupper så att alla barn får möjlighet till talutrymme. Vi dramatiserar sagan tillsammans och figurerna i boken är återkommande genom att de ger oss olika uppdrag i språk, matematik och skapande. 

 

Kopplingar till läroplanen

 • öppenhet, respekt, solidaritet och ansvarstagande,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta hänsyn till och leva sig in i andra människors situation samt vilja att hjälpa andra,
  Lpfö 18
 • respekt och förståelse för alla människors lika värde och de mänskliga rättigheterna, och
  Lpfö 18
 • sin identitet och känna trygghet i den samt medvetenhet om rätten till sin kroppsliga och personliga integritet,
  Lpfö 18
 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • förmåga att använda och förstå begrepp, se samband och upptäcka nya sätt att förstå sin omvärld,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • får förutsättningar för att utvecklas, leka och lära och samtidigt stimuleras att använda hela sin förmåga,
  Lpfö 18
 • upplever att det är roligt och meningsfullt att lära sig nya saker,
  Lpfö 18
 • får nya utmaningar som stimulerar lusten att erövra nya erfarenheter och kunskaper,
  Lpfö 18
 • får goda förutsättningar att bygga upp tillitsfulla relationer och känna sig trygga i gruppen,
  Lpfö 18
 • intresse för och förmåga att uttrycka tankar och åsikter så att de kan påverka sin situation,
  Lpfö 18
 • förmåga att ta ansvar för sina egna handlingar och för miljön i förskolan, och
  Lpfö 18
 • förståelse för demokratiska principer och förmåga att samarbeta och fatta beslut i enlighet med dem.
  Lpfö 18
 • fantasi och föreställningsförmåga,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: