Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Svenska 1 - VT 2020

Skapad 2019-10-18 10:24 i Erikslundsgymnasiet Borlänge
Gymnasieskola Svenska
Eleverna ska ges möjlighet att bygga upp en tillit till sin egen språkförmåga och tillägna sig de språkliga redskap som krävs för vardags- och samhällsliv. De ska också ges möjlighet att utveckla sådana kunskaper om muntlig och skriftlig kommunikation som behövs i arbetslivet och för vidare studier. I detta ingår att använda digitala verktyg och medier för presentation, kommunikation, interaktion och samarbete när det gäller texter.

Innehåll

 I kursen svenska 1 ingår följande moment:

 • Referat och sammanställning av text
 • Läsa och skriva olika typer av texter
 • Hålla tal, genomföra muntliga diskussioner samt genomföra ett muntligt anförande med hjälp av presentationstekniskt hjälpmedel
 • Språksociologi
 • Skönlitteratur
 • Språkriktighet

 

 

Uppgifter

 • Miljöbeskrivning

 • Uppgift 1 - Skriv ett referat 1

 • Uppgift 2 - Skriv ett referat 2

 • Uppgift 3 - Skriv en insändare

 • Uppgift 4 - Håll ett argumenterande tal

 • Uppgift 5 (valbar) - Skriv en krönika

 • Uppgift 6 - här lämnar du in ditt talmanus

 • Referatprov

 • Prov i språksociologi

 • Avslutande uppgift i språksociologi för E-nivå

 • Avslutande uppgift om språksociologi och språkriktighet (om du vill nå högre än E)

 • Inlägg om språkbruk och identitet (om digi-exam krånglar)

 • Vecka 14 - dagboksskrivande

 • Textfrågor - de andras kalas

 • Ett självbiografiskt inlägg med referat

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • Förmåga att tala inför andra på ett sätt som är lämpligt i kommunikationssituationen samt att delta på ett konstruktivt sätt i förberedda samtal och diskussioner.
  Sve
 • Kunskaper om språkriktighet i text samt förmåga att utforma muntliga framställningar och texter som fungerar väl i sitt sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om den retoriska arbetsprocessen, dvs. att på ett strukturerat och metodiskt sätt planera och genomföra muntlig och skriftlig framställning som tar hänsyn till syfte, mottagare och kommunikationssituation i övrigt.
  Sve
 • Förmåga att läsa, arbeta med, reflektera över och kritiskt granska texter samt producera egna texter med utgångspunkt i det lästa.
  Sve
 • Kunskaper om centrala svenska och internationella skönlitterära verk och författarskap samt förmåga att sätta in dessa i ett sammanhang.
  Sve
 • Kunskaper om genrer samt berättartekniska och stilistiska drag, dels i skönlitteratur från olika tider, dels i film och andra medier.
  Sve
 • Kunskaper om det svenska språkets uppbyggnad.
  Sve
 • Kunskaper om språkförhållanden i Sverige och övriga Norden samt det svenska språkets ursprung. Förmåga att reflektera över olika former av språklig variation.
  Sve
 • Centralt innehåll
 • Muntlig framställning med fokus på mottagaranpassning. Faktorer som gör en muntlig presentation intressant och övertygande. Användning av såväl digitala som andra presentationstekniska hjälpmedel för att stödja och förbättra muntliga framställningar. Olika sätt att lyssna och ge respons som är anpassad till kommunikationssituationen.
  Sve  -
 • Skriftlig framställning av texter för kommunikation, lärande och reflektion. Språkriktighet, dvs. vilka språkliga egenskaper och textegenskaper i övrigt som en text bör ha för att fungera väl i sitt sammanhang. Användning av digitala verktyg för textbearbetning samt för respons på och samarbete när det gäller texter.
  Sve  -
 • Argumentationsteknik och skriftlig framställning av argumenterande text.
  Sve  -
 • Grunderna i den retoriska arbetsprocessen.
  Sve  -
 • Bearbetning, sammanfattning och kritisk granskning av text. Citat- och referatteknik. Grundläggande källkritik. Frågor om upphovsrätt och integritet vid digital publicering.
  Sve  -
 • Skönlitteratur, författad av såväl kvinnor som män, från olika tider och kulturer.
  Sve  -
 • Centrala motiv, berättarteknik och vanliga stildrag i fiktivt berättande, till exempel i skönlitteratur och teater samt i film och andra medier.
  Sve  -
 • Grundläggande språkliga begrepp som behövs för att på ett metodiskt och strukturerat sätt tala om och analysera språk och språklig variation samt diskutera språkriktighetsfrågor.
  Sve  -
 • Dialekter och språklig variation i talat och skrivet språk som hänger samman med till exempel ålder, kön och social bakgrund. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -
 • Språklig variation i talat och skrivet språk med tonvikt på hur språkvariationen hänger samman med till exempel geografisk och social bakgrund samt ålder och kön. Digitaliseringens inverkan på språk och språkbruk. Skillnader mellan formellt och informellt språkbruk samt attityder till olika former av språklig variation.
  Sve  -

Matriser

Sve
Kunskapskrav SVESVE01

Muntlig förmåga

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Eleven har deltagit i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Ännu ej uppnått kunskapskraven.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med viss säkerhet.
Eleven kan, i förberedda samtal och diskussioner, muntligt förmedla egna tankar och åsikter på ett nyanserat sätt samt genomföra muntlig framställning inför en grupp. Detta gör eleven med säkerhet.
Eleven har deltagit i muntlig framställningen. Ännu ej uppnått kunskapskraven.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig. Språket är till viss del anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande och begriplig, och dispositionen tydligt urskiljbar. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Den muntliga framställningen är sammanhängande, begriplig och väldisponerad. Språket är ledigt och anpassat till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven har deltagit men ännu ej uppnått kunskapskraven.
Eleven har viss åhörarkontakt.
Eleven har god åhörarkontakt.
Eleven har använt presentationstekniskt hjälpmedel. Ännu ej uppnått kunskapskraven
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel
Vidare kan eleven med viss säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder och tydliggör den muntliga framställningen.
Vidare kan eleven med säkerhet använda något presentationstekniskt hjälpmedel som stöder, tydliggör och är väl integrerat i den muntliga framställningen

Olika texttyper och kritiskt granskning av texter

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Eleven har skrivit argumenterande text Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva argumenterande text som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven har skrivit andra typer av texter Ännu ej uppnått kunskapskraven
Eleven kan skriva andra typer av texter som är sammanhängande och begripliga samt till viss del anpassade till syfte, mottagare och kommunikations-situation.
Eleven kan skriva andra typer av texter som är sammanhängande och begripliga samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven kan skriva andra typer av texter som är sammanhängande, begripliga och väldisponerade samt anpassade till syfte, mottagare och kommunikationssituation.
Eleven har skrivit texter men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande disposition.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Dispositionen i den skriftliga framställningen är tydligt urskiljbar.
Eleven har skrivit texter men ännu ej uppnått kunskapskraven gällande skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och delvis välformulerat.
Eleven kan i huvudsak följa skriftspråkets normer för språkriktighet, och språket är varierat och innehåller goda formuleringar.
Eleven har deltagit/genomfört sammanfattningar och referat. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som anknyter till det lästa samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter samt skriva egna texter som lyfter fram huvudtanken i det lästa och ger nya, relevanta perspektiv samt tillämpar grundläggande regler för citat- och referatteknik
Eleven har deltagit/genomfört sammanfattningar och källkritik. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra enkla sammanfattningar av texter. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter. I sitt arbete värderar och granskar eleven med viss säkerhet källor kritiskt.
Eleven kan läsa, reflektera över och göra sammanfattningar av texter. I sitt arbete värderar och granskar eleven med säkerhet källor kritiskt.

Skönlitterära texter

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Eleven har deltagit i läsning av skönlitterära verk och annat berättande. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven kan översiktligt återge innehållet i några centrala svenska och internationella skönlitterära verk och annat berättande. Eleven reflekterar också över innehåll och form med hjälp av några berättartekniska och stilistiska begrepp.
Eleven har deltagit i undervisning där vi arbetat med skönlitterära verk och diskuterat teman och motiv. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Dessutom kan eleven översiktligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Dessutom kan eleven utförligt redogöra för några samband mellan olika verk genom att ge exempel på gemensamma teman och motiv.
Eleven har deltagit i undervisning där vi arbetat med skönlitterära verk och reflekterat över texternas innehåll. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven återger någon iakttagelse och formulerar egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser och formulerar välgrundade egna tankar med utgångspunkt i berättandet.
Eleven återger några iakttagelser, formulerar välgrundade och nyanserade egna tankar med utgångspunkt i berättandet samt relaterar innehållet i berättandet på ett relevant sätt till allmänmänskliga förhållanden.

Språkhistoria, språksociologi språkliga variationer.

Påbörjad uppgift - ännu ej uppnått målen
E
C
A
Eleven har deltagit i undervisning där vi arbetat med språksociologi. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan göra enkla reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation.
Eleven kan göra välgrundade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation.
Eleven kan göra välgrundade och nyanserade reflektioner över hur språklig variation hänger samman med talare och kommunikationssituation.
Eleven har deltagit i undervisning där vi arbetat med språksociologi. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Eleven kan ge exempel på hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan exempel på och diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven kan ge exempel på och nyanserat diskutera hur språk och språkbruk kan markera avstånd och samhörighet.
Eleven har deltagit i undervisning där vi arbetat med språksociologi. Eleven visa ännu ej upp kunskaper motsvarande kursmomentets kunskapskrav.
Dessutom resonerar eleven översiktligt om attityder till någon form av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven översiktligt, utifrån några olika perspektiv, om attityder till några olika former av språklig variation.
Dessutom resonerar eleven utförligt, utifrån flera olika perspektiv, om attityder till flera olika former av språklig variation
Ny aspekt
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: