Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hur blir det rörelse?

Skapad 2019-10-18 10:27 i Frötuna förskola Norrtälje
Förskola
Syftet är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin kroppsuppfattning och att utforska sin egen roll och påverkan, hur vi använder vår kropp eller andra verktyg, för att samarbeta i grupp på förskolan.

Innehåll

 
Projektinriktat arbetssätt innebär att vi under en period arbetar med ett bestämt innehåll. Vi väljer projekt utifrån barnens funderingar, hypoteser, teorier och intressen. För oss är det viktigt att barnen får känna att deras tankar och teorier tas på allvar och det som de uttrycker är viktigt och intressant. Tillsammans med barnen söker vi svar på deras frågor. Det är utforskandet i sig som är viktiga, inte enbart svaret. Projekten kan därför inte planeras detaljerat utan det handlar snarare om att planera hur vi startar upp och vilka metoder vi använder för att veta hur vi ska gå vidare. Projekten kan genomföras med hela barngrupper eller en mindre grupp barn, de kan pågå i några veckor eller flera år.

 

MÅLOMRÅDE- Kroppsuppfattning och samarbete- ”hur blir det rörelse”?, barns inflytande och delaktighet.

Baserat på observationer har vi tagit fram ett övergripande mål från läroplanens avsnitt om Omsorg, Utveckling och Lärande som vi kommer att jobba med under hösten: 

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla kroppsuppfattning och samarbete.

 

Syfte: 

Syftet är att barnen ska få möjlighet att utveckla sin kroppsuppfattning både utifrån ett perspektiv om barnets eget välbefinnande och rörelseglädje. Barnen ska även få möjlighet att utforska sin egen roll och påverkan i varierade miljöer, hur vi använder vår kropp eller andra verktyg för att samarbeta i grupp på förskolan.

 

Arbetssätt:

Vi startar i små grupper. Vi kommer att arbeta utifrån ett medforskande arbetssätt och se vad barngruppens lekar för att kunna ta till vara barnens tankar, idéer och åsikter lyfts fram och på så sätt ökar deras delaktighet och inflytande. Vi gör planerade aktiviteter tillsammans i barngruppen där fokus ligger på samspel och rörelse och i detta använder vi oss av olika uttrycksformer så som lek, drama och bild. 

Vi kommer under terminens gång utvärdera och ta del barnens intressen för att forma fortgången av arbetet. Genom att arbeta projektinriktat strävar vi efter att uppnå förskolans prioriterade mål. Vi kommer utveckla våra lärmiljöer och använda oss av ERASMUS-projektet som förskolan deltar i, där en miljö i taget och utformar den tillsammans med barnen. 

 

Förskolans prioriterade mål:

Mål 1: Delaktighet och inflytande- Vårt mål är att barnen får ett reellt inflytande och delaktighet i lärmiljöer, undervisningen och över utbildningens innehåll.

Mål 2: Pedagogiska lärmiljöer- Vår pedagogiska lärmiljö inne och ute ska vara tillgänglig och lustfylld för att stödja barnens egna initiativ, deras kunskaper och att lära sig. 

Mål 3: Förskola och hem- Dokumentation i och användande av Unikum. Vi har som mål att vårdnadshavare upplever att de har delaktighet runt deras barns utveckling och lärande samt ha insyn i barnens utbildning på förskolan.

Kopplingar till läroplanen

 • förmåga att fungera enskilt och i grupp, samarbeta, hantera konflikter och förstå rättigheter och skyldigheter samt att ta ansvar för gemensamma regler,
  Lpfö 18
 • motorik, koordinationsförmåga och kroppsuppfattning samt förståelse för hur viktigt det är att ta hand om sin hälsa och sitt välbefinnande,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
 • förmåga att utforska, beskriva med olika uttrycksformer, ställa frågor om och samtala om naturvetenskap och teknik,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: