Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Verksamhetsplan Fagerhult och Älmhults förskolor

Skapad 2019-10-21 15:12 i ÄLMHULTS FÖRSKOLA Härryda
Förskola
Fagerhults och Älmhults underlag för systematiskt kvalitetsarbete.

Innehåll

Systematiskt kvalitetsarbete

18/19

Verksamhetsplan för förskollärare/arbetslag

Förskola: Fagerhult/Älmhult

Arbetslag:

Läsårets prioriterade satsning:

Arbetslaget ska

 

  • kontinuerligt och systematiskt dokumentera, följa upp och analysera varje barns utveckling och lärande samt utvärdera hur förskolan tillgodoser barnens möjligheter att utvecklas och lära i enlighet med läroplanens mål och intentioner,

  • använda olika former av dokumentation och utvärdering som ger kunskaper om förutsättningarna för barns utveckling och lärande i verksamheten samt gör det möjligt att följa barns förändrade kunnande inom olika målområden,

  • dokumentera, följa upp och analysera
    - kommunikation och samspel med och mellan barn, barns delaktighet och inflytande samt vid vilka tillfällen som barnen upplever verksamheten som intressant, meningsfull och rolig,
    - hur barns förmågor och kunnande kontinuerligt förändras inom målområdena i förhållande till de förutsättningar för utveckling och lärande som förskolan bidrar med,

 

Läsårets prioriterade satsning:

- Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde och respekten för vår gemensamma miljö. (skolverket 98, reviderad upplaga 2016) Hållbar konsumtion och produktion (Grön flagg)

 

Förskollärare/arbetslagets bild av nuläget/kartläggning (beskriv en nulägesanalys utifrån er reflektion)Strategier för måluppfyllelse (vilka stödprocesser och prioriterade satsningar finns)Reflektion (underlag vid reflektion)

(Två gånger per termin belyser förskollärare/arbetslag reflektionen i Pluttra. Arbetslaget lyfter fram relevanta aspekter till vårdnadshavare i Pluttra utifrån underlaget i verksamhetsplanen)

Vad tycker barnen är intressant/spännande och var ligger lusten att lära?

Vad är det barnen försöker förstå?

Hur utmanas barnen? Av varandra, av oss vuxna och av förskolans miljö?

Vad kan vi fånga upp i gruppen/hos individen för att föra utvecklingen vidare?

Vad behöver vi tillföra/ förändra? T.ex. i miljön, vårt förhållningssätt, material, uttrycksformer. Är det något vi måste läsa in oss på?

Få in barnens tankar om ögonblicken i reflektionen, vad berättar de?

På vilket sätt har vårt bemötande av barnens tankar gjort skillnad i vårt aktuella arbete?

Byt perspektiv på det du ser. Se på det som sker med olika fokus till exempel socialt samspel, genus, olika ämnesområden

Koppla till teoretiska perspektiv och forskning

Förändrad bild av nuläget

Hur förstår vi vår reflektion? Hur vet vi det vi vet? Hur går vi vidare utifrån ny bild av nuläget?

 

Kvalitetsdialog

Analys av reflektioner sker med varje arbetslag tillsammans med förskolechef/kvalitetssamordnare under oktober/mars/juni. Analysen fokuserar på förskolans verksamhetsplan och läroplanens intentioner inom matematik, naturvetenskap, språk samt teknik. Indikatorer på måluppfyllelse är utifrån barnperspektiv, barnets perspektiv samt pedagogperspektivet.

Dokumentation från kvalitetsdialoger skapar underlag för enheternas resultatrapport till UTK. Resultatrapport 3 ligger till grund för förskolans verksamhetsplan 18/19

Vi vet vad en förskola är men inte vad den kan bli…….

 

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: