👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Favorit matematik 4 A

Skapad 2019-10-27 18:54 i Bokenäs skola Uddevalla
Terminsplanering med utgångspunkt från Favorit Matematik åk 4
Grundskola 4 Matematik
Under hösten kommer vi arbeta med: - de fyra räknesätten - multiplikation - division - taluppfattning, statistik och algebra Detta gör vi med stöd av boken Favorit BAS & MERA matematik 4 A.

Innehåll

Beskrivning av arbetsområde

Genom undervisningen ska du ges förutsättningar att utveckla förtrogenhet med grundläggande matematiska begrepp och metoder och deras användbarhet.

Målet med undervisningen är att du utvecklar olika förmågor:

Problemlösningsförmåga

 • kunna lösa problem i elevnära situationer                                                                                                        
 • kunna använda olika strategier och metoder som passar problemet                                                                  
 • kunna se om ditt tal är rimligt                                                                                                                            
 • kunna använda alternativa lösningar på samma problem                                                                    

Begreppsförmåga                                                                                                            

 • kunna beskriva olika begrepp med matematiska uttrycksformer                                                                        
 • kunna växla mellan olika uttrycksformer och visa hur olika begrepp relaterar till varandra                    

Metodförmåga                                                                                                                                                       

 • kunna välja och använda matematiska metoder för att lösa rutinuppgifter                                                          
 • kunna använda miniräknare                                                                                                              

Kommunikationsförmåga  

 • kunna använda bilder, symboler, tabeller, grafer och andra matematiska uttrycksformer                                    
 • kunna redovisa, samtala, ställa frågor och bemöta matematiska argument                                                                                                             

Så här kommer vi att arbeta

Vi kommer att ha genomgångar, samt arbeta både individuellt och i grupp. Vi kommer att arbeta med matematikboken Favorit matematik 4A och Mera Favorit matematik 4A, problemlösningsuppgifter, extrablad, digitala verktyg, mm. Efter varje avslutat område gör vi en diagnos. 

Du kommer att få undervisning om:

 • De fyra räknesätten och prioriteringsregeln
 • I addition och subtraktion arbetar vi med talområdet 0-10 000
 • Multiplikation, tabellerna, uppställning, med 10 och 100 samt med en talsort i taget.
 • Division, delningsdivision, innehållsdivision, kort division, division med rest samt division med 1, 10, 100 och 1000
 • Taluppfattning
 • Statistik
 • Algebra
 • Negativa tal m.h.a termometern
 • Stapel- och linjediagram
 • Ekvationer
 • Programmering, stegvisa instruktioner och algoritm

 Detta ska bedömas :

Jag kommer att bedöma ditt arbete med de matematiska förmågorna under lektionerna i samtal med andra, ditt arbete i boken och på arbetsblad samt genom diagnoser och små tester.

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • formulera och lösa problem med hjälp av matematik samt värdera valda strategier och metoder,
  Ma
 • använda och analysera matematiska begrepp och samband mellan begrepp,
  Ma
 • välja och använda lämpliga matematiska metoder för att göra beräkningar och lösa rutinuppgifter,
  Ma
 • föra och följa matematiska resonemang, och
  Ma
 • använda matematikens uttrycksformer för att samtala om, argumentera och redogöra för frågeställningar, beräkningar och slutsatser.
  Ma
 • Centralt innehåll
 • Centrala metoder för beräkningar med naturliga tal och enkla tal i decimalform vid överslagsräkning, huvudräkning samt vid beräkningar med skriftliga metoder och digitala verktyg. Metodernas användning i olika situationer.
  Ma  4-6
 • Rimlighetsbedömning vid uppskattningar och beräkningar i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Enkla algebraiska uttryck och ekvationer i situationer som är relevanta för eleven.
  Ma  4-6
 • Metoder för enkel ekvationslösning.
  Ma  4-6
 • Tabeller och diagram för att beskriva resultat från undersökningar, såväl med som utan digitala verktyg. Tolkning av data i tabeller och diagram.
  Ma  4-6
 • Strategier för matematisk problemlösning i vardagliga situationer.
  Ma  4-6
 • Matematisk formulering av frågeställningar utifrån vardagliga situationer.
  Ma  4-6

Matriser

Ma
Matematik åk 4-6

Nivå 1
Nivå 2 E-nivå
Nivå 3
Begreppsförmåga
 • Ma
På väg mot godtagbara kunskaper
Använder matematiska begrepp i välkända sammanhang. Beskriver matematiska begrepp med ord, bild och symbol. Visar på samband mellan olika begrepp. -term + term = summa - term - term = differens - faktor * faktor = produkt - täljare/nämnare = Kvot - negativa tal - linjediagram - ekvation - samband mellan addition/subtraktion och multiplikation/division
Mer än godtagbara kunskaper
Problemlösningsförmåga
 • Ma
På väg mot godtagbara kunskaper
Tolkar och löser problem med stora tal i - addition - subtraktion - multiplikation - division - blandade räknesätt Beskriver tillvägagångssätt på ett godtagbart sätt. Bedömer rimligheten i ett resultat.
Mer än godtagbara kunskaper
Metodförmåga
 • Ma
På väg mot godtagbara kunskaper
Använder huvudräkning i addition, subtraktion, multiplikation och division. Använder skriftlig räknemetod och genomför på ett godtagbart sätt beräkningar med: - 5386+3986 - 4025-813 Använder skriftlig metod för att utföra multiplikation och division med natturliga tal.
Mer än godtagbara kunskaper
Kommunikationsförmåga
 • Ma
På väg mot godtagbara kunskaper
Beskriver sin lösningar på ett i huvudsak fungerande sätt både muntligt och skriftligt. Beskriver godtagbart sina lösningar med hjälp av olika uttrycksformer som bilder, ord och matematiska symboler i - addition, subtraktion - multiplikation, division - uppgifter med obekanta tal - uppgifter med programmering
Mer än godtagbara kunskaper
Resonemangsförmåga
 • Ma
På väg mot godtagbara kunskaper
Ställer och besvarar frågor som i huvudsak hör till ämnet matematik. Följer och för matematiska resonemang. Motiverar med godtagbara matematiska resonemang sina lösningar i: - addition och subtraktion - multiplikation och division - tabeller och diagram - uppgifter med obekanta tal
Mer än godtagbara kunskaper