Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema färg och form

Skapad 2019-10-28 09:11 i Kungshöjdens förskola Munkedal
Förskola
Vilka är de primära färgerna? Vad händer när vi blandar in nyanser? Vilka former finns i vår omgivning och närmiljö? Detta ska vi ta reda på tillsammans. Kom så går vi på upptäcktsfärd!

Innehåll

Kartläggning av barnens intressen

Barnen har visat stort intresse för färg och form på t.ex. pärlplattor där de gärna gör olika färger och mönster. De pratar om mönster på sina kläder, även i matsituationer hittar de färg och form bland de olika maträtterna.

Mål

Målet är att barnen ska få ökad kunskap inom matematik: färg och form samt tecken (TAKK).

Eget formulerat mål

Barnen är delaktiga genom att leta efter färg och form i deras vardag både i inne -och utemiljö. Barnen ska utveckla sitt ord -och begreppsförråd inom matematiken. Att barn och vuxna får ökad nyfikenhet och utveckla sin teckenkunskap.

Läroplanens mål

Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla: (LpFö-18)

"nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära" (sid. 12)

"fantasi och föreställningsförmåga" (sid. 12)

"förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans" (sid. 14)

"förståelse för rum, tid och form, och grundläggande egenskaper hos mängder, mönster, antal, ordning, tal, mätning och förändring, samt att resonera matematiskt om detta" (sid. 14)

"svenskt teckenspråk, om barnet har hörselnedsättning, är dövt eller av andra skäl har behov av teckenspråk" (sid. 14)

Barnens erfarenheter

Vi genomförde barnintervjuer med våra 2-5 åringar där vi kollade deras förkunskaper inom valt område. Då utgick vi från de fyra mest vanliga geometriska formerna: kvadrat, cirkel, rektangel och triangel. I intervjun ingick också åtta vanliga färger som barnen ofta stöter på.

Det vi kunde se var att inget av barnen kunde namnge rektangeln, däremot var cirkeln känd. Många av barnen använder fel begrepp så som fyrkant istället för kvadrat o.s.v. Det framkom också att många av de äldre barnen kunde nästan alla färger vi hade valt ut, medan de yngre kunde någon enstaka. Ett barn sa blå till alla färger vilket fick oss att fundera på om barnet egentligen kunde färgen.

Insatser - åtgärder för att nå målet

Några dagar i veckan delar vi barngruppen i två mindre grupper utefter deras olika utvecklingsnivåer. 

* Vi kommer använda oss av tecken för färg och form.

* Olika aktiviteter med formerna (både inne och ute).

* Mönster vid skapande av pärlplattor, halsband, armband m.m.

* Sånger, rim och ramsor.

* Spel, pussel och böcker.

* Blanda färger för att få fram nya färger och olika nyanser.

Hur målet ska utvärderas

Vi kommer att dokumentera samt jämföra barnintervjuerna från före och efter temat gång. Vi kommer också att följa barnens intresse och utveckling. Genom att publicera processen via unikum kommer vi att göra vårdnadshavarna delaktiga i barnens utveckling.

Teoretisk bakgrund

I Skolverket går det att läsa om Forskaren Alan Bishop där han lyfte fram i sitt arbete vikten av att jobba i förskolan med matematik och se på det ur ett lekfull perspektiv samt att synliggöra det i vardagliga situationer. Vidare menar han att det är väsentligt att pedagogerna använder korrekta matematiska begrepp tillsammans med förklaringar. På så vis får barnen ett matematiskt ordförråd redan från tidig ålder.

(Matematiska aktiviteter, http://larportalen.skolverket.se)

Dokumentation

Vi kommer att dokumentera arbetet med hjälp av vår Ipad, hänga barnens alster i hallen och på avdelningen. I unikum, både i barnets personliga lärlogg där de kan påverka vad de vill ha med sig. Viss dokumentation kommer finnas tillgänglig på Fjärilen gemensamma lärlogg.

Samverkan med vårdnadshavare

Information till vårdnadshavare kommer ske kontinuerligt genom unikum. Genom våra dagliga kontakter och utvecklingssamtal hoppas vi får tankar och reflektioner från vårdnadshavarna på de kunskaper som barnet har fått med sig under temats gång.

Uppgifter

Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: