👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Dansa en bok - ”Axel kör fast”

Skapad 2019-10-28 09:57 i Stömne förskola Hudiksvall
Dansa en bok. Vi samlas regelbundet i små grupper, lyssnar på musik, dansar och läser tillsammans en bok. Pedagogen läser en mening och barnen upprepar meningen. Vi samtalar om vad vi kan dansa, barnen kommer med förslag och vi skriver orden på ordkort. Barnen kommer med förslag på hur vi kan dansa de olika orden. Vi dansar de olika orden från boken tillsammans till musik.
Förskola
Vi dansar till musik, tillsammans läser vi boken "Axel kör fast", samtalar om innehållet, samlar ord och provar att dansa olika händelser och saker i boken. Barnen kommer med förslag.

Innehåll

Arbetsområde/tema/projekt: Dansa en bok, ”Axel kör fast”

Tidsperiod: ht-19

Förskolans namn: Stömne förskola

Grupp: Snickerboa 

Barnens ålder: 2 - 5

År och datum: oktober 2019

 

Vilket innehåll ska behandlas?

- Vi rör oss till musik.
- Vi funderar tillsammans över hur vi kan uttrycka innehållet i en berättelse i rörelse, dans?

- Bearbetar innehållet i boken "Axel kör fast", hur de hjälper varandra och samarbetar i boken och hur vi också kan hjälpas åt.

 

Vilka målområden i läroplanen berörs? 
- Förmåga att uttrycka sig och kommunicera genom drama, rörelse och dans

- Förmåga att uttrycka sig i skapande,  bild, ord, berättelse

- Utveckla ett nyanaserat talspråk och ordförråd

- Intresse för skriftspråk

- Normer och värden - allas lika värde, inkludering

- Delaktighet och inflytande

Vad vill vi ge barnen möjlighet att lära sig och utveckla?
Vilka förmågor vill vi stimulera utifrån läroplanens intentioner?


- Utveckla sin fantasi.

- Lyssna på musik och känna olika tempo, olika rytmer.
- Alla får utrymme att uttrycka sina önskningar med ord och med kroppen.

- Språklig medvetenhet.

- Samspela, lyssna på varandra, prova varandras idéer, medvetet turas om, leda och följa.

- Intresse för skriftspråk, det lästa och det egenproducerade, koppla ihop de skrivna orden med olika kroppsliga upplevelser av ordens betydelse.

Hur kommer arbetet att läggas upp? Hur tar vi reda på barnens behov, erfarenheter och förkunskaper? Hur görs barnen delaktiga? Vem är ansvarig?

- Många barn har visat intresse för boken ”Axel kör fast”

- Vi samlas regelbundet i små grupper, lyssnar på musik, dansar och läser tillsammans en bok. Pedagogen läser en mening och barnen upprepar meningen.

-Vi samtalar om vad vi kan dansa, barnen kommer med förslag på ord, vi pratar om ordens betydelse och vi skriver orden på ordkort.

-Barnen kommer med förslag på hur vi kan dansa de olika orden, vad betyder orden?

-Vi dansar de olika orden från boken tillsammans till musik.

-Tine har ansvar för de regelbundet återkommande dans tillfällena i små grupper.

 

Hur ska barnens lärande synliggöras för barnet, pedagogen och föräldrarna? Dokumentations- och utvärderingsmetoder?
- Temavägg där vi sätter upp ord och korta berättelser
- Veckodokumentation, foton och berättelser som delas med de andra barnen och föräldrar.

- Film som vi visar på föräldramöte.

- Följer upp dokumentationer på avdelningsplanering.

- Lärloggar

Planeringen upprättad av:

 Ulla Holmström och Kristina Hildingsson

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Stöddokument för reflektion och analys nedan (endast pedagoger)

Utvärderingsfrågor
1. Pedagogens insamling, spaltdokumentation
2. Arbetslagets veckoreflektion
3. Verksamhetens planering, nästa steg