Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Hållbar utveckling år 8

Skapad 2019-10-28 12:31 i Svanberga skola Norrtälje
Grundskola 7 – 9 Kemi Fysik
I detta arbetsområde kommer vi lära oss mer om magnetism, hur man kan skapa elektricitet, olika energiformer och hur man kan producera miljövänlig el. Vi kommer också lära oss mer om grundämnet kol och dess kretslopp i naturen. Vi kommer prata om olika typer av bränslen och vilka effekter de har på naturen. Fokus kommer bland annat att ligga på att vi ska förstå begreppet växthuseffekt, vad den beror på, vilka effekter den ger på vår natur, hur vi kan minska den för att försöka uppnå en bättre miljö!

Innehåll

Tidsperiod:

 • Vecka 45-8

Förmågor:

 • Du ska utveckla din förmåga att använda kunskaper i kemi och fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör miljö, hälsa och samhälle.
 • Du ska kunna genomföra systematiska undersökningar.
 • Du ska kunna använda kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband i naturen och samhället.

Övergripande mål:

 • Kan lära, utforska och arbeta både självständigt och tillsammans med andra och känna tillit till sin egen förmåga.
 • Tar ett personligt ansvar för sina studier och sin arbetsmiljö.
 • Successivt utövar ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet i skolan.

Vad ska jag lära mig?

Du ska:

Fysik

 • Veta hur magneter påverkar varandra samt veta hur ett magnetfält ser ut.
 • Veta hur man tillverkar en elektromagnet och vilka fördelar den har i jämförelse med en vanlig permanentmagnet samt vad den kan användas till.
 • Veta något om växelverkan mellan magnetism och elektricitet.
 • Veta i enkla drag hur en elmotor fungerar.
 • Veta vad som skiljer växelström från likström.
 • Veta hur en transformator är uppbyggd och vad den används till och göra beräkningar med värden på transformatorers olika lindningsvarv.
 • Veta hur elektricitet kan alstras.
 • Veta något om hur elkraft överförs från kraftverket till hemmet.
 • Veta vilka ämnen som är magnetiska.
 • Veta att när det går ström genom en ledare uppstår ett magnetfält runt ledaren.
 • Veta vad som påverkar magnetfältets styrka i en spole.
 • Veta hur ledare beter sig i ett magnetfält.
 • Veta vad som menas med begreppet induktion och vad som krävs för att alstra el genom induktion.
 • Veta hur man räknar ut effekt och energi från givna värden på spänning, ström och tid.
 • Veta vilka enheter effekt och energi har.
 • Veta hur man beräknar elkostnaden om man känner till effekten, tid och elpris.

Kemi

 • Känna till i vilka olika former kol kan förekomma samt kunna förklara kolets kretslopp.
 • Kunna ge exempel på några kolväten i gasform, flytande form och fast form.
 • Kunna ge exempel på fossila bränslen och biobränslen samt deras påverkan på växthuseffekten.
 • Kunna beskriva växthuseffekten, orsaker, konsekvenser samt åtgärder.
 • Kunna förklara hur en alkohol är uppbyggd samt ge exempel på några och dess användningsområden.
 • Känna till några organiska syror.
 • Känna till hur estrar bildas och vad de används till.
 • Kunna förklara hur de tio första kolvätena är uppbyggda (molekylformel + strukturformel)
 • Kunna utläsa information ur en strukturformel.
 • Kunna förklara skillnaden på mättade och omättade kolväten samt deras användningsområden.
 • veta vad som bildas då kolväten brinner i luft.
 • Kunna tillämpa dina kunskaper om fossila bränslen och förnybara energikällor.

Hur ska jag visa det?

 • Du deltar aktivt i undervisningen samt deltar samtal och diskussioner.
 • Du genomför de laborationer som ska göras och dokumenterar dessa.
 • Du besvarar de arbetsuppgifter som ska göras och lämnar in dem.
 • Du genomför de kunskapskontroller som sker under arbetsområdet.

Hur kan vi arbeta för att komma dit?

 

 • Laborationer och dokumentationer av dem.
 • Förklarande filmer.
 • Arbete med arbetsuppgifter till området.
 • Diskussioner om centrala ord och begrepp samt etiska ställningstaganden.
 • Arbete i digilär.

Uppgifter

 • Laborationsrapport - Vad bildas när kolväten brinner?

 • Olika energikällor

 • Olika energikällor

 • Uppgifter inom området ellära

 • Grafen

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda kunskaper i fysik för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle,
  Fy
 • genomföra systematiska undersökningar i fysik, och
  Fy
 • använda fysikens begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara fysikaliska samband i naturen och samhället.
  Fy
 • använda kunskaper i kemi för att granska information, kommunicera och ta ställning i frågor som rör energi, miljö, hälsa och samhälle,
  Ke
 • genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
  Ke
 • använda kemins begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara kemiska samband i samhället, naturen och inuti människan.
  Ke
 • Centralt innehåll
 • Energins flöde från solen genom naturen och samhället. Några sätt att lagra energi. Olika energislags energikvalitet samt deras för- och nackdelar för miljön.
  Fy  7-9
 • Elproduktion, eldistribution och elanvändning i samhället.
  Fy  7-9
 • Försörjning och användning av energi historiskt och i nutid samt tänkbara möjligheter och begränsningar i framtiden.
  Fy  7-9
 • Sambanden mellan spänning, ström, resistans och effekt i elektriska kretsar och hur de används i vardagliga sammanhang.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan elektricitet och magnetism och hur detta kan utnyttjas i vardaglig elektrisk utrustning.
  Fy  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom fysikområdet och hur de har formats av och format världsbilder. Upptäckternas betydelse för teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Fy  7-9
 • Systematiska undersökningar och hur simuleringar kan användas som stöd vid modellering. Formulering av enkla frågeställningar, planering, utförande och utvärdering.
  Fy  7-9
 • Sambandet mellan fysikaliska undersökningar och utvecklingen av begrepp, modeller och teorier.
  Fy  7-9
 • Dokumentation av undersökningar med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter, såväl med som utan digitala verktyg.
  Fy  7-9
 • Källkritisk granskning av information och argument som eleven möter i olika källor och samhällsdiskussioner med koppling till fysik, såväl i digitala som i andra medier.
  Fy  7-9
 • Kolatomens egenskaper och funktion som byggsten i alla levande organismer. Kolatomens kretslopp.
  Ke  7-9
 • Fotosyntes och förbränning samt energiomvandlingar i dessa reaktioner.
  Ke  7-9
 • Människans användning av energi- och naturresurser lokalt och globalt samt vad det innebär för en hållbar utveckling.
  Ke  7-9
 • Historiska och nutida upptäckter inom kemiområdet och deras betydelse för världsbild, teknik, miljö, samhälle och människors levnadsvillkor.
  Ke  7-9

Matriser

Fy Ke
LPP Hållbar utveckling år 8

Underlag för bedömning saknas
Ännu ej uppnått
Grundläggande kunskaper
Utvecklade kunskaper
Avancerade kunskaper
Granska information, kommunicera och ta ställning
Du kan samtala om och diskutera frågor som rör energi, teknik, miljö och samhälle och skiljer då fakta från värderingar och formulerar ställningstaganden med enkla motiveringar samt beskriver några tänkbara konsekvenser. I diskussionerna ställer eleven frågor och framför och bemöter åsikter och argument på ett sätt som till viss del för diskussionerna framåt.
Du kan diskutera energi, miljö, teknik och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett utvecklat sätt. Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt på ett bra sätt
Du kan diskutera energi, miljö, teknik och samhälle. Du skiljer på fakta och åsikter och motiverar dina åsikter på ett välutvecklat sätt. Du kan ställa frågor, säga vad du tycker och lyssna på vad andra tycker så att diskussionerna går framåt på ett mycket bra sätt
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för enkla och till viss del underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om informationens och källornas trovärdighet och relevans.
Du kan använda informationen på ett i huvudsak fungerande sätt i diskussioner och för att skapa enkla texter och andra framställningar med viss anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett relativt väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa utvecklade texter och andra framställningar med relativt god anpassning till syfte och målgrupp.
Du kan använda informationen på ett väl fungerande sätt i diskussioner och för att skapa välutvecklade texter och andra framställningar med god anpassning till syfte och målgrupp.
Genomföra systematiska undersökningar
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även bidra till att formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det efter någon bearbetning går att arbeta systematiskt utifrån.
Du kan genomföra undersökningar utifrån givna planeringar och även formulera enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och i huvudsak fungerande sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert och ändamålsenligt sätt.
I undersökningarna använder du utrustning på ett säkert, ändamålsenligt och effektivt sätt.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då enkla slutsatser med viss koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då utvecklade slutsatser med relativt god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Du kan jämföra resultaten med frågeställningarna och drar då välutvecklade slutsatser med god koppling till fysikaliska modeller och teorier.
Dessutom gör du enkla dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör du utvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Dessutom gör eleven välutvecklade dokumentationer av undersökningarna med tabeller, diagram, bilder och skriftliga rapporter.
Använda begrepp, modeller och teorier för att beskriva och förklara samband
Du har grundläggande kunskaper om energi och materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska och fysikaliska sammanhang och visar det genom att ge exempel och beskriva dessa med viss användning av kemins och fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om energi, materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska och fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Eleven har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska och fysikaliska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av fysikens begrepp, modeller och teorier.
Du kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på enkelt identifierbara fysikaliska samband.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på förhållandevis komplexa fysikaliska samband.
kan föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang där företeelser i vardagslivet och samhället kopplas ihop med elektricitet och visar då på komplexa fysikaliska samband.
Du använder kemiska och fysikaliska modeller på ett i huvudsak fungerande sätt för att beskriva och ge exempel på t.ex. partiklar.
Du använder kemiska och fysikaliska modeller på ett relativt väl fungerande sätt för att förklara och visa på samband kring t.ex. partiklar.
Du använder kemiska och fysikaliska modeller på ett väl fungerande sätt för att förklara och generalisera kring t.ex. partiklar.
Dessutom för du enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för du utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människa och teknik påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: