Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Språk, kommunikation och främjande hållbara positiva relationer

Skapad 2019-10-28 16:16 i Vävaren Mariestad
Förskola
Vi vill tillsammans skapa möjlighet till språkbad och kommunikation utifrån allas egna förutsättningar och behov. Genom att erbjuda och utveckla strategier vid förhandling, problemlösning och konflikthantering arbetar vi med normer och värden för att få en bra gruppsammanhållning och positivt klimat. Vår barngrupp kommer under våren 2020 att bestå av barn mellan 2-5 år. Kommunikationen utgår från barnens intressen, vi språkbadar med barnen och tar hjälp av tecken i dialogen. Genom trygghet och glädje utvecklas vi, upptäcker, utforskar och skaffar oss nya erfarenheter tillsammans.

Innehåll

Nuläge: 

Vi är många i gruppen och det är viktigt att kunna visa hänsyn och lyssna på varandra. Vi arbetar ständigt med hur vi bemöter, är och pratar med varandra.

Nuläge våren 2020:

Vi utgår ifrån vår beprövade erfarenhet och tankar vi fått när vi läst Martina Lundströms bok Det synliga barnet. Vi tror på tryggheten som rutinerna inger, därmed säger vi inte att vi är rädda för att förändra och förnya. Vi är lyhörda för barnens önskemål och erfarenheter, att tillsammans med barnen utveckla och upptäcka nya saker är något vi verkligen brinner för såväl inne som ute. 

Vi känner att vi är flexibla och spontana inför det oväntade som sker på förskolan i vår utbildning.

Syfte:

Vi vill att barnen ska utveckla respekt, visa hänsyn och empati till varandra. Vi vill att barnen ska lära sig ett demokratiskt arbetssätt, att de får känna att alla har lika stort värde och att allas talan är betydelsefull. 

Som Christian Eidervald/Ingrid Engdahl skriver att "omsorg handlar om att ta ansvar för andra, det ingår att uppmuntra och stödja barnens omsorgsfulla intoning i relation till varandra." 

Vi kommer att arbeta med språk och kommunikation  för att stimulera och utveckla barnens talspråk och ordförråd. Vi vill skapa miljöer som ger möjlighet till förutsättning till språkbad och kommunikation. Vi vill ta till vara barnens nyfikenhet och intresse för att språk och kommunikation ska kunna utvecklas på olika sätt i många situationer under hela dagen. Vi vill tillsammans med barnen skapa miljöer som är meningsfulla och lärorika. 

Syfte våren 2020:

Under våren 2020 ska vi lära känna en ny barngrupp och ett nytt arbetslag. Vi fokuserar på anknytning, trygghet och omsorg. Vi inkluderar och informerar vårdnadshavarna om vår utbildning, lär känna varandra och skapar förutsättningar för en rak och god relation.

Genom trygghet skapar vi förutsättningar för kommunikation. Vi använder oss av olika tekniker såsom, TAKK, sagor, imitation, musik och sång. Vi lägger stor vikt vid att vi ska trivas, ha roligt, busa och vara medforskare och uppleva tillsammans med barnen. 

 

Mål: 

 Vi vill ge barnen strategier i hur de kan bemöta varandra på ett positivt sätt och att finnas som stöd i att tolka sina känslor.

Vart ska vi?

Vi vill vidareutveckla kommunikation, matematik och inflytande genom att använda oss av material som vi redan har i vår utbildning.

Språket är det redskap med vilket individer kan låna insikter, färdigheter och kunskap av andra. (Säljö, 2005, s 81)

 

Genom språken skapas förbindelser mellan människor och i varje förbindelse äger lärande rum. (Lundström 2016 s. 45)

Genomförande:

 • Vi bemöter, bekräftar och berömmer genom att förstärka positiva handlingar
 • Vi finns där barnen är, lyhörda
 • Vi sitter ner och är närvarande i leken
 • Vi stöttar barnen att på egen hand lösa konflikter på ett bra sätt 
 • Vi öppnar upp för nya relationer och har ett syfte med det
 • Vi har rollspel vid samlingar
 • Vi läser böcker om känslor och relationer
 • Samarbetsövningar
 • Berätta och lyssna på varandra, respektera den som pratar genom att inte avbryta
 • Vi hjälper barnen att tolka de situationer som uppstår och stöttar upp i kommunikationen
 • Ge tid vid möten och ge relevant och tydlig information.
 • Rutiner för struktur och trygghet.
 • Delge information inom arbetslaget.

 Språket jobbar vi med genom:

 • läsa böcker
 • sagor
 • ramsor
 • sånger
 • språkpåsar
 • TAKK
 • skriftspråket med bokstäver som finns i vår miljö
 • skapa miljöer och aktiviteter för att få en fortsatt språkutveckling

 

 

Följande frågor kommer vi att reflektera över i våra veckoreflektioner

Vad fångar barnens intresse?

Vilket lärande ser vi?

Hur går vi vidare?

Slutanalys 2019/2020:

Dessa stödfrågor och rubriker ska användas i ert analysarbete på avdelningen. Kopiera ner frågorna och rubrikerna till er reflektions- och analysdel här nedanför. Har man fler än ett mål, så får man skriva en slutanalys/mål. När slutanalysen är klar för respektive mål så kopieras den in i en lärlogg som kopplas till rätt respektive mål/planering som ligger i förskolans lärarrum. 

Målformulering:

Resultat: 

Har vi nått målet? (Ja, nej, delvis)

Analys:

Hur uppnåddes målet?

Varför blev det som det blev?

Vilka val har vi gjort och varför?

Kan vi identifiera några mönster? Likheter/Skillnader

Framgångsfaktorer, vad tar vi med oss? 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • nyfikenhet, kreativitet och lust att leka och lära,
  Lpfö 18
 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • förmåga att lyssna på och reflektera över andras uppfattningar samt att reflektera och ge uttryck för egna uppfattningar,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: