👋🏼Vi håller på att göra om Skolbanken med nytt gränssnitt och nya förbättrade funktioner! Ta en smygtitt på Nya Skolbanken här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Årskurs 6, HT 2019: NO: Människokroppen

Skapad 2019-10-29 09:38 i Byskolan Lunds för- och grundskolor
Grundskola 6 Biologi
Ett arbete kring människokroppen. Vi kommer nu att fokusera på hjärtat, blodet, lungorna, andningen, sjukdomar, pubertet och fortplantning.

Innehåll

Syfte/n för arbetsområde eller ämnet

Undervisningen syftar till att eleven utvecklar kunskaper om biologiska sammanhang och nyfikenhet på och intresse för att veta mer om sig själva och naturen. Vidare ska undervisningen ge eleverna förutsättningar att söka svar på frågor med hjälp av både systematiska undersökningar och olika typer av källor. På så sätt ska undervisningen bidra till att eleverna utvecklar ett kritiskt tänkande kring sina egna resultat, andras argument och olika informationskällor.

Undervisningens innehåll: Vad?

Biologi:

- Människans organsystem. Organens namn, utseende, placering, funktion och samverkan.
- Människans pubertet, sexualitet och reproduktion samt frågor om identitet, jämställdhet, relationer, kärlek och ansvar.
- Hur den psykiska och fysiska hälsan påverkas av sömn, kost, motion, sociala relationer och beroendeframkallande medel. Några vanliga sjukdomar och hur de kan förebyggas och behandlas.
- Dokumentation av enkla undersökningar med tabeller, bilder och enkla skriftliga rapporter.
- Tolkning och granskning av information med koppling till biologi, till exempel i faktatexter och tidningsartiklar.
- Några historiska och nutida upptäckter inom biologiområdet och deras betydelse för människans levnadsvillkor och syn på naturen. 

Undervisningens innehåll: Hur?

Genomförande och elevinflytande:
-
Gemensamma klassrumsdiskussioner utifrån fakta- och arbetshäftet, faktaböcker, filmer, internetsidor, tidningar mm.
- Eleverna arbetar enskilt eller i mindre grupper med praktiska och teoretiska uppgifter.
- I uppstarten av arbetet får eleverna med sina frågor vara med och påverka inriktningen av arbetet.
- I gruppuppgifter får de också möjlighet att fördjupa sina kunskaper inom de områden de själva är mest intresserade av.

Kunskapskrav efter avslutat arbete (för år 6)
- Eleven kan på ett grundläggande sätt förklara uppbyggnad, placering och funktion av hjärtat och lungorna samt hur dessa samverkar.
- Eleven kan samtala om och diskutera enkla frågor som rör sjukdomar, pubertet och reproduktion (fortplantning).

- Eleven kan ge exempel på några historiska upptäckter inom området människokroppen/mediciner.
- Eleven kan söka information och använder då olika källor och kan ta ställning till informationens och källornas användbarhet och trovärdighet.
- Eleven kan genomföra enkla undersökningar/experiment.
- Eleven kan dokumentera dessa undersökningar genom att först ställa en hypotes, sedan genomföra undersökningen och därefter dra vissa slutsatser.

Bedömning

Bedömning:
Bedömning sker genom:
- samtal
- diskussioner i grupp
- teoretiska och laborativa arbetsuppgifter
- redovisningar av fördjupande arbete
- enskilt prov

Dokumentation/Utvärdering:
Elevernas arbete dokumenteras
- i deras fakta- och arbetshäfte
- i övriga elevuppgifter
- med digitala redskap

Utvärdering sker delvis löpande under arbetets gång men även efter avslutat temaarbete.

 

Matriser

Bi
Människokroppen (År 6, HT 2019)

I ____________________________ underbyggda resonemang om hälsa, sjukdom och pubertet kan eleven relatera till några samband i människokroppen.

(E: Enkla och till viss del. C: Utvecklade och relativt väl. A: Välutvecklade och väl.
E
C
A
Vilka delar består blodet av?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Kan namnge två av de fyra delarna.
Kan namnge tre av de fyra delarna
Röda blodkroppar, vita blodkroppar, blodplättar och blodplasma.
Vad har de röda blodkropparna för funktion?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Röda blodkroppar - transporterar syre, koldioxid och näring.
E + lite av A-nivå.
Kunna begreppet hemoglobin - ger färg, syre och koldioxid fastnar där, innehåller järn som kroppen behöver.
Vad har de vita blodkropparna för funktion?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Är kroppens försvar.
E + lite av A-nivå.
Antikroppar fångar in och angriper virus och bakterier.
Vad har blodplättar för funktion?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Läker sår.
E + lite av A-nivå.
Blodet koagulerar, levrar sig. Tunna trådar som ett nät över såret - sårskorpa.
Vad har blodplasma för funktion?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Ger blodet dess konsistens.
E + lite av A-nivå.
Hälften av blodet är blodplasma. All näring till cellerna transporteras i blodplasman. Består till 90% av vatten.
Vilka olika typer av blodkärl har vi? Vilken funktion har de olika kärlen?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Blodkärl - Allt blod finns i blodkärl med det finns som sagt olika sorters kärl i olika storlekar.
E + lite av A-nivå.
Aorta (stora kroppspulsådern). Artärer (syrerikt till hjärtat). Vener (syrefattigt till hjärtat). Kapillärer - de minsta blodkärlen (utbytet av syre och koldioxid).
Hur är hjärtat uppbyggt? Vad heter hjärtats olika delar?
Ej bedömd
Ej godtagbara
En pump. En muskel.
E + lite av A-nivå.
Två förmak, två kammare, klaffar, blodkärl till/från lungorna och till/från kroppen.
Hur går lilla- och stora blodomloppet? Vad händer på de olika ställena i blodomloppet?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Lilla blodomloppet: hjärta - lungor - hjärta. Stora blodomloppet: hjärta - kropp - hjärta
Kan redogöra för ett av blodomloppens syre/koldioxid-byten korrekt.
Kunna var bytet från syre till koldioxid sker. Kunna var bytet från koldioxid till syre sker. Dvs kunna både lilla- och stora blodomloppets byten.
Hur är luftens väg vid ett andetag?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Mun/näsa - luftstrupe - lungor.
Mun/näsa - luftstrupe - luftrör - lungor - lungblåsor.
Mun/näsa - svalg - struphuvud - luftstrupe - luftrör/bronker/bronkioler - lungblåsor/alveoler.
Vad händer på de olika ställena under luftens färd i andetaget?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Mun/näsa - luften blir varmare, flimmerhår tar bort smuts. Luftstrupe - flimmerhår tar bort smuts/luftföroreningar. Lungor - där sker bytet koldioxid och syre.
Förklarar en del av det som står på A-nivå.
Mun/näsa - luften blir varmare för att..., flimmerhår tar bort smuts. Luftstrupe - flimmerhår tar bort smuts/luftföroreningar. Lungor - beskriver med alveoler, kapillärer, syresättning, koldioxidbytet, cellandning.
Hur går andningen till?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Kan förklara på ett enkelt sätt
E + lite av A-nivå.
Kunna förklara det mha begreppen diafragma, mellangärdet, bröstkorgen och att luften pressas ut.
Hur orsakar bakterier och virus sjukdomar?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Veta att man nästan aldrig blir sjuk i samma infektion två gånger.
E + lite av A-nivå.
Veta att feber är ett tecken på att kroppens försvar börjat att arbeta mot virus/bakterier. Kroppstemperaturen blir högre. Virus/bakterier förökas sämre vid högre temperaturer.
Hur skyddar man sig bäst mot bakterier/virus?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Kunna en av sakerna på A-nivå.
Kunna två av sakerna på A-nivå.
Veta att det är bäst att hosta/nysa i armvecket, tvätta händerna ofta och att stanna hemma om man är sjuk.
Vad är feber? Varför får kroppen ibland feber?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Varm i kroppen. Kroppens försvar arbetar.
E + lite av A-nivå.
Veta att feber är ett tecken på att kroppens försvar börjat att arbeta mot virus/bakterier. Kroppstemperaturen blir högre. Virus/bakterier förökas sämre vid högre temperaturer.
Vad händer med tjejer resp killar i puberteten?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Kunna några av sakerna på A-nivå.
Kunna merparten av sakerna på A-nivå.
Brösten växer, könshår, mens, målbrottet, humörsvängningar, mer svett, finnar.
Hur fungerar tjejers/kvinnors menstruation?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Blödningar ur slidan varje månad.
E + en del av sakerna på A-nivå.
Kunna beskriva förloppet: ägg mognar i äggstockarna var fjärde vecka, vidare i äggledarna, livmodern, ej befruktat ägg = slemhinnan i livmodern stöts ut. Mens 3-5 dagar, ge exemepel på olika mensskydd.
På vilka olika sätt kan en befruktning ske?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Kunna en av sakerna på A-nivå.
Kunna två av sakerna på A-nivå.
Samlag, inseminering, provrörsbefruktning.
Vad är skillnaden mellan enäggs- och tvåäggstvillingar?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Ursprungligen från ett- respektive två ägg.
E + en del av sakerna på A-nivå.
Enäggstvillingar: Befruktat ägg delar sig, två foster växer, samma kön, mycket lika varandra. Tvåäggstvillingar: Två ägg släpps samtidigt och blir befruktade, kan vara olika kön, syskonlika.

Eleven kan söka naturvetenskaplig information och använder då olika källor och för ___________ resonemang om informationens och källornas användbarhet.

(E: Enkla. C: Utvecklade. A: Välutvecklade)
E
C
A
Kan du söka och använda information från olika källor? Kan du resonera om källornas trovärdighet?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Hittar fakta från olika källor. Resonerar på ett enkelt sätt om källornas trovärdighet.
Hittar fakta från olika källor. Resonerar på ett utvecklat sätt om källornas trovärdighet.
Hittar fakta från olika källor. Resonerar på ett välutvecklat sätt om källornas trovärdighet.

Eleven kan använda informationen i diskussioner och för att skapa texter och andra framställningar med ____________________ anpassning till sammanhanget.

(E: Viss. C: Relativt god. A: God.)
E
C
A
Kan du använda informationen du hittat och presentera relevanta fakta på att bra sätt för dina klasskamrater?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Presenterar faktan på ett enkelt och korrekt sätt.
E + lite av A-nivå
Presenterar faktan på tydligt och utvecklat sätt.

Eleven kan genomföra enkla undersökningar utifrån givna planeringar och_____________ enkla frågeställningar och planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån.

(E: Bidra till att formulera. C: Formulera. A: Formulera.)
E
C
A
Laborationer: "Puls" och "vitalkapacitet": Kunde du genomföra laborationerna på egen hand utifrån anvisningarna? Kunde du efteråt ställa bra och relevanta frågor angående laborationen?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Följer laborationsplaneringen.
E + lite av A-nivå.
Följer laborationsplaneringen, utför den helt korrekt, ställer relevanta följdfrågor.

I arbetet använder eleven utrustning på ett säkert och _________________________________________ sätt.

(E: I huvudsak fungerande. C: Ändamålsenligt. A: Ändamålsenligt och effektivt.)
E
C
A
Laborationer: "Puls" och "vitalkapacitet": Använde du utrustningen (klocka, vattenhinkar, mätinstrument mm) på ett bra sätt?
Ej godtagbara.
Ej bedömd.
Använder utrustningen på ett sätt som oftast fungerade bra.
Använder utrustningen på ett sätt som fungerade bra.
Använder utrustningen på ett korrekt och effektivt sätt hela tiden.

Eleven kan jämföra sina och andras resultat och för då ________ resonemang om likheter och skillnader och vad de kan bero på samt ________________ som kan förbättra undersökningen.

(E: Enkla.... Bidrar till att ge förslag. C: Utvecklade.... Ger förslag som efter någon bearbetning. A: Välutvecklade..... Ger förslag.)
E
C
A
Laborationer: "Puls" och "vitalkapacitet": Kan du jämföra resultaten från dina laborationer med andras resultat och då se likheter och skillnader? Ger du förslag på hur man kan förbättra undersökningen?
Ej godtagbara.
Ej bedömd.
Ger enkla förslag på likheter och skillnader. Är med i diskussioner kring sätt att förbättra undersökningen.
E + lite av A-nivå.
Ger välutvecklade förslag på likheter och skillnader. Ger förslag på sätt att förbättra undersökningen.

Eleven gör __________ dokumentationer av sina undersökningar i text och bild.

(E: Enkla. C: Utvecklade. A: Välutvecklade.)
E
C
A
Gör du bra redovisningar och skisser när du har gjort en undersökning eller laboration?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Skriver ner sina resultat
E + lite av A-nivå
Ställer hypotes, skriver ner resultat, gör korrekt analys.

Eleven kan berätta om några naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor.

(E: Kan berätta lite. C: Kan berätta en del. A: Kan berätta mycket.)
E
C
A
Vet du vem som upptäckte penicillinet ? Vet du vem som uppfann röntgenapparaten ? Vet du vad detta har betytt för människans utveckling och levnadssätt ?
Ej bedömd
Ej godtagbara
Kan berätta lite
Kan berätta en del
Kan berätta mycket