Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Kemi åk 9 - Joner, syror och baser

Skapad 2019-10-29 09:42 i Forssaklackskolan Borlänge
Grundskola 7 – 9 Kemi
Vad är en jon? Varför finns inte så många rena grundämnen i naturen? Hur kan man behandla magsyra? Det här och mycket mer kommer du att ha koll på efter detta område. I slutet av varje vecka görs ett deltest där du kan visa din kunskap. I slutet av området görs en laboration där både rapport och genomförande bedöms.

Innehåll

V. 47 - Repetition grundkemi

- Atomer, molekyler, kemiska föreningar

- Kemiska reaktioner, förbränning och fysikalisk förändring

- Periodiska systemet, metaller

 

Studi:

https://app.studi.se/l/allt-bestaar-av-atomer?subject=64335

https://app.studi.se/l/atomens-delar?subject=64335

https://app.studi.se/l/atomnummer-masstal-och-isotoper

https://app.studi.se/l/atomer-kan-sitta-ihop

https://app.studi.se/l/kemisk-och-fysikalisk-foeraendring

https://app.studi.se/l/kemiska-reaktioner-introduktion

https://app.studi.se/l/kemiska-reaktioner-reaktionsformler

https://app.studi.se/l/eld

https://app.studi.se/l/saa-skriver-du-kemi

 

Begreppa i ILT - Inläsningstjänst:

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/kemi/kemin-i-naturen/partikelmodellen-faser-och-spridning/atomens-uppbyggnad

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/kemi/kemin-i-naturen/partikelmodellen-faser-och-spridning/fast-flytande-och-gasform2

 

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/kemi/kemin-i-naturen/foreningar-molekyler-och-reaktioner/kemisk-reaktion-och-forbranning

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/kemi/kemin-i-naturen/foreningar-molekyler-och-reaktioner/reaktionsformler

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/kemi/kemin-i-naturen/foreningar-molekyler-och-reaktioner/eld-och-brand

 

v. 48 - Syror och baser 1 

Mål:

- Kunna redogöra för pH-skalan och pH-värdena för en syra, en bas samt en neutral lösning.

- Kunna redogöra för syror och basers egenskaper

- Kunna redogöra för några vanliga syror och baser

- Kunna ge exempel på några indikatorer 

 

Studi:

https://app.studi.se/l/surt-basiskt-och-neutralt

https://app.studi.se/l/ph-skalan

https://app.studi.se/l/syror

https://app.studi.se/l/baser

 

Begreppa i ILT - Inläsningstjänst:

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/kemi/kemin-i-naturen/vatten-som-losningsmedel/syror-och-baser

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/kemi/kemin-i-naturen/vatten-som-losningsmedel/varfor-blir-det-surt-eller-basiskt

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/kemi/kemin-i-naturen/vatten-som-losningsmedel/starka-och-svaga-syror

 

v. 49 - Joner och jonföreningar

Mål:

- Kunna beskriva skillnaden mellan en atom och en jon

- Kunna beskriva hur en jon bildas samt kunna ge exempel på vanliga joner

- Kunna förklara vad som menas med ädelgasstruktur

 

Studi:

https://app.studi.se/l/elektronskal

https://app.studi.se/l/atomen-blir-en-jon

https://app.studi.se/l/jonladdning-i-periodiska-systemet

https://app.studi.se/l/jonfoereningar

https://app.studi.se/l/jonladdning-och-bindningsmoejligheter-i-periodiska-systemet

 

Begreppa i ILT - Inläsningstjänst:

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/kemi/kemin-i-naturen/foreningar-molekyler-och-reaktioner/kemiska-bindningar-1-jonbindning

 

v. 50 - Bedömning + Syror och baser 2

Mål:

- Veta att syror kan avge vätejoner

- Veta att baser kan ta upp vätejoner

- Kunna förklara vad som sker vid en neutralisation och en utspädning

Lab: Magsyra - neutralisation

 

v. 51 Salter 

- Salter

https://app.studi.se/l/salt?subject=64338

https://app.studi.se/l/att-pussla-ihop-ett-salt?subject=64338

 

Begreppa i ILT - Inläsningstjänst:

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/kemi/kemin-i-naturen/foreningar-molekyler-och-reaktioner/vad-ar-ett-salt

https://www.inlasningstjanst.se/begreppa/kemi/kemin-i-naturen/foreningar-molekyler-och-reaktioner/hur-bildas-salter

 

 

NP - 13: A1 - 1

 

Arbetsmaterial:

PowerPoint: https://borlange-my.sharepoint.com/:p:/g/personal/matilda_lundell_borlange_se/EUxRpO4SOEdElXYKkmL723wB6A_Gy6-tfJnnan1sDf44Vg?e=m9lc12

Läroboken "Kemi direkt"

s. 64-70 + sammanfattning s.73

s. 162-174 + sammanfattning s.176+177

Uppdrag på studi

Animering "bygg en atom": https://phet.colorado.edu/en/simulation/build-an-atom

 

Uppgifter

  • Test vecka 47

  • Test vecka 48

  • Test vecka 49

  • Laboration vecka 50

  • Test vecka 51

Matriser

Ke
Laborationsrapport Kemi

Kvalitet

Når inte målen
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Struktur
Använda den givna formen på rapport. Tydlighet.
Följer inte mallen för en laborationsrapport. Har inga eller få rubriker och texten är inte strukturerad och svår att följa.
Följer till största delen mallen för en laborationsrapport. Rubrikerna är korrekt angivna och texten är lätt att följa.
Följer mallen för en laborationsrapport. Texten är korrekt strukturerad och lätt att följa. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen och texten är opersonlig och vetenskaplig.
Följer mallen för en laborationsrapport. Texten är korrekt strukturerad och lätt att följa. De olika styckena innehåller endast den avsedda informationen och texten är opersonlig och vetenskaplig. Bilder och diagram används för att förtydliga budskapet.
Begrepp
Naturvetenskapliga objekt
Finns inga begrepp med.
Finns något begrepp men utan förklaring.
Finns några begrepp med och några är förklarade.
Finns många begrepp med och alla har en förklaring.
Hypotes
Tanke om vad som kommer att hända och varför man tror det
Finns ingen hypotes om vad man tror skall hända.
Finns en hypotes som talar om något som skall hända men inte varför man tror.
Hypotes finns den innehåller vad man tror skall hända i detta försöket.
Hypotes finns tydligt med vad man tror skall hända och varför man tror just detta skall hända.
Metod
Beskrivning av försöket
Finns ingen beskrivning av hur man gjort försöket.
Något försök till beskrivning hur man gjorde. Inte tillräcklig för att man skall kunna göra om samma försök.
Beskrivning finns som går ganska bra att förstå. Man skulle kanske Kunna genomföra samma försök Efter beskrivningen.
Beskrivning finns som går lätt förstå. Man skulle definitivt kunna genomföra samma försök efter den.
Resultat
Tydlighet i redovisandet
Det står ingenstans vad som hände.
Det finns med en sak som hänt i experimentet.
Det finns med det mesta av de saker som hänt och någon är noggrant beskriven t ex med tydlig tabell eller/och diagram
Det finns med fler saker som hänt och flera är noggrant beskriven t ex med tydlig tabell eller/och diagram
Slutsats
Vad kom du fram till?
Det står ingenstans varför det blev som det blev.
Det finns med något försök till förklaring om vad som hänt. Förklaringen är felaktig.
Det finns med förklaring som är riktig.
Det finns egna förklaringar som är riktiga och som man även jämför med teorier
Diskussion
Rimlighet och felkällor
Det beskrivs inga fel källor
för enkla resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
för utvecklande resonemang kring resultatens rimlighet och bidrar till att ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras.
Det beskrivs tydligt vilka eventuella felkällor som kan ligga bakom avvikelser i resultatet. Ge förslag på hur undersökningarna kan förbättras och visar på nya tänkbara frågeställningar att undersöka.

Ke
Bedömningsmatris Kemi ht19 - Prov

Insats krävs
Nivå 1
Nivå 2
Ny nivå 3
Begrepp, modeller och teorier
  • Ke
Du har inte visat tillräcklig förståelse för kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har grundläggande kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att ge exempel på och beskriva dessa med viss användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa med relativt god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Du har mycket goda kunskaper om materiens uppbyggnad, oförstörbarhet och omvandlingar och andra kemiska sammanhang och visar det genom att förklara och visa på samband inom dessa och något generellt drag med god användning av kemins begrepp, modeller och teorier.
Resonemang
  • Ke
Dessutom för eleven enkla och till viss del underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Dessutom för eleven utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling. .
Dessutom för eleven välutvecklade och väl underbyggda resonemang kring hur människans användning av energi och naturresurser påverkar miljön och visar ur olika perspektiv på fördelar och begränsningar hos några åtgärder som kan bidra till en hållbar utveckling.
Påverkan
Du har inte gett något exempel på hur naturvetenskapliga upptäckter påverkat människans levnadsvillkor.
Eleven kan beskriva och ge exempel på några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan förklara och visa på samband mellan några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor
Eleven kan förklara och generalisera kring några centrala naturvetenskapliga upptäckter och deras betydelse för människors levnadsvillkor

Ke
Planera och genomföra en systematisk undersökning

Planering och genomförande

  • Ke   genomföra systematiska undersökningar i kemi, och
Inte försökt
På väg
Klaras med stöd
Klaras på egen hand 1
Klaras på egen hand 2
Klaras på ett effektivt eller tydligt sätt
Planering
Du påbörjar en planering men planeringen går ej att följa.
Du bidrar, med stöd, till att formulera enkla planeringar som det efter någon justering går att arbeta systematiskt utifrån.
Du bidrar till att formulera enkla planeringar som det efter någon justering går att arbeta systematiskt utifrån.
Du formulera på egen hand enkla planeringar som det efter någon justering går att arbeta systematiskt utifrån.
Du formulera planeringar som det går att arbeta systematiskt utifrån
Genomförande
Du påbörjar undersökningen men kan inte genomför laborationen från början till slut.
Du genomför undersökningen från början till slut med stöd.
Du genomför undersökningen från början till slut på egen hand. Du behöver vid något tillfälle stöd av pedagog.
Du genomföra undersökningen från början till slut. Du arbetar systematiskt och till viss del noggrannt.
Du genomföra undersökningen från början till slut. Du arbetar systematiskt och noggrant. Ditt resultatet blir tillförlitligt.

Dokumentation

Inte försökt
På väg
Klaras med stöd
Klaras på egen hand 1
Klaras på egen hand 2
Klaras på ett effektivt eller tydligt sätt
Resultat
Tabell
Du påbörjar en tabell men det framgår ej vad som hände.
Du redovisar en tabell med en enkel beskrivning av vad som hände med stöd.
Du redovisar en tabell med en enkel beskrivning av vad som hände på egen hand.
Du redovisar en tabell. Beskrivningen av vad som hände är noggrant beskrivet.
Förbättring/Utveckling
Du ger inte något förslag på hur undersökningen kan förbättras.
Du ger något enstaka förslag på hur undersökningen kan förbättras med stöd.
Du ger något enstaka förslag på hur undersökningen kan förbättras på egen hand.
Du ger flera förslag på hur undersökningen kan förbättras med motivering.
Begrepp
Du använder vardagsnära begrepp
Du använder med stöd något ämnesspecifikt begrepp men utan förklaring.
Du använder på egen hand något ämnesspecifikt begrepp men utan förklaring.
Du använder några ämnesspecifika begrepp och några är förklarade.
Du använder många ämnesspecifika begrepp och alla har en förklaring.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: