Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Procent - ma 1a

Skapad 2019-10-29 13:26 i Sjögrenska gymnasiet Knivsta
Gymnasieskola Matematik
Lån, ränta och amortering. Det låter bekant eller hur? Vi kommer att lära oss mer om det under de följande veckorna.

Innehåll

Procent                  

                                                                                                  

Under de följande veckorna kommer vi att arbeta med procent.  

Vi kommer att ha genomgångar, diskussioner, grupparbete och 

 individuellt arbete. Bedömningen sker under lektioner och 

 med hjälp av två prov som du kommer att skriva efter avslutat  

område vecka 50. 

 

När: v.47-50                                                                                                                                                                                 

Vad: Procent. Lösa problem med hjälp av procent. 

Examination: Skriftligt prov. 

  

Efter avslutat arbetsområde förväntas du: 

 • känna igen och använda procent i vardagliga situationer 
 • behärska viktiga grundkunskaper om procent: räkna procentsats, delen och det hela 
 • göra beräkningar med promille och ppm 
 • beräkna procentuella förändringar 
 • göra beräkningar baserat på procentenheter 
 • använda procent och procentenheter för att uttrycka förändringar samt beräkna nya/gamla värden med hjälp av förändringsfaktor 
 • använda index för att beräkna priser och förändringar 
 • göra beräkningar med ränta och (rak) amortering  
 • använda kalkylprogrammet för att räkna ut ränta

Examinationsuppgift: 

Du bedöms av två delprov. I delprov 1 prövas din förmåga att använda, beskriva begrepp, procedur hantering och problemlösning UTAN hjälpmedel. I delprov 2 prövas din förmåga att resonera och lösa problem med hjälp av procent och MED hjälpmedel.

 

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • använda och beskriva innebörden av matematiska begrepp samt samband mellan begreppen.
  Mat
 • hantera procedurer och lösa uppgifter av standardkaraktär utan och med verktyg.
  Mat
 • formulera, analysera och lösa matematiska problem samt värdera valda strategier, metoder och resultat.
  Mat
 • följa, föra och bedöma matematiska resonemang.
  Mat
 • kommunicera matematiska tankegångar muntligt, skriftligt och i handling.
  Mat
 • relatera matematiken till dess betydelse och användning inom andra ämnen, i ett yrkesmässigt, samhälleligt och historiskt sammanhang.
  Mat
 • Centralt innehåll
 • Metoder för beräkningar med reella tal skrivna på olika former inom vardagslivet och karaktärsämnena, inklusive överslagsräkning, huvudräkning och uppskattning samt strategier för att använda digitala verktyg.
  Mat  -
 • Strategier för att använda hjälpmedel från karaktärsämnena, till exempel formulär, mallar, tumregler, föreskrifter, manualer och handböcker.
  Mat  -
 • Fördjupning av procentbegreppet: promille, ppm och procentenheter.
  Mat  -
 • Begreppen förändringsfaktor och index. Metoder för beräkning av räntor och amorteringar för olika typer av lån med kalkylprogram.
  Mat  -
 • Strategier för matematisk problemlösning inklusive modellering av olika situationer, såväl med som utan digitala verktyg.
  Mat  -
 • Hur matematiken kan användas som verktyg i behandlingen av omfångsrika problemsituationer i karaktärsämnena. Matematikens möjligheter och begränsningar i dessa situationer.
  Mat  -
 • Matematiska problem av betydelse för privatekonomi, samhällsliv och tillämpningar i andra ämnen.
  Mat  -

Matriser

Mat
Bedömningsmatris - Procent - Ma 1a

Procent

Ej genomfört
E
C
A
Begrepp
Du beskriver begrepp (t.ex. andel, ppm, promille, procentenhet, förändringsfaktor, lån, amortering) översiktligt och använder något uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), tabeller eller bilder.
Du beskriver begrepp (t.ex. andel, ppm, promille, procentenhet, förändringsfaktor, index, lån, amortering) utförligt med några uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), tabeller eller bilder.
Du beskriver begrepp (t.ex. andel, ppm, promille, procentenhet, förändringsfaktor, index, lån amortering) utförligt med flera uttryckssätt, t.ex. ord, symboler (beräkningar), tabeller eller bilder.
Du använder dessa begrepp för att lösa matematiska problem i bekanta situationer.
Du använder dessa begrepp för att lösa matematiska problem.
Du använder dessa begrepp med säkerhet för att lösa matematiska problem.
Procedur
Du utför några enkla procedurer med viss säkerhet. t.ex. gör beräkningar med promille, ppm, procentenhet, förändringsfaktor eller ränta.
Du utför flera procedurer med säkerhet.
Du utför flera procedurer med säkerhet och på ett effektivt sätt.
Du kan upptäcka misstag.
Du kan upptäcka och korrigera misstag.
Du kan upptäcka och korrigera misstag.
Problemlösning
Praxisnära problem - ett problem som du kan möta i praktiken
Du kan lösa matematiska problem som inkluderar ett fåtal begrepp (t.ex. förändringsfaktor, ränta) med enkla tolkningar.
Du kan lösa matematiska problem som inkluderar flera begrepp (t.ex. beräkningar på upprepad förändring med förändringsfaktor) med avancerade tolkningar.
Du kan lösa komplexa matematiska problem som inkluderar flera begrepp med avancerade tolkningar.
Du kan formulera enkla matematiska problem.
Du kan formulera matematiska problem som kräver avancerade tolkningar.
Du kan formulera komplexa matematiska problem.
Modellering
Du utvärderar resultatets rimlighet.
Du utvärderar resultatets rimlighet.
Du utvärderar resultatets rimlighet från olika perspektiv.
Du kan utvärdera valda metoder.
Du kan utvärdera valda metoder och ge alternativ till dem.
Du kan utvärdera valda metoder och ge alternativ till dem.
Resonemang
Du förklarar med enkla motiveringar och värderar egna och andras motiveringar.
Du förklarar med välgrundade motiveringar och värderar med hjälp av några ex. egna och andras motiveringar.
Du förklarar med välgrundade motiveringar på flera olika sätt och värderar med hjälp av flera ex. egna och andras motiveringar.
Kommunikation
Du uttrycker dig skriftligt med viss säkerhet och med inslag av matematiska representationer.
Du uttrycker dig skriftligt med viss säkerhet och använder symboler och andra uttryckssätt, t.ex. ord eller bilder. Du anpassar språket till viss del till uppgiften.
Du uttrycker dig skriftligt med säkerhet och anpassar språket till uppgiften.
Relevans
Du ger exempel på vilken betydelse har procenträkning inom samhällslivet med enkel motivering.
Du ger exempel på vilken betydelse har procenträkning inom yrkeslivet och samhällslivet med välgrundad motivering.
Du ger exempel på vilken betydelse har procenträkning inom yrkeslivet och samhällslivet med motivering från olika sammanhang.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: