Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Digitala veckan HT-19

Skapad 2019-10-30 08:39 i Förskolan Skrindan LiCa förskolor
En gemensam mall för planeringsarbetet på förskolorna inom LiCa förskolor
Förskola
Planering för Skrindan - digitala veckan, v 46.

Innehåll

Barnens intressen, Var är vi? Nuläge

Vad är intressant för barnen?

Reflektera utifrån vad barnen gör och säger.

Vilka lärprocesser är barnen inne- vad är det barnen försöker förstå?

Barnen visar intresse för digitala verktyg, i första hand är det lärplattor som efterfrågas. Vilket kan vara för att barnen känner sig trygga med hur de kan använda den. När vi i grupp använder smartboarden, blue-bot eller projektorn finns intresset hos barnen. Detta vill vi bygga vidare på.

Syfte och mål, Vart ska vi?

Syfte - Vårt syfte är att använda oss av digitala verktyg i vårt dagliga arbete, samt att göra barnen uppmärksamma på flera olika användningsområden.

Mål - se läroplanskopplingar.

 

Målkriterier

Vi vet att barnen utvecklas gentemot målen när vi ser barn som:

 • visar intresse för digitala verktyg.
 • tar del av våra aktiveter.

 

Metod, och material Hur gör vi?

Metod - Hur förbereder vi barnen?
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?

Vi kommer berätta för barnen att den aktuella veckan kommer bestå av mer digital användning, berätta för de innan hur upplägget ser ut.

Vi finplanerar uppgiften utefter ålder och mognad för de olika grupperna, Blå och Grön. Även i de grupperna kommer vi dela barnen och finplanera ytterligare.

 • Titta, lyssna och ha boksamtal kring lästa böcker genom Polyglutt.
 • Använda smartboarden - skrivblad, sjunga till, ha rörelser till m.m.
 • Qr-koder
 • Göra barnen delaktiga i att fota upptäckter i skogen. Titta på och reflektera tillsammans. Sätta upp på dok. vägg.
 • Skriva på dator.
 • Projicera upp miljö där barnen leker, i byggleken.
 • Använda ljusbordet till att rita av en bild på.

 

Förutsättningar - Tid, rum, åldrar, ansvarsfördelning, tidsram för arbetet.

Undervisningen kommer mestadels ligga på fm tid, när vi har grupp. Men för att hinna med allt så kommer vi fortsätta efter lunch också. Vi kommer dela upp ansvaret mellan oss.

Dokumentation - Hur ska vi dokumentera? (observationer, kamera, iPad, film, text)

Vad ska vi dokumentera? Vi tittar efter barnens lärprocesser, vad säger de, vad gör de, samarbete...

Förberedelser, vilket material behövs? Lärplattor, projektor, dator, ljusbordet, m.m.

Uppföljning, Hur blev det?

Uppföljning och reflektion (med värderande inslag).

sker tillsammans med barnen, samt under avdelningsmöten,
använd gärna reflektionsmallen.

Hur har arbetet varit?
Pedagogernas upplevelser.
Barnens upplevelser.
Hur utmanar vi barnen? Hur inspirerar vi barnen?
Något vi kan göra på ett annorlunda sätt?

Hur går vi vidare? - reviderad planering

Utvärdering, analys gentemot läroplansmålen

Vilka förändringar kan vi se hos barnen?

Har förståelsen hos barnen förändrats? Tankar, förmågor, samarbete/samspel?

Koppla till läroplanen

Koppla till målkriterierna, vad blev resultatet? förutsedda och oförutsedda utfall

Barnen utvecklas gentemot målen genom att...

 

Kopplingar till läroplanen

 • intresse för berättelser, bilder och texter i olika medier, såväl digitala som andra, samt sin förmåga att använda sig av, tolka, ifrågasätta och samtala om dessa,
  Lpfö 18
 • förmåga att upptäcka och utforska teknik i vardagen och,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: