👋🏼 Var med och förbättra Skolbanken med oss på Unikum. Svara på formuläret här

Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Myrans pedagogisk planering, fokusområde SPRÅK nov-Jan 2019.

Skapad 2019-10-30 09:32 i Jungfrustigens fsk/Bosgårdens ped. enhet Mölndals Stad
På Bosgårdens pedagogiska enhet arbetar vi utifrån Läroplanen för förskolan, Lpfö 98/10. För att kvalitetssäkra detta arbete har vi delat in läsåret i olika fokusområden.
Förskola
Nya och gamla barn i gruppen ska lära känna varandra, lära sig rutiner och bli trygga ihop.

Innehåll

Varför?

 

 

Vi har utifrån förra årets fokusområde sett att barnen visar intresse för att dramatisera och leka utifrån en berättelse eller sång. Vi vill ge varje barn förutsättningar att utveckla talspråket genom att berätta i mindre grupper. 

 

Barnen visar intresse för skriftspråk som finns i Myrans miljö. Vi vill ge varje barn förutsättningar att vidareutveckla intresset för skriftspråket. 

 

 

 

Vad?

 

Barnen visar intresse för skapa och måla i olika material. Barnen visar intresse för Månulvarna. 

Vi undervisar om skriftspråk och berättande. 

 

Vi vill att barnen skall få erfara samspel, kommunikation och språket på utbildningen.

 

Hur?

 

Carina Fast skriver att barns skriftspråk till stor del utvecklas i det dagliga livet. Barnen möter bilder och texter i vardagliga sammanhang och tillsammans med pedagogerna utvecklar de skriftspråk.

Fast, C.(2011). Att läsa och skriva i förskolan

 

Månulvarna har skickat brev till barnen på Myran. Vi skapar mindre grupper. Vi skriver brev tillsammans med barnen. Vi vill skapa berättelser med barnen och dramatisera temasagan och andra kända sagor och sånger i mindre grupper. Vi läser temasagan i storbild på pollyglutt i mindre grupper.

 

 

 

Hur planerar vi att arbeta med: Normkritiskt förhållningssätt, flerspråkighet, hållbar utveckling, Grön flagg, kulturell mångfald, estetiska lärprocesser, digital kompetens, motorik och hälsa samt värdegrund.

 

 

Vi sjunger sånger med olika pronomen. Vi använder olika material i skapande. Vi arbetar med lera, vattenfärg och flaskfärg. Vi räknar på olika språk. Vi använder begrepp på olika språk i vardagen. Myrans källsortering finns i Myrans miljö. Vi går ut varje dag, minst en gång om dagen.Vi pratar om att det är viktigt för välmåendet att äta, dricka och vila. Vi är noga med att använda barnens namn vid tilltal och att göra barnen uppmärksamma på varandras namn. 

 

 

För vem? Hur ska det dokumenteras?

 • Vi kommer ta foto, filma och anteckna det som händer i undervisningssituationer och under utbildningen.
 • Vi pedagoger använder dokumentationen som beprövad erfarenhet och underlag för analys och utvärdering inom området.
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det.
 • Vi lägger ut det vi gjort på unikum för att få vårdnadshavarna delaktiga i det vi gör, samt ge de möjligheten att diskutera hemma tillsammans med sina barn.
 • Alla barn deltar efter intresse och förmåga.

Kopplingar till läroplanen

 • ett nyanserat talspråk och ordförråd samt förmåga att leka med ord, berätta, uttrycka tankar, ställa frågor, argumentera och kommunicera med andra i olika sammanhang och med skilda syften,
  Lpfö 18
 • intresse för skriftspråk samt förståelse för symboler och hur de används för att förmedla budskap,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18