Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

"Meine Familie! Hast du Worte?" - Med vilka ord kan jag beskriva min familj?

Skapad 2019-10-30 16:59 i Tågaborgsskolan Helsingborg
Grundskola 7 Moderna språk - språkval
Du ska kunna berätta om din/ en familj i ett samtal

Innehåll

 Vilka förmågor från kunskapskraven ska du utveckla?

 

I muntliga och skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande. (…)

 I muntlig och skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar samt i någon mån anpassat till syfte, mottagare och situation.

Dessutom kan eleven välja och använda sig av flera olika strategier som löser problem i och förbättrar interaktionen. 

 

Efter vi har arbetat med detta område ska du kunna:

·       släktord på tyska

·       beskriver familjemedlemmarna på en bild i relation till dig ( mor, far, styvbroder, plastpappa, mormor....)

·       ställa enkla frågor och följdfrågor om olika personer på bilden

·       Beskriva 5 personer med namn, ålder, några egenskaper, sysselsättning och fritidsintressen

·       Använda dig av grammatik (verbböjning i presens, fram för allt ”haben” och ”sein”, personal och possessiva pronomen, 

        tidsadverben).

·       presentera och samtala om familjen

 

Hur kommer du arbeta?

  • Du kommer träna på det nya ordförrådet och den nya grammatiken
  • Du läser och lyssnar på presentationer av olika familjer
  • Du kommer lära dig meningsbyggnad med nya ord, fraser och idiomatiska uttryck för att kunna formulera dig säkert och mer detaljrikt
  • Du kommer träna på att samtala om din familj och få feedback
  • Du får träna på din muntliga presentation med olika klasskamrater tills du genomföra samtalet för bedömningen 
  • När du samtala ska du bara ha några nyckelord som stöd med dig
  • Du kommer regelbunden utvärdera kvaliten av ditt arbete 

 

Hur ska bedömningen ske? 

Du kommer kunna välja en eller flera bilder av en familj och kommer låtsas att det är din familj. Du ska kunna beskriva familjemedlemmarna

på bilderna i relation till dig ( farmor, broder, kusin....)  och kunna beskriva 3 personer på bilden med minst 6 meningar (namn, ålder, 

några egenskaper, sysselsättning, fritidsintressen). Bedömningen sker i en muntlig presentation av din familj/släkt i ett samtal

med en klasskamrat inför läraren ( eller om så önskas inför en liten grupp).

 

Matriser

M2
"Meine Familie! Hast du Worte?" - Med vilka ord kan jag beskriva min familj?

Rubrik 1

--------------->
--------------->
--------------->
--------------->
Språkets omfång och bredd
Ännu räcker ditt ordförråd inte till för att kunna berätta enkelt om din familj och några familjemedlemmar. Du har svårt att förmedla det du vill säga och/eller använder svenska ord.
Du använder ett begränsat ordförråd och enklare meningsbyggnad, för att kunna beskriva din familj, men språket är funktionellt och ofta korrekt. Du formulerar dig mest med korta meningar, fraser och några enkla frågor.
Du använder ett mycket grundläggande ordförråd och ibland en varierat meningsbyggnad, för att kunna beskriva din familj. Du berättar delvis personligt med några detaljer Du formulerar dig enkelt och begripligt och kan ställa relevanta frågor.
Du använder ett varierat ordförråd och varierar din meningsbyggnad (idiomatiska uttryck kan förekomma). Du berättar personligt och detaljerat om familjen och använder på flera ställen ord och uttryck som bidrar till språklig variation.
Språkets precision
Ditt uttal är ännu inte tillräcklig tydlig. Du blandar ord och uttryck från andra språk så att en person som talar målspråket inte förstår. Du använder svenska ord när du inte känner till det tyska.
Ditt uttal är begripligt ihop med ett mycket begränsat förråd av ord och enkla fraser. Du gör dig för det mesta förstådd i korta sekvenser. Enstaka uttalsfel förekommer. Några fel stör men samtalspartnern förstår ändå. Ditt uttal är tillräckligt tydligt för att förstås, även om samtalspartnern ibland kan behöva be om upprepning.
Din artikulation och ditt uttal är tydlig och intonationen låter naturlig. Detta görs med få störande språkfel, men inget som hindrar kommunikationen. Ditt språk är tydligt och lätt att förstå.
Grad av textbindning
ordna satser så att de bilda sammanhängande språk
Du kan ännu inte konstruera tyska meningar som är begripliga med det aktuella ordförrådet.
Dina meningar är begripliga även om korrektheten är ojämn. Du kommunicerar med enkla meningar, som för det allra mesta staplas på varandra. Det finns en röd tråd i din framställning.
Du använder de nya orden i meningar på ett korrekt sätt. Du försöker att variera ditt språk genom att börja meningar ibland på olika sätt eller sätter meningar samman med mycket enkla bindeord som ”och”, eller "men".
Du formulerar dig på ett mycket varierat sätt. Dina meningar är utvecklat med flera tidsadverb ( sällan, på morgonen, oftast, alltid ....) och vid flera tillfällen sätter du samman meningar med enkla bindeord som ”och”, eller "men". vilket skapar sammanhang i det du vill berätta.
Flöde i produktion och interaktion
tala och interagera
Du tvekar att samtala på grund av brister i ordkunskap och språk-behärskningen. Ännu ställer och besvarar du inte enkla frågor inom det aktuella området.
Du interagerar i samtalet med några ord, fraser och korta meningar. Vissa meningar avslutas inte och det förekommer några pauser, men du ställer och besvarar några enkla frågor för att föra samtalet vidare. Du lyckas och samtalet stannar inte alltför ofta upp för omformuleringar.
Du interagerar i samtalet med ord, fraser och varierande meningar. Ibland förekommer pauser pauser, men du ställer och besvara fler frågor för att bidra till att föra samtalet vidare.
Du interagerar utan att behöva stanna upp eller tveka. Samtalet flyter på bra tack vare din vilja och förmåga att hjälpa din samtalspartner med ord och fraser som stöd i samtalet.
Språkliga strategier
lösa situationen för att förstå och själv kunna uttrycka sig t.ex. synonymer, följdfrågor, kroppsspråk.
Du behöver stöd i val av lämplig strategi för att kunna kommunicera eller förstå budskapet.
Du använder dig av någon form av strategi för att förstå och göra dig förstådd. Du ta hjäöp av dina stödord för att kunna berätta och ställa frågor som bidrar till att hålla samtalet igång. Du upprepar det din samtalspartner har sagt.
Du använder några olika språkliga strategier för att lösa problem och förbättra interaktionen. Du rättar dig själv och lyckas även omformulera dig med när du inte hittar rätt ord. Du ställer följdfrågor till samtalspartnern och håller på så sätt samtalet igång ( "Und du?", "Und wie ist deine Mutter?" ....)
Du är medveten om turtagning och dominerar inte samtalet, samtidigt som det flyter på med dina formuleringar. Du visar intresse för vad din samtalspartner berättar, med bekräftande fraser ( "Das finde ich toll!" , "Das ist ja spannend!" ....) Du utnyttjar bilden för att hela tiden ha något att prata om och när samtalspartnern inte förstår, omformulerar du dig. Du använder dig av väsentliga frågor och bekräftande fraser vilket sammantaget visar att du utnyttjar provuppgiften väl.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: