Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tema Tro- vem är jag?

Skapad 2019-10-30 17:28 i Kastanjen Örebro
Förskola
Vi arbetar med Örebromodellen- för en jämlik förskola och har denna termin påbörjat temaområde Tro.

Innehåll

 

       Pedagogisk planering

                                          Temaområde – Tro

 

 

 

 

Läroplansmål


 

 

 ”Förskolan ska ge varje barn förutsättningar att utveckla sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet”- Lpfö18.

 

 

Syfte

För att kunna utveckla sin kulturella identitet och få ett intresse för andra kulturer så har vi lagt grunden med att undervisa utifrån frågeställningen: Vem är jag? Vidare har även följande frågeställningar funnits med i undervisningen: Vad är jag bra på? Vad tror jag? Kan min tro på olika saker skilja sig mot vad andra i min omgivning tror? Vad är tro och vad är att veta?

 

Syftet är att fundera över vilka vi är som individer, vad vi brukar göra/ha för traditioner och få en insikt i att vårt samhälle är präglat av mångfald.

 

 

 

Vad vill vi att barnen ska få uppleva och lära?

 

Vi vill att barnen grundläggande ska få undervisning i hur kroppen ser ut och fungerar, att vi är olika men ändå lika.

 

Vad kroppen har för funktioner, fysiskt och psykiskt.

 

Vi vill att barnen ska få fundera kring vem de är (”Vem är jag?”). Barnen ska få uttrycka med olika hjälpmedel vad barnen tycker om, vad de brukar göra på fritiden, vad de är bra på.

 

Få en inblick i hur barn i andra länder har det.

 

Barnen kommer få en inblick i vilka vi pedagoger är, detta för att ge en inblick i hur mångfalden på vår förskola ser ut och vidare även i samhället.

 

Att musik innefattar en otrolig mångfald och kan låta olika beroende på var i världen vi är.

 

Vi vill att barnen ska få prova att ställa hypoteser. Vad är tro och vad är att veta? Vad tror du händer om vi gör så här? Genom t.ex. experiment. Kan jag tro på ett sätt och kompisen på ett annat sätt?

 

 

 

Vilken metod använder vi för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande?

Vi kommer att använda oss av olika uttrycksformer i vår undervisning så som, bilder, musik, skapande, rörelse, litteratur, film, för att skapa bästa tänkbara förutsättning för lärande.

 

 

 

Vi kommer t.ex. att

 

·         titta på anatomins uppbyggnad med hjälp av bilder och reflektera över olika funktioner kroppen har.

 

·         Gymnastik/rörelse/uppdrag för att se vad kroppen kan göra. Skiljer sig förmågan att genomföra olika saker mot vad vi tror att kroppen kan?

 

·         Titta på olika aktuella filmer för temaområdet.

 

·         göra en magnetsaga, Alfons Åberg, som tycker att han är bra på olika saker.

 

·         titta på bilder och samtala kring dessa.

 

·         Använda oss av digital teknik så som blue- bot och projektor.

 

·         Barnen kommer få höra litteratur som berör vad olika barn tycker om/är bra på och sedan få fundera kring vad de tycker att de själva är bra på.

 

·         Utföra experiment för att testa att ställa hypoteser. Vad är att tro och vad är att veta?

 

·         Lyssna på musik från olika delar av världen.

 

 

 

Vem/vilka ska delta i undervisningen?

 

Alla barn kommer att delta i undervisningen men i olika, mindre gruppkonstellationer. Undervisningen kommer att genomföras utifrån barnens förutsättningar och behov.

 

 

 

                                                                               

 

Var ska undervisningen genomföras? 

Undervisningen kommer att genomföras på Kastanjen, i gymnastiksalen och i vår närmiljö.       

 

                

 

 

 

När ska undervisningen genomföras?   

 

Under veckor 37-40 kommer detta delområde att genomföras.

 

               

 

 

 

Hur ska arbetet dokumenteras/kommuniceras?  

 

 • Vi pedagoger använder dokumentationen som underlag för analys och utvärdering inom området. 
 • Vi dokumenterar barnens tankar, kommentarer och resonemang. Tillsammans med barnen tittar vi på dokumentationen och reflekterar kring det. Vissa av barnens uppgifter hamnar i barnens portfoliopärmar.
 • Vi kommunicerar arbetet genom den dagliga kontakten med vårdnadshavare.
 • Alla barn deltar efter förmåga och intresse.

 

 

 

 

 

 

 

Kopplingar till läroplanen

 • självständighet och tillit till sin egen förmåga,
  Lpfö 18
 • sin kulturella identitet samt kunskap om och intresse för olika kulturer och förståelse för värdet av att leva i ett samhälle präglat av mångfald samt intresse för det lokala kulturlivet,
  Lpfö 18
 • förmåga att skapa samt förmåga att uttrycka och kommunicera upplevelser, tankar och erfarenheter i olika uttrycksformer som bild, form, drama, rörelse, sång, musik och dans,
  Lpfö 18
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: