Skolbanken – inspiration och utveckling från hela landet

Tidsresan - Vasatid och Stormaktstid

Skapad 2019-10-30 19:20 i Örbyhus skola 7-9 Tierp
Fram till sommarlovet kommer vi att arbeta tematiskt med ett projekt vi kallar för tidsresan. Detta är ett samarbete mellan SO, svenska, engelska och bild.
Grundskola 5 Svenska Bild Engelska Historia
”Du gamla du fria”. I andra versen sjunger vi ”Du tronar på minnen från fornstora dar, då ärat ditt namn flög över jorden”. Det är förstås stormaktstiden vi sjunger om i versen. Har du tänkt på det? Vem var egentligen Gustav Vasa? Visste du att Sverige en gång var det tredje största landet i Europa? Visste du att Sverige på 1600-talet nästan ständigt låg i krig? Visste du att Sverige hade en drottning som blev drottning vid sex års ålder? En gång i tiden var Sverige ett av de största och mäktigaste länderna i Europa. Vad var orsakerna bakom detta och hur kommer det sig att vi inte längre är det? På 1600-talet hände mycket som förändrade Sverige och denna tid brukar vi kalla för stormaktstiden. Sverige hade då stor makt i Europa och krigade till sig landområden. Vi ska tillsammans ta reda på och förstå hur denna tid av krig påverkade människorna i vårt land och också lära känna några historiska personer under Vasatid och Stormaktstid.

Innehåll

Beskrivning av projektet

Vi kommer att arbeta med ett större projekt tillsammans i ämnena svenska, SO, engelska och bild. Arbetet har fått namnet Tidsresan eftersom vi i historia kommer resa tillbaka till Vasa- och stormaktstiden. Ni kommer totalt göra 8 olika uppgifter som alla hänger ihop. Några uppgifter är större och kommer göras i grupp.

Syfte - Varför?

Människans förståelse av det förflutna är inflätad i hennes föreställningar om samtiden och perspektiv på framtiden. På så sätt påverkar det förflutna både våra liv i dag och våra val inför framtiden. Ett historiskt perspektiv ger oss redskap att förstå och förändra vår egen tid.

Centralt innehåll - Vad?

Under detta arbetsområde kommer du utveckla dina kunskaper om:

 • tidsbegreppet vasatid och stormaktstid (SO)
 • historiska personer och händelser som till exempel Gustav Vasa, Gustav II Adolf, drottning Kristina och Vasaskeppet (SO)
 • diskutera likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med idag. (SO och Sv)
 • historiska begrepp (SO)
 • tidslinjer (SO)
 • strategier för att läsa och skriva olika typer av texter (Sv)
 • bearbeta texter (Sv)
 • kombinera text, bild och ljud (Sv och bild)
 • olika sätta att presentera sitt arbete (SO, Sv, Bild och eng)

Arbetssätt - Hur?

Vi kommer att arbeta på följande vis:

 • genomgångar
 • gemensamt läsa faktatexter ur läroboken
 • svara på frågor kopplade till den lästa texten
 • se film
 • diskussioner enligt EPA
 • arbeta med tidslinjer
 • skapa historisk tidning
 • skapa film i grupp
 • skriva en historisk berättelse 
 • illustrera bilder till berättelsen
 • läsa en historisk bok
 • skriva en jämförande analys
 • presentationer

Bedömning - Vad kommer bedömas?

 • Din arbetsinsats på lektionerna.
 • Din aktivitet i klassrumsdiskussionerna.
 • Dina skrivuppgifter.
 • Din delaktighet i gruppuppgiften - filmskapande.

Uppgifter

 • Tidsresan åk 5

Kopplingar till läroplanen

 • Syfte
 • skapa bilder med digitala och hantverksmässiga tekniker och verktyg samt med olika material,
  Bl
 • undersöka och presentera olika ämnesområden med bilder, och
  Bl
 • analysera historiska och samtida bilders uttryck, innehåll och funktioner.
  Bl
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  En
 • använda språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådda,
  En
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang, och
  En
 • använda en historisk referensram som innefattar olika tolkningar av tidsperioder, händelser, gestalter, kulturmöten och utvecklingslinjer,
  Hi
 • kritiskt granska, tolka och värdera källor som grund för att skapa historisk kunskap,
  Hi
 • använda historiska begrepp för att analysera hur historisk kunskap ordnas, skapas och används.
  Hi
 • formulera sig och kommunicera i tal och skrift,
  Sv
 • läsa och analysera skönlitteratur och andra texter för olika syften,
  Sv
 • anpassa språket efter olika syften, mottagare och sammanhang,
  Sv
 • Centralt innehåll
 • Framställning av berättande och informativa bilder, till exempel serier och illustrationer till text.
  Bl  4-6
 • Fotografering och filmande samt redigering i datorprogram.
  Bl  4-6
 • Verktyg för teckning, måleri, trycktekniker, tredimensionellt arbete, fotografering, filmande och digital bildbehandling och hur dessa benämns.
  Bl  4-6
 • Ord och begrepp för att kunna läsa, skriva och samtala om bilders utformning och budskap.
  Bl  4-6
 • Muntliga och skriftliga instruktioner och beskrivningar.
  En  4-6
 • Presentationer, instruktioner, meddelanden, berättelser och beskrivningar i sammanhängande tal och skrift.
  En  4-6
 • Språkliga strategier för att förstå och göra sig förstådd när språket inte räcker till, till exempel omformuleringar.
  En  4-6
 • Nordens och Östersjöområdets deltagande i ett globalt utbyte, till exempel av handelsvaror, språk och kultur.
  Hi  4-6
 • Det svenska Östersjöriket. Orsakerna till dess uppkomst och konsekvenser för olika människor och grupper runt Östersjön. Migration till och från samt inom det svenska riket.
  Hi  4-6
 • Reformationen och dess konsekvenser för Sverige och övriga Europa.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel brev och andra dokument, kan berätta om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män jämfört med i dag.
  Hi  4-6
 • Vad historiska källor, till exempel dagböcker och arkivmaterial, kan berätta om Sveriges historia och om likheter och skillnader i levnadsvillkor för barn, kvinnor och män.
  Hi  4-6
 • Exempel på hur forntiden, medeltiden, 1500-talet, 1600-talet och 1700-talet kan avläsas i våra dagar genom traditioner, namn, språkliga uttryck, byggnader, städer och gränser.
  Hi  4-6
 • Hur historiska personer och händelser, till exempel drottning Kristina, Karl XII och häxprocesserna, har framställts på olika sätt genom olika tolkningar och under skilda tider.
  Hi  4-6
 • Vad begreppen förändring, likheter och skillnader, kronologi, orsak och konsekvens, källor och tolkning betyder och hur de används i historiska sammanhang.
  Hi  4-6
 • Tidsbegreppen vikingatiden, medeltiden, stormaktstiden och frihetstiden samt olika syn på deras betydelser.
  Hi  4-6
 • Lässtrategier för att förstå och tolka texter från olika medier samt för att urskilja texters budskap, både de uttalade och sådant som står mellan raderna.
  Sv  4-6
 • Strategier för att skriva olika typer av texter med anpassning till deras typiska uppbyggnad och språkliga drag. Skapande av texter där ord, bild och ljud samspelar, såväl med som utan digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Olika sätt att bearbeta egna och gemensamma texter till innehåll och form. Hur man ger och tar emot respons på texter.
  Sv  4-6
 • Handstil samt att skriva, disponera och redigera texter för hand och med hjälp av digitala verktyg.
  Sv  4-6
 • Muntliga presentationer och muntligt berättande för olika mottagare, om ämnen hämtade från vardag och skola. Stödord, bilder, digitala medier och verktyg samt andra hjälpmedel för att planera och genomföra en muntlig presentation. Hur gester och kroppsspråk kan påverka en presentation.
  Sv  4-6
 • Texter som kombinerar ord, bild och ljud, till exempel webbtexter, spel och tv-program. Texternas innehåll, uppbyggnad och typiska språkliga drag.
  Sv  4-6
 • Kunskapskrav
 • Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
  Bl  E 6
 • I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
  Bl  E 6
 • Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Bl  E 6
 • Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
  Bl  E 6
 • Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
  Bl  E 6
 • Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
  Bl  E 6
 • Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
  En  E 6
 • För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket och texterna kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande och läsning.
  En  E 6
 • För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enstaka enkla förbättringar av, egna framställningar.
  En  E 6
 • I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6
 • Eleven har grundläggande kunskaper om historiska förhållanden, skeenden och ge­stalter under olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar det genom att föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar.
  Hi  E 6
 • Eleven kan undersöka utvecklingslinjer inom kulturmöten, migration, politik och levnadsvillkor och beskriver då enkla sam­ band mellan olika tidsperioder.
  Hi  E 6
 • Eleven visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
  Hi  E 6
 • Eleven kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra enkla resonemang om varför det finns likheter och skillnader i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
  Hi  E 6
 • I studier av historiska förhållanden, skeenden och gestalter såväl som vid användning av källor och i resonemang om hur historia används kan eleven använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
  Hi  E 6
 • Genom att göra enkla, kronologiska sammanfattningar av olika texters innehåll och kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget visar eleven grundläggande läsförståelse.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven, utifrån egna erfarenheter, tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika verk samt på ett enkelt sätt beskriva sin upplevelse av läsningen.
  Sv  E 6
 • Eleven kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll, i huvudsak fungerande struktur och viss språklig variation.
  Sv  E 6
 • I texterna använder eleven grundläggande regler för stavning, skiljetecken och språkriktighet med viss säkerhet.
  Sv  E 6
 • De berättande texter eleven skriver innehåller enkla gestaltande beskrivningar och enkel handling.
  Sv  E 6
 • Genom att kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt kan eleven förtydliga, förstärka och levandegöra sina texters budskap.
  Sv  E 6
 • Dessutom kan eleven förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning och viss anpassning till syfte och mottagare.
  Sv  E 6
 • Eleven kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om människors levnadsvillkor, och för då enkla resonemang om källornas användbarhet.
  Hi  E 6
 • I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar.
  En  E 6
 • I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
  En  E 6

Matriser

Hi Sv En Bl
Bedömningsmatris historia, svenska, engelska och bild

Ej godtagbar nivå
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
(Hi) Kunskaper om olika tidsperioder
Du har få eller inga kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har grundläggande kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har goda kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
Du har mycket goda kunskaper om förhållanden, skeenden och gestalter under olika tidsperioder.
(Hi) Resonemang och samband
Du deltar ännu inte i resonemang och diskussioner. Du har ännu inte visat att du kan förklara enkla samband mellan förr och nu
Du visar det genom att du för enkla och till viss del underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Du kan se och förklara enkla samband mellan förr och nu.
Du visar det genom att du för utvecklade och relativt underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Du kan se och förklara förhållandevis komplexa samband mellan förr och nu.
Du visar det genom att du för välutvecklade och väl underbyggda resonemang om orsaker till och konsekvenser av samhällsförändringar och människors levnadsvillkor och handlingar. Du kan se och förklara komplexa samband mellan förr och nu.
(Hi) Utvecklingslinjer
Du har ännu inte visat hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid,
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar sitt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med enkla och till viss del underbyggda hänvisningar till det förflutna.
Du visar också hur någon av utvecklingslinjerna har påverkat vår samtid, och motiverar ditt resonemang med välutvecklade och väl underbyggda hänvisningar till det förflutna.
(Hi) Spår av historien i vår tid
Du kan med stöd tolka och visa på spår av historien i vår tid.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra ett enkelt resonemang om skillnader och likheter i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra ett utvecklat resonemang om skillnader och likheter i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
Du kan tolka och visa på spår av historien i vår tid och föra ett välutvecklat och nyanserat resonemang om skillnader och likheter i olika framställningar av historiska händelser, personer och tidsperioder.
(Hi) Historiska begrepp
Du kan ännu inte använda historiska begrepp på ett fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett i huvudsak fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett realtivt väl fungerande sätt.
Du kan använda historiska begrepp på ett väl fungerande sätt.
(Hi) Historiskt källmaterial
Du behöver stöd för att använda historiskt källmaterial för att kunna dra enkla slutsatser om levnadsvillkor.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om levnadsvillkor och kan föra enkla resonemang om källornas användbarhet.
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om levnadsvillkor och kan föra utvecklade resonemang om källornas användbarhet..
Du kan använda historiskt källmaterial för att dra enkla slutsatser om levnadsvillkor och kan föra välutvecklade resonemang om källornas användbarhet..
(Sv) Läsförståelse och sammanfattning av text
Du har ännu inte visat att du kan sammanfatta en text.
Du kan göra enkla, kronologiska sammanfattningar, samt kommentera centrala delar med viss koppling till sammanhanget i boken. Du visar grundläggande läsförståelse
Du kan göra utvecklade sammanfattningar, samt kommentera centrala delar med relativt god koppling till sammanhanget i boken. Du visar god läsförståelse
Du kan göra välutvecklade sammanfattningar av olika texters innehåll, samt kommentera centrala delar med god koppling till sammanhanget i boken. Du visar mycket god läsförståelse.
(sv) Texters budskap och läsupplevelse
Du har ännu inte visat att du kan resonera om texters budskap i olika böcker. Du kan med stöd beskriva din upplevelse av det du läst.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika böcker. Du har på ett enkelt sätt beskrivit din upplevelse av det du läst.
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika böcker. Du har på ett utvecklat sätt beskrivit din upplevelse av det du läst..
Du kan utifrån egna erfarenheter tolka och föra välutvecklade och väl underbyggda resonemang om tydligt framträdande budskap i olika böcker. Du har på ett välutvecklat sätt beskrivit din upplevelse av det du läst..
(sv) Texters innehåll
Du har ännu inte visat att du kan skriva minst 2 olika slags texter med begripligt innehåll och någorlunda fungerande struktur.
Du kan skriva olika slags texter med begripligt innehåll och i huvudsak fungerande struktur samt med viss språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med relativt tydligt innehåll och fungerande struktur samt förhållandevis god språklig variation.
Du kan skriva olika slags texter med tydligt innehåll och väl fungerande struktur samt god språklig variation
(sv) Stavning, skiljetecken och språkriktighet
Du har ännu inte visat att du kan använda skiljetecken och stava till vanligt förekommande ord.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken samt språkriktighet med viss säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken samt språkriktighet med relativt god säkerhet.
Du använder grundläggande regler för stavning, skiljetecken samt språkriktighet med god säkerhet.
(sv) Kombinera ljud, text och bild
Du har ännu inte visat att du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar så att texternas budskap stärks.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i huvudsak fungerande sätt så att texternas budskap stärks och levandegörs.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i ändamålsenligt sätt så att texternas budskap stärks och levandegörs.
Du kan kombinera text med olika estetiska uttryck så att de samspelar på ett i ändamålsenligt och effektivt sätt så att texternas budskap stärks och levandegörs.
(sv) Muntlig redovisning
Du har ännu inte genomfört en muntlig redogörelse med en början, ett fungerande innehåll och en avslutning
Du kan förbereda och genomföra enkla muntliga redogörelser med i huvudsak fungerande inledning, innehåll och avslutning. Du kan till viss del anpassa ditt framförande till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra utvecklade muntliga redogörelser med relativt väl fungerande inledning, innehåll och avslutning. Du kan relativt väl anpassa ditt framförande till syfte och mottagare.
Du kan förbereda och genomföra välutvecklade muntliga redogörelser med väl fungerande inledning, innehåll och avslutning. Med god anpassning till syfte och mottagare framför du ditt framförande.
(eng) Skriva
Du har ännu inte visat att du kan formulera dig i skrift på engelska
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt och begripligt med fraser och meningar
I skriftliga framställningar av olika slag kan eleven formulera sig enkelt, relativt tydligt och relativt sammanhängande
(eng) Skriftlig interaktion
Du har inte visat att du kan interagera med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I skriftlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
(eng) Muntlig interaktion
Du har ännu inte visat att du vågar uttrycka dig på engelska.
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och begripligt med ord, fraser och meningar.
muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och relativt tydligt med ord, fraser och meningar
I muntlig interaktion kan eleven uttrycka sig enkelt och tydligt med ord, fraser och meningar.
(eng) Anpassa språket
Du har inte visat att du kan bearbeta och förbättra en egen framställning.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enstaka enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta, och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
För att förtydliga och variera sin kommunikation kan eleven bearbeta och göra enkla förbättringar av egna framställningar.
(eng) Lyssna
Du har inte visat att du förstår engelskt tal.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven välja och använda sig av någon strategi för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
För att underlätta sin förståelse av innehållet i det talade språket kan eleven i viss utsträckning välja och använda sig av strategier för lyssnande.
(eng) Läsa
Du har inte visat att du förstår innehållet i en text på engelska på godtagbar nivå.
Eleven visar sin förståelse genom att i enkel form redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med godtagbart resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med tillfredsställande resultat redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med tillfredsställande resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
Eleven visar sin förståelse genom att med gott resultat redogöra för och kommentera innehållet samt genom att med gott resultat agera utifrån budskap och instruktioner i innehållet.
(Bl) kommunicera med bilder
Du har ännu inte visat upp några berättande och informativa bilder.
Du kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett enkelt bildspråk och delvis genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kommunicerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett utvecklat bildspråk och relativt väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
Eleven kan framställa några olika typer av berättande och informativa bilder som kom-municerar erfarenheter, åsikter och upplevelser med ett välutvecklat bildspråk och väl genomarbetade uttrycksformer så att budskapet framgår.
(Bl) Verktyg och material
Du har inte visat att du kan använda tekniker, verktyg och material på ett fungerande sätt.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett i huvudsak fungerande sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett relativt väl fungerande och varierat sätt för att skapa olika uttryck.
I arbetet kan eleven använda några olika tekniker, verktyg och material på ett väl fungerande, varierat och idérikt sätt för att skapa olika uttryck
(Bl) Skapa bilder (film)
Du har inte visat att du kan kombinera några bildelement.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett i huvudsak fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett relativt väl fungerande sätt.
Dessutom kombinerar eleven några olika bildelement på ett väl fungerande sätt.
(Bl) Historiska bilder
Du har inte visat att du på egen hand kan utveckla idéer och återanvända samtida eller historiska bilder.
Eleven kan i det bildskapande arbetet bidra till att utveckla idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla delvis egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
Eleven kan i det bildskapande arbetet utveckla egna idéer inom några olika ämnesområden genom att återanvända samtida eller historiska bilder och bearbeta andra uppslag och inspirationsmaterial.
(Bl) Presentera bilder
Du har ännu inte presenterat några bilder
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med viss anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med relativt god anpassning till syfte och sammanhang.
Dessutom kan eleven presentera sina bilder med god anpassning till syfte och sammanhang.
(Bl) Analysera bilder
Du har ännu inte visat att du kan resonera om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider.
Eleven kan föra enkla och till viss del underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfaren-heter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Eleven kan föra utvecklade och relativt väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden
Eleven kan föra utvecklade och väl underbyggda resonemang om uttryck, innehåll och funktion i bilder från olika tider och kulturer och gör kopplingar till egna erfarenheter, andra bilder och företeelser i omvärlden.
Beröm eller ge feedback på det här materialet genom att skriva en kommentar här: